Rok Duszpasterski 2022-2023

W Kościele 27 listopada 2022 r. rozpoczął się nowy Rok Duszpasterski pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, który kończy się w niedzielę Chrystusa Króla 26 listopada 2023 r. Tematem przewodnim w tym roku jest refleksja nad Kościołem, jego misją oraz umocnienie wiary w Kościół jako wspólnotę wierzących kroczących razem do domu Ojca.
O nowym programie duszpasterskim: „Wierzę w Kościół Chrystusa” na rok liturgiczny 2022/23 mówił do biskupów na 392. Zebraniu plenarnym KEP bp Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa
czytaj więcej

Program duszpasterski pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, w odróżnieniu od kilkuletnich programów z lat ubiegłych, zaplanowany jest na jeden rok. Wiąże się to z chęcią jak największego uwzględniania w programach duszpasterskich znaków czasu i bieżących wyzwań w Kościele.

Bp Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP wyjaśnił, że program duszpasterski na rok liturgiczny 2022/2023 wyrasta z analizy aktualnej sytuacji Kościoła, która „dość powszechnie w gronie duchownych i wiernych świeckich uważana jest za trudną, to nie ulega wątpliwości”. — W związku z tym jest jasne, że trzeba podjąć duży wysiłek w odnowie Kościoła.

Program „Wierzę w Kościół” zwraca główną uwagę wiernych na następujące zagadnienia:

 1. Czym w swej najgłębszej istocie jest Kościół i jak podnieść świadomość wiary w Kościół, którą wyznajemy w Składzie Apostolskim.
 2. Zwrócenie uwagi przede wszystkim na to, że Kościół nie jest jakąś zewnętrzną instytucją, ale że my wszyscy go stanowimy.
 3. Kościół jest wspólnotą Ludu Bożego, która podąża za Chrystusem, dając się prowadzić Bożemu Duchowi.
 4. Uświadamianie, że nie należy lekceważyć świątyni, w której Bóg dokonuje naszego uświęcenia, jak i również stawia „znaki drogowe”, jakimi są przykazania i Ewangelia.
 5. W zakresie, odkrywania tajemnicy Kościoła i tego, jakim ma być Kościół, nowy program duszpasterski 2022-2023 bardzo zbiega się z synodem o synodalności, który również stawia sobie za zadanie wysłuchanie tego, co na obecnym etapie Duch Boży ma do powiedzenia Kościołowi.
 6. Uświadamianie wiernym co w istocie znaczy „Wierzyć w Kościół”, a co oznacza wierzyć w Boga, który objawił się jako Emmanuel.
 7. Tłumaczenie dlaczego warto jest „Wierzyć Kościołowi”. A to wyłącznie dlatego, że przekazuje on treści objawione wprost przez samego Boga, a nie żadną ludzką naukę. W Kościele przekazywane jest to, co Bóg chce nam ofiarować i jeśli nie wierzę w Kościół, to się na to zamykam. A jest to bogactwo łaski Bożej i Prawdy oraz rzeczywista obecność Chrystusa i moc Bożego Ducha.
 1. Następnym krokiem w uświadamianiu jest podążanie wraz z Kościołem wspólną drogą, która być może jest wyboista, ale jednak prowadzi ku zbawieniu. Warunkiem podjęcia wspólnej drogi wraz z Kościołem i w Kościele jest umiłowanie Kościoła, bo inaczej iść razem się po prostu nie da.
 2. Zwrócenie uwagi, że ludzki grzech nie podważa sensu Kościoła, ani wartości jego misji, ponieważ Kościół jest święty, ale wyłącznie dlatego, że obecny jest w nim Chrystus, a jako wspólnota jest wspólnotą grzesznych ludzi. To my, ludzie, sprawiamy, że w Kościele jest tyle grzechu, choć on sam jest święty świętością samego Boga.
 3. Ważnym zadaniem jest pogłębianie uświadamiania wiary w „jeden” Kościół, który jest powszechny i apostolski. Wiara w jeden Kościół oznacza, że Kościół jest jedyny i niepowtarzalny i w istocie jako Kościół Chrystusa nie jest on podzielony, choć w przestrzeni widzialnej widać wiele jego podziałów. Tym co łączy Kościół w jedno, jest Duch Boży. Stąd wynika zadanie, aby przezwyciężać te podziały Kościoła, jakie zaistniały i pracować na rzecz jego jedności.

Program duszpasterski będzie realizowany poprzez trzy ścieżki, głównie w parafiach, ale też poza tym lokalnym kontekstem. Są to przepowiadanie słowa Bożego i katecheza parafialna, zwiastowanie medialne o Kościele oraz kontynuacja dzieła synodalności rozpoczętego synodem ogłoszonym przez papieża Franciszka.

Katecheza parafialna skierowana jest głównie do dzieci oraz rodziców dzieci przygotowujących się do sakramentów pierwszej komunii i bierzmowania, ale też chodzi o członków parafialnych rad duszpasterskich i ekonomicznych, którzy — choć są powołani głównie do konkretnego działania — także powinni być odpowiednio uformowani w duchu założeń programu duszpasterskiego.

Program chce nadal wykorzystywać ewangelizacyjną wartość przekazu medialnego, który został odkryty i był z powodzeniem stosowany w czasie pandemii. Ma przy tym rysować to, co dobrego dzieje się w Kościele oraz być dodatkowym narzędziem w duszpasterskiej pracy na poziomie parafialnym.

Podobnie, jak w latach ubiegłych, program zaproponowany został w formie pięciu zeszytów, skierowanych przede wszystkim do duszpasterzy.

 • Zeszyt teologiczno-pastoralny wyjaśnia koncepcję programu, w nawiązaniu m.in. do nauczania papieża Franciszka oraz takich wydarzeń z życia Kościoła, jak rozpoczęty w ubiegłym roku synod o synodalności.
 • Zeszyt liturgiczny zawiera konspekty nabożeństw, adoracji, modlitewnych czuwań oraz teksty komentarzy liturgicznych, które zostały przypisane do różnych wydarzeń roku liturgicznego.
 • Zeszyt homiletyczny zawiera z kolei materiały, które mogą być pomocą dla kaznodziejów na poszczególne niedziele oraz uroczystości roku liturgicznego.
 • Zeszyt katechetyczny to propozycje katechez, które mogą być prowadzone w ramach parafialnego duszpasterstwa – dla członków parafialnych rad duszpasterskich, dla rodziców kandydatów do bierzmowania oraz dla dorosłych.
 • Zeszyt maryjny, w którym można znaleźć szkice homilii na maryjne uroczystości i święta czy propozycje konferencji do wykorzystania w różnych grupach apostolskich, zwłaszcza maryjnych. Zamieszczone na końcu każdej konferencji pytania mogą być pomocne w spotkaniach o charakterze synodalnym. Zeszyt zawiera też rozważania różańcowe oraz rozważanie Drogi Krzyżowej.

Materiały stworzone na potrzeby programu duszpasterskiego mają pokazać rodzinom i małżonkom ich miejsce w Kościele, tak aby mogły odkryć swoje powołanie i charyzmaty, jakie otrzymały w Kościele i dzięki nim pełnić w sposób bardziej funkcję w Kościele.

Materiały są dostępne na stronach Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin:
www.kodr.pl


*************

Nowy Program Duszpasterski dla Kościoła katolickiego na lata 2019 – 2022 pod hasłem „Eucharystia daje życie” będzie koncentrował się na Eucharystii. Tym razem program rozpisano na trzy lata (2019–2022). Poświęcony będzie zapraszaniu wiernych do świadomego udziału w tajemnicy Wieczernika, przekazywaniu wiernym prawd wiary związanych z Eucharystią oraz zapraszaniu do udziału w Eucharystii dzieci i młodzieży.

Duszpasterstwo eucharystyczne, wzmocnienie zaangażowania duchownych i świeckich w przygotowanie i przeżywanie Eucharystii oraz odpowiednie świętowanie niedzieli – to główne założenia nowego programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce, który przyjęli biskupi obecni na 379. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Janowie Podlaskim w Diecezji Siedleckiej. Trzyletni program „Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła” będzie obowiązywał w latach 2019-2022.

W  I roku 2019/2010 obowiązywał temat:
„WIELKA TAJEMNICA WIARY”
z mottem biblijnym: „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29).


Hasła kolejnych lat realizacji programu duszpasterskiego pod hasłem „Eucharystia daje życie” są następujące:

Rok II (2020/2021) – rozpoczął realizację w pierwszą niedzielę Adwentu 29.11.2020 r.

Temat II Roku: Zgromadzeni na świętej wieczerzy
Motto biblijne: „[…] Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6, 32)

W tym roku będzie realizowana przede wszystkim duża koncentracja na sprawowaniu Eucharystii:

 • należy w parafiach pogłębić ars celebrandi, a więc to wszystko, co związane jest pięknem sprawowanej liturgii. Dlatego ważne także będzie usuwanie z przestrzeni sacrum Eucharystii tego, co desakralizuje, zaciemnia prawdę o niej.
 • wielkie znaczenie będzie miało również szerokie pogłębienie formacji liturgicznej samych kapłanów jak i osób zaangażowanych w parafialnych grupach służby liturgicznej.

Rok III (2021/2022) – rozpoczął realizację w pierwszą niedzielę Adwentu 28.11.2021 r.

Temat III Roku: Posłani w pokoju Chrystusa
Motto biblijne: „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57)

W tym roku będzie realizowana przede wszystkim duża koncentracja na problematykę świętowania Dnia Pańskiego oraz skutków udziału we Mszy Świętej.

 • Hasło tego roku, „Posłani w pokoju Chrystusa”, nawiązuje do misji, której Chrystus Pan udziela wszystkim zebranym przy eucharystycznym stole.

 • Biblijne motto: „Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57) wskazuje na wewnętrzny związek pomiędzy eucharystycznym stylem życia, a misją udzielaną wiernym w ramach każdej Mszy św.

 • Chodzi więc o formowanie uczestników Eucharystii do tego, aby tajemnica, w którą wierzą i którą celebrują, stała się w nich zasadą nowego życia oraz formą chrześcijańskiej egzystencji. Chodzi o kształtowanie eucharystycznego stylu życia.

 • Obecny w Eucharystii żywy Jezus jest tym, który posyła! Misja nie jest tylko pewnym dodatkiem do życia, ale życie dzięki Eucharystii staje się misją, gdyż przez życie każdego z nas Bóg pragnie coś powiedzieć światu.
Cele programu 2021/2022:
 • ewangelizacyjny: ewangelizacja powinna prowadzić do osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem w Eucharystii jak również do przyjęcia Jego misji;
 • inicjacyjny: katecheza mistagogiczna winna objaśniać znaczenie przeżywanej Eucharystii (przyjętej Komunii) i wskazywać na praktyczne konsekwencje;
 • formacyjny: formacja eucharystyczna winna kształtować świadomość, przekonania i postawy w relacji do Eucharystii, aby jej uczestnicy mogli osiągnąć dojrzałą osobowość, oraz stać się świadkami jej skuteczności w otaczającym ich świecie;
 • społeczny: misja/służba winna prowadzić do dzielenia się chlebem życia.

Każdy krok ku świętości, każde działanie podjęte dla realizacji misji Kościoła, winny czerpać potrzebną siłę z tajemnicy eucharystycznej i ku niej się kierować jako do szczytu.
W Eucharystii mamy Jezusa, Jego odkupieńczą ofiarę, mamy Jego zmartwychwstanie, mamy dar Ducha Świętego, mamy adorację, posłuszeństwo i umiłowanie Ojca. Jeżeli zaniedbamy Eucharystię, jak będziemy mogli zaradzić naszej nędzy?
(EdE, 60).

Życie chrześcijańskie to misja: głoszenie Ewangelii pokoju!


Celem realizacji całego Programu Duszpasterskiego na lata 2019 – 2022  jest budzenie w parafiach przede wszystkim eucharystycznej żarliwości wśród duszpasterzy i wiernych świeckich, aby istotowa więź pomiędzy tajemnicą eucharystyczną, akcją liturgiczną i zaangażowaniem na rzecz drugiego, wynikającym z przeżywania Eucharystii jako sakramentu miłości, stała się im bliższa.

Pogłębienie wiedzy teologiczno-katechizmowej o Eucharystii, refleksję nad właściwym jej przygotowaniem i sprawowaniem (ars celebrandi), rozwijanie liturgicznej formacji służby ołtarza, pielęgnowanie pobożności eucharystycznej, powinno być wielką zachętą wiernych do przeżywania Eucharystii i praktyki adoracji Najświętszego Sakramentu. Powinniśmy sobie również wprost postawić pytanie, czy w naszych parafialnych wspólnotach wystarczająco rozpoznajemy ścisłą więź pomiędzy chrztem, bierzmowaniem i Eucharystią.

Konstytutywnymi elementami programu duszpasterskiego pozostaną nadal jak w poprzednim roku tematyczne zeszyty:

– zeszyt teologiczno-pastoralny: w których zainteresowani znajdą najpierw ogólną wizję, perspektywę i kierunek działań pastoralnych,

– zeszyt homiletyczny: materiały do wykorzystania w przepowiadaniu: – homilie niedzielne i świąteczne, Uroczystości i święta Pańskie (zeszyt s. 169–183); Uroczystości ku czci Świętych (zeszyt s. 187–198). Parafialne rekolekcje adwentowe, wielkopostne oraz misje winny prowadzić do pogłębienia tematyki eucharystycznej. Inspiracji można szukać w dokumentach papieskich o Eucharystii.

– zeszyt liturgiczny: propozycje oprawy liturgicznej Mszy św. pierwszoczwartkowych (I–XII 2020: wstęp do mszy św., myśli do homilii, modlitwa wiernych) wraz z nabożeństwem powołaniowym według proponowanego scenariusza.

– zeszyt katechetyczny: materiały do katechezy parafialnej, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej.W tym zeszycie katechetycznym przekazane są do realizacji: konspekty katechez dla członków parafialnych rad duszpasterskich; konspekty katechez dla rodziców dzieci
pierwszokomunijnych, konspekty katechez dla osób dorosłych do wykorzystania przykładowo w ramach stałej chrześcijańskiej formacji przedstawicieli ruchów, wspólnot i stowarzyszeń posługujących parafii.

– zeszyt maryjny: konspekty homilii na uroczystości i święta maryjne, homilie do zbioru mszy św. o NMP (zeszyt maryjny, s. 11–99); konferencje i adoracje eucharystyczne. Adoracje eucharystyczne o tematyce maryjnej (zeszyt maryjny, s. 121–129); Różaniec „eucharystyczny” (zeszyt maryjny, s. 135-144); Są też rozważania różańcowe opracowane w związku ze zbliżającą się beatyfikacją, jako „Różaniec z kard. Stefanem Wyszyńskim”.

Program zwraca m.in. uwagę na potrzebę powoływania nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, którzy mogą pomagać w parafiach, m.in. w niesieniu Komunii Świętej osobom chorym, starszym lub tym, którzy nie są w stanie uczestniczyć we Mszy świętej.

Ogólnopolski program duszpasterski stanowi swoistego rodzaju inspirację do tematycznego ukierunkowania działań nierzadko od lat realizowanych w parafii. Nie jest też w stanie uwzględnić wszystkich kontekstów lokalnych wspólnot Kościoła i ich zróżnicowania. Podejmuje raczej próbę odnajdywania „wspólnych mianowników” w pracy duszpasterskiej na poziomie ogólnopolskim, diecezjalnym i parafialnym. Pozytywna odpowiedź oraz życzliwe przyjęcie propozycji programu duszpasterskiego o Eucharystii – źródle i szczycie chrześcijańskiego życia, sprzyja budowaniu kościelnej jedności, pogłębieniu chrześcijańskiej formacji oraz rozwojowi dzieł ewangelizacyjnych i charytatywnych.

Program  Duszpasterski  na lata 2019 – 2022 … czytaj więcej