Program Duszpasterski 2019-2022

Nowy Program Duszpasterski dla Kościoła katolickiego na lata 2019 – 2022 pod hasłem „Eucharystia daje życie” będzie koncentrował się na Eucharystii. Tym razem program rozpisano na trzy lata (2019–2022). Poświęcony będzie zapraszaniu wiernych do świadomego udziału w tajemnicy Wieczernika, przekazywaniu wiernym prawd wiary związanych z Eucharystią oraz zapraszaniu do udziału w Eucharystii dzieci i młodzieży.

Duszpasterstwo eucharystyczne, wzmocnienie zaangażowania duchownych i świeckich w przygotowanie i przeżywanie Eucharystii oraz odpowiednie świętowanie niedzieli – to główne założenia nowego programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce, który przyjęli biskupi obecni na 379. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Janowie Podlaskim w Diecezji Siedleckiej. Trzyletni program „Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła” będzie obowiązywał w latach 2019-2022.

W  I roku 2019/2010 obowiązywał temat:
„WIELKA TAJEMNICA WIARY”
z mottem biblijnym: „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29).


Hasła kolejnych lat realizacji programu duszpasterskiego pod hasłem „Eucharystia daje życie” są następujące:

Rok II (2020/2021) – rozpoczął realizację w pierwszą niedzielę Adwentu 29.11.2020 r.

Temat II Roku: Zgromadzeni na świętej wieczerzy
Motto biblijne: „[…] Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6, 32)

W tym roku będzie realizowana przede wszystkim duża koncentracja na sprawowaniu Eucharystii:

  • należy w parafiach pogłębić ars celebrandi, a więc to wszystko, co związane jest pięknem sprawowanej liturgii. Dlatego ważne także będzie usuwanie z przestrzeni sacrum Eucharystii tego, co desakralizuje, zaciemnia prawdę o niej.
  • wielkie znaczenie będzie miało również szerokie pogłębienie formacji liturgicznej samych kapłanów jak i osób zaangażowanych w parafialnych grupach służby liturgicznej.

Rok III (2021/2022) – rozpoczął realizację w pierwszą niedzielę Adwentu 28.11.2021 r.

Temat III Roku: Posłani w pokoju Chrystusa
Motto biblijne: „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57)

W tym roku będzie realizowana przede wszystkim duża koncentracja na problematykę świętowania Dnia Pańskiego oraz skutków udziału we Mszy Świętej.

  • Hasło tego roku, „Posłani w pokoju Chrystusa”, nawiązuje do misji, której Chrystus Pan udziela wszystkim zebranym przy eucharystycznym stole.

  • Biblijne motto: „Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57) wskazuje na wewnętrzny związek pomiędzy eucharystycznym stylem życia, a misją udzielaną wiernym w ramach każdej Mszy św.

  • Chodzi więc o formowanie uczestników Eucharystii do tego, aby tajemnica, w którą wierzą i którą celebrują, stała się w nich zasadą nowego życia oraz formą chrześcijańskiej egzystencji. Chodzi o kształtowanie eucharystycznego stylu życia.

  • Obecny w Eucharystii żywy Jezus jest tym, który posyła! Misja nie jest tylko pewnym dodatkiem do życia, ale życie dzięki Eucharystii staje się misją, gdyż przez życie każdego z nas Bóg pragnie coś powiedzieć światu.
Cele programu 2021/2022:
  • ewangelizacyjny: ewangelizacja powinna prowadzić do osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem w Eucharystii jak również do przyjęcia Jego misji;
  • inicjacyjny: katecheza mistagogiczna winna objaśniać znaczenie przeżywanej Eucharystii (przyjętej Komunii) i wskazywać na praktyczne konsekwencje;
  • formacyjny: formacja eucharystyczna winna kształtować świadomość, przekonania i postawy w relacji do Eucharystii, aby jej uczestnicy mogli osiągnąć dojrzałą osobowość, oraz stać się świadkami jej skuteczności w otaczającym ich świecie;
  • społeczny: misja/służba winna prowadzić do dzielenia się chlebem życia.

Każdy krok ku świętości, każde działanie podjęte dla realizacji misji Kościoła, winny czerpać potrzebną siłę z tajemnicy eucharystycznej i ku niej się kierować jako do szczytu.
W Eucharystii mamy Jezusa, Jego odkupieńczą ofiarę, mamy Jego zmartwychwstanie, mamy dar Ducha Świętego, mamy adorację, posłuszeństwo i umiłowanie Ojca. Jeżeli zaniedbamy Eucharystię, jak będziemy mogli zaradzić naszej nędzy?
(EdE, 60).

Życie chrześcijańskie to misja: głoszenie Ewangelii pokoju!


Celem realizacji całego Programu Duszpasterskiego na lata 2019 – 2022  jest budzenie w parafiach przede wszystkim eucharystycznej żarliwości wśród duszpasterzy i wiernych świeckich, aby istotowa więź pomiędzy tajemnicą eucharystyczną, akcją liturgiczną i zaangażowaniem na rzecz drugiego, wynikającym z przeżywania Eucharystii jako sakramentu miłości, stała się im bliższa.

Pogłębienie wiedzy teologiczno-katechizmowej o Eucharystii, refleksję nad właściwym jej przygotowaniem i sprawowaniem (ars celebrandi), rozwijanie liturgicznej formacji służby ołtarza, pielęgnowanie pobożności eucharystycznej, powinno być wielką zachętą wiernych do przeżywania Eucharystii i praktyki adoracji Najświętszego Sakramentu. Powinniśmy sobie również wprost postawić pytanie, czy w naszych parafialnych wspólnotach wystarczająco rozpoznajemy ścisłą więź pomiędzy chrztem, bierzmowaniem i Eucharystią.

Konstytutywnymi elementami programu duszpasterskiego pozostaną nadal jak w poprzednim roku tematyczne zeszyty:

– zeszyt teologiczno-pastoralny: w których zainteresowani znajdą najpierw ogólną wizję, perspektywę i kierunek działań pastoralnych,

– zeszyt homiletyczny: materiały do wykorzystania w przepowiadaniu: – homilie niedzielne i świąteczne, Uroczystości i święta Pańskie (zeszyt s. 169–183); Uroczystości ku czci Świętych (zeszyt s. 187–198). Parafialne rekolekcje adwentowe, wielkopostne oraz misje winny prowadzić do pogłębienia tematyki eucharystycznej. Inspiracji można szukać w dokumentach papieskich o Eucharystii.

– zeszyt liturgiczny: propozycje oprawy liturgicznej Mszy św. pierwszoczwartkowych (I–XII 2020: wstęp do mszy św., myśli do homilii, modlitwa wiernych) wraz z nabożeństwem powołaniowym według proponowanego scenariusza.

– zeszyt katechetyczny: materiały do katechezy parafialnej, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej.W tym zeszycie katechetycznym przekazane są do realizacji: konspekty katechez dla członków parafialnych rad duszpasterskich; konspekty katechez dla rodziców dzieci
pierwszokomunijnych, konspekty katechez dla osób dorosłych do wykorzystania przykładowo w ramach stałej chrześcijańskiej formacji przedstawicieli ruchów, wspólnot i stowarzyszeń posługujących parafii.

– zeszyt maryjny: konspekty homilii na uroczystości i święta maryjne, homilie do zbioru mszy św. o NMP (zeszyt maryjny, s. 11–99); konferencje i adoracje eucharystyczne. Adoracje eucharystyczne o tematyce maryjnej (zeszyt maryjny, s. 121–129); Różaniec „eucharystyczny” (zeszyt maryjny, s. 135-144); Są też rozważania różańcowe opracowane w związku ze zbliżającą się beatyfikacją, jako „Różaniec z kard. Stefanem Wyszyńskim”.

Program zwraca m.in. uwagę na potrzebę powoływania nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, którzy mogą pomagać w parafiach, m.in. w niesieniu Komunii Świętej osobom chorym, starszym lub tym, którzy nie są w stanie uczestniczyć we Mszy świętej.

Ogólnopolski program duszpasterski stanowi swoistego rodzaju inspirację do tematycznego ukierunkowania działań nierzadko od lat realizowanych w parafii. Nie jest też w stanie uwzględnić wszystkich kontekstów lokalnych wspólnot Kościoła i ich zróżnicowania. Podejmuje raczej próbę odnajdywania „wspólnych mianowników” w pracy duszpasterskiej na poziomie ogólnopolskim, diecezjalnym i parafialnym. Pozytywna odpowiedź oraz życzliwe przyjęcie propozycji programu duszpasterskiego o Eucharystii – źródle i szczycie chrześcijańskiego życia, sprzyja budowaniu kościelnej jedności, pogłębieniu chrześcijańskiej formacji oraz rozwojowi dzieł ewangelizacyjnych i charytatywnych.

Program  Duszpasterski  na lata 2019 – 2022 … czytaj więcej