I Synod Diecezjalny

O  SYNODZIE  NA  STRONIE  INTERNETOWEJ  DIECEZJI

17.03.2018 r. Sesja inauguracyjna I Synodu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

PARAFIALNY ZESPÓŁ SYNODALNY

W skład Parafialnego Zespołu Synodalnego wchodzą:

Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak – Przewodniczący, Dorota Szatkowska – Protokolant, Wikariusz ks. Sławomir Szocik, Ryszard Andrys, Edmund Białasik, Jerzy Ganecki – Sekretarz, Mariusz Graczyk, Jan Greczycho, Barbara Czapska-Klekot, Krzysztof Krzywak, Grażyna Matysiak, Piotr Szczepaniak, Irena Trypucka, Barbara Zaremba, Małgorzata Gaudyn-Kaczmarek, Andrzej Chromiński, Elżbieta Krzywak, Krystyna Antczak, Elżbieta Mazurek, Cecylia Lisek, Jan Mazur i Daniel Hoffmann.Parafialny Zespół Synodalny

Zadania do realizacji:


– Parafialny Zespół Synodalny odbywa konsultacje dotyczące tematyki niedziel synodalnych,
– w debacie mogą uczestniczyć też świeccy zaangażowani w ruchy i wspólnoty kościelne, ale także ci, którzy przychodzą po prostu na niedzielną Mszę św.
– swoje propozycje tematów, którymi powinien zająć się Synod, parafianie i Parafialny Zespół Synodalny mogą wysyłać pocztą elektroniczną na adres:
synod@diecezjazg.pl albo listem tradycyjnym na adres: I Synod Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Kuria Diecezjalna, pl. Powstańców Wlkp. 1, 65-075 Zielona Góra.


MODLITWA SYNODALNA

Potrzebna jest modlitwa całej diecezji i to nie tylko osób bezpośrednio zaangażowanych w prace synodalne, ale wszystkich diecezjan, aby Synod przyniósł dobre owoce.

MODLITWA SYNODALNA
DO PIĘCIU BRACI MIĘDZYRZECKICH

Święci Bracia Męczennicy z Międzyrzecza,
ogarnięci Bożą Miłością
oddaliście życie dla Chrystusa,
świadcząc o prawdzie Ewangelii.
Niech Wasze wstawiennictwo nam wyprosi
dar Ducha i łaskę przemiany,
aby zbawcza moc Chrztu świętego
kierowała naszą służbą w Kościele.
Pomóżcie nam zachować czujność,
wypraszajcie łaskę modlitwy,
i wspierajcie w składaniu świadectwa.
Chcemy służyć Chrystusowi w potrzebujących
i podejmować odpowiedzialność za sprawy publiczne.
Niech Wasza odwaga
pociągnie małodusznych i umocni słabych,
a wszystkich uwolni od lęku
przed mocami ciemności i potęgami tego świata.
Waszemu wstawiennictwu powierzamy
Synod Zielonogórsko-Gorzowskiego Kościoła,
by gorejące pochodnie Męczenników
prowadziły go ku nowym czasom.
Niech Bóg, w swoim wielkim miłosierdziu,
pochyli się nad naszą słabością
i obdarzy łaską nawrócenia,
a zebrany na Synodzie Kościół
zajaśnieje pięknem Oblubienicy Chrystu
sa,
który żyje i króluje na wieki wieków.

Amen.


AKTUALNOŚCI:

21.06.2022 r. WNIOSKI PO PROCESIE SYNODALNYM W DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ: POTRZEBNY JEST DIALOG

W Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu odbyła kolejna I Synodu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. W trakcie zebrania plenarnego, które poprowadził bp Tadeusz Lityński, zaprezentowano również diecezjalną syntezę procesu synodalnego związanego z Synodem Biskupów zwołanym przez papieża Franciszka w Kościele... czytaj więcej

FOTOGALERIA Z POSIEDZENIA SYNODU


GRUDZIEŃ 2021 R. SYNTEZA WYNIKÓW KONSULTACJI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PARAFIALNY ZESPÓŁ SYNODALNY W PARAFII ZBĄSZYNEK PRZEKAZANA NA DEKANALNE KONSULTACJE

Zgodnie z zaleceniami Diecezjalnego Synodu członkowie Parafialnego Zespołu Synodalnego przy Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku przeprowadzili w miesiącu grudniu 2021 r. I i II etap konsultacji parafialnych. Z uwagi na stan pandemiczny konsultacje odbyły się zdalnie.

W I etapie trwała konsultacja dotycząca 9 grup tematycznych. Największe zainteresowanie wzbudziły 2 zagadnienia: „TOWARZYSZE PODRÓŻY” (temat 1) i „WSPÓŁODPOWIEDZIALNI W NASZEJ WSPÓLNEJ MISJI” (temat 5).

W II etapie uczestnicy konsultacji odpowiadali na 4 pytania dotyczące w/w wybranych grup tematycznych.


Poniżej przedstawiamy syntezę wypowiedzi.

 • Ludzie pozostający na tzw. marginesie życia katolickiego, z poczuciem odrzucenia często boją się wejść w relacje z innymi, czują się gorsi od tych, którzy są lub chcą być świadkami wiary. Często Ci ludzie odchodzą z kościoła. Nie ma dla nich przestrzeni w środowisku i w domu – brak możliwości spotkań, rozmów na nurtujące ich tematy, dlatego przedstawiciele Kościoła tzn. katecheci, wspólnoty działające w parafii a szczególnie kapłani powinni stwarzać takie okazje. Uczestnicy konsultacji zwracają dużą uwagę na konieczność otwartości kapłanów i większą ich bliskość ze świeckimi. Potrzebne są częste spotkania „w realu”, rozmowy na tematy wiary i życia kościoła. Na takich spotkaniach ochrzczeni mogliby dawać świadectwo swojej wiary i doświadczenia życiowego.
 • Ogromną rolę odgrywać powinna rodzina od narodzenia dziecka po jego życie dorosłe. To w rodzinie rodzice, dziadkowie przygotowują do I Komunii św., Bierzmowania, Małżeństwa i Kapłaństwa. Dzieci wychowane w rodzinie katolickiej i praktykującej mają wzór kontynuowania życia duchowego, mają siłę przeciwstawienia się negatywnym wzorcom życia codziennego (grupie rówieśniczej, mediom itp.). To rodzina zaprasza kapłana z Sakramentem Chorych.
 • Niestety, wiemy, iż nie zawsze postawy religijne ukształtowane w rodzinie wierzącej i praktykującej wytrzymają presję otoczenia oraz zmian mentalności w dążeniu do poszukiwań wiedzy o religiach i kulturach świata.
  Dlaczego młodzi ludzie niechętnie odnoszą się do sposobu prowadzenia lekcji religii? Może trzeba zmienić sposób nauczania, wpajania treści i wartości religijnych? Od dawna zauważamy swego rodzaju pseudo religijność. Aktualnie obserwujemy bezradność zarówno duchowieństwa jak i osób świeckich.
 • Ponadto, trzeba byłoby zadbać o ludzi mających różne problemy. Można byłoby stworzyć punkty informacyjne o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc. Ponadto wszystkim uzależnionym można pokazać, że nie są sami w swoim cierpieniu. Jest sposobność, by wrócić do istniejących kiedyś w wielu parafiach ksiąg trzeźwościowych, gdzie każdy mógłby ofiarować dobrowolny post od alkoholu w intencji wyzwolenia kogoś bliskiego z dowolnego zniewolenia. Można też zorganizować parafialne rekolekcje wyzwolenia, nie tylko dla zniewolonych, ale także dla ich bliskich. Efektem tych rekolekcji powinno być powstawanie wspólnot, w ramach których treści z rekolekcji będą przepracowywanie w ciągu roku.
 • Należałoby poinformować wiernych żyjących w związkach niesakramentalnych o możliwościach spotkań w grupach, rekolekcjach na temat ich problemów, by nie czuli się traktowani po „macoszemu” oraz możliwości ich aktywnego uczestnictwa w życiu kościoła.

Reasumując:

1. W kierunkach przemyśleń uczestnicy w dyskusji są zgodni, poruszają podobne problemy.

2. Należy stworzyć przestrzeń do wymiany poglądów, rozwiązywania problemów poprzez spotkania parafialne czy dekanalne pod kierunkiem kapłanów i świeckich.

3. Angażować do działania katechetów, rodziców i animatorów wspólnot.

4. Duchowni powinni być bliżej wiernych szczególnie tych, którzy potrzebują przewodnictwa i pomocy w przybliżaniu Boga, ale i wyjaśniania ich problemów np. jak żyć z Bogiem w związkach niesakramentalnych, jak radzić sobie z wątpliwościami natury moralnej i duchowej.

5. Żyć z Bogiem, z ludźmi i dla ludzi.


GRUDZIEŃ 2021 R. II ETAP KONSULTACJI GRUP TEMATYCZNYCH PARAFIALNEGO ZESPOŁU SYNODALNEGO

W wyniku konsultacji parafialnych spośród 9 tematów grup tematycznych zostały wybrane z największą ilością opinii 2 tematy:

1. TOWARZYSZE PODRÓŻY

2. WSPÓŁODPOWIEDZIALNI NASZEJ WSPÓLNEJ MISJI

Żadnego zainteresowania nie wzbudziły tematy: DIALOG W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE oraz temat: WŁADZA I UCZESTNICTWO.

W kolejnym etapie prac uczestnicy konsultacji udzielili odpowiedzi na 4 pytania dot. tych dwóch najpopularniejszych grup tematycznych. Zadane pytania brzmiały następująco:

 1. Jakie doświadczenia (osobiste i wspólnotowe, pozytywne i negatywne) przywołują wybrane tematy?
 2. Jakie przemyślenia wzbudzają?
 3. Co w związku z tym należy potwierdzić lub wzmocnić w praktyce duszpasterskiej? Co natomiast należy zmienić lub uzupełnić? Jakie postulaty sformułować?
 4. Jak można to przełożyć na konkretne kroki, które należałoby podjąć?

GRUDZIEŃ 2021 R. – II ETAP KONSULTACJI GRUP TEMATYCZNYCH PARAFIALNEGO ZESPOŁU SYNODALNEGO

W miesiącu grudniu 2021 r. Parafialny Zespół Synodalny wznowił swoją działalność po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. W związku z trwającą nadal pandemią postanowiono odbyć parafialne konsultacje drogą elektroniczną w kolejnym etapie prac Synodu Diecezjalnego .
Spośród 9 tematów konsultacyjnych wytypowanych przez Diecezjalne Komisje Synodalne parafianie wybierali dwa tematy, przedstawiając swoje wnioski, analizy dot. tych tematów.

Poniżej 9 tematów parafialnych konsultacji:

 1. TOWARZYSZE PODRÓŻY
  Jakie grupy lub osoby w naszym Kościele lokalnym pozostają na marginesie?
 2. SŁUCHANIE
  W jaki sposób wysłuchiwani są świeccy, zwłaszcza kobiety i młodzi ludzie, ci, którzy doświadczają ubóstwa, marginalizacji lub wykluczenia społecznego?
 3. ZABIERANIE GŁOSU
  Co umożliwia lub utrudnia odważne, szczere i odpowiedzialne wypowiadanie się w naszym Kościele lokalnym?
 4. CELEBROWANIE
  Jak uczynić celebracje w naszym Kościele lokalnym miejscem większego zaangażowania wszystkich wiernych ?
 5. WSPÓŁODPOWIEDZIALNI NASZEJ WSPÓLNEJ MISJI
  Co przeszkadza ochrzczonym w byciu świadkiem wiary we współczesnym świecie?
 6. DIALOG W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE
  W jaki sposób Kościół prowadzi dialog i uczy się od innych instytucji społeczeństwa: świata polityki, ekonomii, kultury, społeczeństwa obywatelskiego, ludzi żyjących w ubóstwie?
 7. EKUMENIZM
  Jakie relacje ma nasza wspólnota kościelna z członkami innych tradycji chrześcijańskich i wyznań?
 8. WŁADZA I UCZESTNICTWO
  Jak funkcjonują organizmy synodalne na poziomie Kościoła lokalnego? (Rady Duszpasterskie w parafiach i diecezjach, Rady Kapłańskie itd.) ?
 9. ROZEZNAWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI ORAZ FORMOWANIE SIĘ W SYNODALNOŚCI:
  W jaki sposób wierni mogą być bardziej zaangażowani w procesy podejmowania decyzji w naszym Kościele lokalnym ?

05.03.2020 Szóste posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego

Parafialny Zespół  Synodalny przy Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku rozpoczął II fazę prac synodalnych.
Szóste posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego odbyło się  05.03.2020r. Wzięło w nim udział 12 Jego członków, na 24 wchodzących w skład PZS. Szóste posiedzenie związane było z II etapem prac I Diecezjalnego Synodu Zielonogórsko-Gorzowskiego. Po analizie wszystkich otrzymanych ankiet ze wszystkich parafii diecezji i obrad  Komisji „Nawrócenie duszpasterskie w kluczu nowej ewangelizacji” parafie otrzymały III projekty z różnych obszarów kościoła do konsultacji i wydania opinii na poszczególne zagadnienia.
Na wstępie spotkania przewodniczący naszego PZS Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak przedstawił cel spotkania i po kolei przeanalizowano poszczególne projekty wydając poniższe opinie… czytaj dalej


Mariusz Graczyk reprezentantem naszego Dekanatu na I Synod Diecezjalny

Mariusz Graczyk , będzie reprezentował nasz Dekanat Babimost w obradach I Synodu Diecezjalnego

W piątek 23 lutego br. odbyło się posiedzenie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, która dokonała wyboru świeckich uczestników I Synodu Diecezjalnego spośród kandydatów przedstawionych przez Parafialne Zespoły Synodalne. Rada wybrała po jednym przedstawicielu z każdego Dekanatu. Z naszego Dekanatu Babimojskiego wybrano Mariusza Graczyka, członka naszego Parafialnego Zespołu Synodalnego.
Diecezjalna Rada Duszpasterska podczas wyboru przedstawicieli starała się uwzględnić przedstawicieli zarówno miast jak i wsi, a także rozmaite środowiska duszpasterskie, z których pochodzą kandydaci. Ponadto, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia właściwej reprezentacji świeckich na synodzie biskup diecezjalny, korzystając z przysługujących mu uprawnień, postanowił dodatkowo powołać na synod niektóre osoby wskazane przez Parafialne Zespoły Synodalne.
Z nominacji Biskupa diecezjalnego w obradach Synodu Diecezjalnego będzie reprezentował nasz Dekanat także Piotr Kubiak z Babimostu. Sesja inauguracyjna I Synodu Diecezjalnego odbędzie się 17 marca 2018 r. w Zielonej Górze.


26.02.2018r. Piąte posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego

Piąte posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego przy Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku odbyło się 26.02.2018r. w którym udział wzięło 14 jej członków, na 22 wchodzących w skład PZS. Na wstępie spotkania Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak przypomniał, że 11 lutego 2018r. odbyła się w naszej parafii V Niedziela Synodalna pod pod hasłem: „Parafia jako wspólnota miłosierdzia”.
Parafia jako sposób istnienia Kościoła nie może nie być wspólnotą miłości miłosiernej. Istotnym elementem parafii są – jak określa to papież Franciszek – peryferia, tzn. sfery biedy materialnej i duchowej. Synod jest okazją, aby zdiagnozować, gdzie w naszej parafii występują sytuacje wykluczenia i przyjrzeć się temu, jak realizujemy miłość miłosierną wobec tych, których dotknęła bieda materialna i duchowa. Wnioski, refleksje i oceny wypływające z dyskusji w oparciu o pytania nadesłane przez Kurię do piątej Niedzieli Synodalnej „Parafia jako wspólnota miłosierdzia”:

1. W naszej parafii działa Parafialny Zespół Caritas (PZC), który został reaktywowany 16.03.1999r. Zespół ten liczy 8 osób.
2. Działalność charytatywna naszej parafii dociera do wszystkich środowisk, gdzie potrzebna jest pomoc głównie przez zaangażowanie Parafialnego Zespołu Caritas. W ramach PZC podejmowane są następujące formy pracy:
– w ramach ogólnopolskiej zbiórki żywności Caritas „Tak Pomagam” co roku przedświąteczne zbiórki żywności w sklepach i ich rozdział dla 61 rodzin oraz dla 115 osób na święta Bożego Narodzenia szczególnie wśród ludzi starszych i samotnych,
– duże zaangażowanie wolontariuszy-młodzieży (48 osób) z naszych szkół w zbiórkę żywności, przygotowaniu paczek i roznoszenia ich dla potrzebujących,
– w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym pomoc otrzymało 136 rodzin i 365 osób (wydano 19.326,35 kg żywności,
– współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie dostarczania żywności oraz prowadzenie szkolenia (26 osób) dot. niemarnowania żywności przez wspomagane osoby,
– działalność szkolnego koła Caritas w CKZiU w Zbąszynku,
– objęcie pomocą w rehabilitacji osób obłożnie chorych oraz pomoc materialna na remont… czytaj dalej


01.02.2018r. Czwarte posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego

Czwarte posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego przy Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku odbyło się 01.02.2018r. w którym udział wzięło 18 jej członków, na 23 wchodzących w skład PZS. Na wstępie spotkania Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak przypomniał, że 21 stycznia 2018r. odbyła się w naszej parafii IV Niedziela Synodalna pod pod hasłem: „Misyjne powołanie parafii”. 
Współcześnie obraz misji musi ulec poszerzeniu ponieważ działania misyjne nie są związane tylko z pracą w odległych krajach, ale także te działania muszą dotyczyć ludzi ochrzczonych i żyjących wokół nas, a są zagubieni, oddaleni.
Również i w naszej parafii jest spora grupa ludzi, na których nie należy czekać aż sami wrócą do kościoła, ale powinniśmy także sami wychodzić z inicjatywą i szukać zagubionych. Wnioski, refleksje i oceny wypływające z dyskusji w oparciu o pytania nadesłane przez Kurię do czwartej Niedzieli Synodalnej „Misyjne powołanie parafii”:

1. wierni systematycznie praktykujący i prowadzący życie zgodnie z wyznawaną wiarą mają dość wysoką świadomość misyjnego powołania parafii i zdają sobie sprawę, że na każdym
ochrzczonym spoczywa odpowiedzialność za ewangelizację.
2. Parafia podejmuje następujące inicjatywy ewangelizacyjne:
– comiesięczna gazetka liturgiczna w przedsionku kościoła,
– wykorzystanie strony internetowej parafii: komentarze do czytań, Ewangelii,
– Godzina Dawida
– formacja ewangelizacyjna w trakcie spotkań młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania,
– intencje misyjne podczas modlitw różańcowych,
– wieczysta modlitwa „Margaretka” za kapłanów i misjonarzy,
– spotkania z misjonarzami,
– cykliczne seanse filmowe o tematyce religijnej… czytaj dalej


21.01.2018 – IV Niedziela Synodalna  i  01.02.2018 – IV posiedzenie PZS

21 stycznia 2018r. odbędzie się w naszej parafii IV Niedziela Synodalna pod hasłem: „Misyjne powołanie parafii”, a 01.02.2018r. odbędzie się 4 posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego dot. tego zagadnienia.
Wielu katolikom aktywność misyjna kojarzy się jedynie z działaniami, jakie Kościół podejmuje w odległych krajach, wobec osób, które jeszcze nie poznały Ewangelii. Jednak współcześnie ten klasyczny obraz misji musi ulec poszerzeniu. Przecież również wokół nas żyją ludzie, którzy co prawda są ochrzczeni i może nawet sporadycznie praktykują, ale ich życie jest odległe od Ewangelii. Jezus Chrystus nie jest Panem ich życia. Nie może nas to pozostawiać w obojętności. Żadna parafia nie może zadowalać się obecnym stanem rzeczy i koncentrować się jedynie na tych, którzy uczęszczają do kościoła. Nieobecni w świątyni to spora grupa. Trzeba nie tylko czekać na przychodzących, ale samemu wychodzić z inicjatywą i szukać zagubionych. W związku z tym należy zastanawiać się, jakie środki duchowego wzrostu i rozwoju życia chrześcijańskiego oferuje wiernym nasza parafia. Podczas obrad członkowie PZS będą dyskutować i wsuwać wnioski dot. powyższego zagadnienia.


07.12.2017r. Trzecie posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego

Trzecie posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego przy Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku odbyło się 07.12.2017r. w którym udział wzięło 15 jej członków, na 23 wchodzących w skład PZS.Na wstępie spotkania Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak przypomniał, że 19 listopada 2017r. odbyła się w naszej parafii III Niedziela Synodalna pod pod hasłem: „Parafia jako środowisko wzrastania w chrześcijańskim powołaniu każdego wierzącego”. 
Skoro parafia powinna być środowiskiem duchowego wzrostu, to w trakcie spotkania członkowie PZS podjęli głębszą refleksję dot. zagadnienia: jakie środki duchowego wzrostu i rozwoju życia chrześcijańskiego oferuje wiernym nasza parafia? Oceniano i wysuwano wnioski w zakresie podstawowych środków wzrostu duchowego: modlitwy, sakramentów i Słowa Bożego. Wnioski i oceny wypływające z dyskusji w oparciu o pytania nadesłane przez Kurię do trzeciej Niedzieli Synodalnej „Parafia jako środowisko wzrastania w chrześcijańskim powołaniu każdego wierzącego”… czytaj dalej i foto


19.11.2017 – III Niedziela Synodalna i 07.12.2017 – III posiedzenie PZS

19 listopada 2017r. odbędzie się w naszej parafii III Niedziela Synodalna pod hasłem: „Parafia jako środowisko wzrastania w chrześcijańskim powołaniu każdego wierzącego”.
07.12.2017r. odbędzie się 3 posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodlanego.  Skoro parafia powinna być środowiskiem duchowego wzrostu to w trakcie spotkania PZS jej członkowie spróbują wspólnie podjąć głębszą refleksję nad tym zagadnieniem. Zastanawiać się będą, jakie środki duchowego wzrostu i rozwoju życia chrześcijańskiego oferuje wiernym nasza parafia? Podczas obrad członkowie PZS będą dyskutować i wsuwać wnioski dot. powyższego zagadnienia.


09.11.2017r. Drugie posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego

Drugie posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego przy Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku odbyło się 09. 11.2017r. w którym udział wzięło 11 jej członków, na 23 wchodzących w skład PZS.
Na wstępie Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak podziękował ks. klerykowi Mateuszowi Topolskiemu za zredagowanie gazetki poświęconej I Synodowi Diecezjalnemu, która znajduje się w kruchcie kościoła. Przypomniał, że 29 października 2017r. odbyła się w naszej parafii II Niedziela Synodalna pod hasłem „Parafia miejscem doświadczenia Kościoła jako wspólnoty” i w tym dniu obchodziliśmy także rocznicę poświęcenia naszej parafialnej świątyni.
Skoro parafia jest i ma się coraz bardziej stawać przestrzenią spotkania z Chrystusem i Jego Kościołem, to – podobnie jak świątynia parafialna – parafia musi być domem. Ks. Proboszcz przedstawił tematykę spotkania stawiając pytania: Czy parafia jest domem Bożym i czy świeccy czują się odpowiedzialni za to co dzieje się w parafii? Czy wszyscy kroczymy wspólną drogą do Boga?, na które uczestnicy PZS odpowiadali i dyskutowali oraz wyciągali wnioski. Wnioski i oceny wypływające z dyskusji w oparciu o pytania nadesłane przez Kurię do drugiej Niedzieli Synodalnej: „Parafia miejscem doświadczenia Kościoła jako wspólnoty”… czytaj dalej i foto


29.10.2017 – II Niedziela Synodalna i  09.11.2017 – II posiedzenie PZS

29 października odbędzie się w naszej parafii II Niedziela Synodalna pod hasłem „Parafia miejscem doświadczenia Kościoła jako wspólnoty”. W tym dniu obchodzimy także rocznicę poświęcenia naszej parafialnej świątyni.
09.11.2017r. odbędzie się 2 posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodlanego. Skoro parafia jest i ma się coraz bardziej stawać przestrzenią spotkania z Chrystusem i Jego Kościołem, to – podobnie jak świątynia parafialna – parafia musi być domem. Podczas obrad członkowie PZS będą dyskutować i wsuwać wnioski dot. powyższego zagadnienia.Gazetka Synodalna w przedsionku kościoła parafialnego informująca o Niedzielach Synodalnych


05.10.2017r. Pierwsze posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego

Pierwsze posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego przy Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku odbyło się 05. 10.2017r., w którym udział wzięło 17 jej członków, na 23 wchodzących w skład PZS.
Na początku posiedzenia Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak wyjaśnił, że trwa okres przygotowawczy do I Synodu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Na ten czas Duszpasterska Rada Parafialna została przemianowana na Parafialny Zespół Synodalny (PZS). Jest to grupa doradcza poszerzona o wszystkich katechetów, nadzwyczajnych szafarzy oraz innych wiernych zaangażowanych w życie parafii. Podczas zebrań będą rozmowy na wskazane tematy, odpowiadające tematyce poszczególnych niedziel synodalnych. Każda Niedziela Synodalna ma poprzedzać spotkanie parafialnej grupy synodalnej. W jego trakcie członkowie grupy będą dyskutować nad pytaniami przesłanymi do parafii, a wnioski wypracowane na spotkaniu będzie przekazywać do Diecezjalnego Sekretariatu Synodu Jerzy Ganecki.

Hasłem synodu jest: „Przez wiarę i chrzest do świadectwa.”

Synod należy traktować, jako formę aktywności świeckich w Kościele i ma charakter doradczy ludzi świeckich odpowiedzialnych za działanie Parafii, Diecezji. Kościół tworzą kapłani i ludzie świeccy. Każde spotkanie jest rozpoczynane Modlitwą Synodalną.
Członkowie Parafialnego Zespołu Synodalnego na pierwszym spotkaniu zauważyli konieczność zwiększenia udziału grup parafialnych w życiu parafii oraz poświęcenia większej uwagi rodzinie, gdyż tam głównie powinno kształtować się życie religijne, a na tym polu obecnie jest dużo do zrobienia… czytaj więcej i wnioski z posiedzenia PZS05.10.2017r.  pierwsze posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego odbywało się przy wyłączeniu prądu w całej parafii


NIEDZIELE SYNODALNE:

– cykl pięciu katechez, które rozpoczną się 24 września, a zakończą w lutym 2018. Kolejno poruszane będą tematy: Kościół, parafia, osobiste zbawienie, misja, miłosierdzie,
– każdą Niedzielę Synodalną powinno poprzedzać spotkanie Parafialnego Zespołu Synodlanego. W trakcie spotkania członkowie grupy dyskutują nad przesłanymi do parafii pytaniami,
– wnioski z dyskusji będą przekazywane e-mailem sekretariatowi synodu: synod@diecezjazg.pl
– zespół synodalny powinien dzielić się swoimi refleksjami z parafianami, np. w formie świadectwa.
– po zakończonych Niedzielach Synodalnych, wiosną 2018r. odbędzie się sesja inauguracyjna synodu, po której zostaną wyłonione komisje tematyczne.