I Synod Diecezjalny

O  SYNODZIE  NA  STRONIE  INTERNETOWEJ  DIECEZJI

17.03.2018 r. Sesja inauguracyjna I Synodu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

PARAFIALNY ZESPÓŁ SYNODALNY

W skład Parafialnego Zespołu Synodalnego wchodzą:

Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak – Przewodniczący, Dorota Szatkowska – Protokolant, Wikariusz ks. Sławomir Szocik, Ryszard Andrys, Edmund Białasik, Jerzy Ganecki – Sekretarz, Mariusz Graczyk, Jan Greczycho, Barbara Czapska-Klekot, Krzysztof Krzywak, Grażyna Matysiak, Piotr Szczepaniak, Irena Trypucka, Barbara Zaremba, Małgorzata Gaudyn-Kaczmarek, Andrzej Chromiński, Elżbieta Krzywak, Krystyna Antczak, Elżbieta Mazurek, Cecylia Lisek, Jan Mazur i Daniel Kański.Parafialny Zespół Synodalny

Zadania do realizacji:


– Parafialny Zespół Synodalny odbywa konsultacje dotyczące tematyki niedziel synodalnych,
– w debacie mogą uczestniczyć też świeccy zaangażowani w ruchy i wspólnoty kościelne, ale także ci, którzy przychodzą po prostu na niedzielną Mszę św.
– swoje propozycje tematów, którymi powinien zająć się Synod, parafianie i Parafialny Zespół Synodalny mogą wysyłać pocztą elektroniczną na adres:
synod@diecezjazg.pl albo listem tradycyjnym na adres: I Synod Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Kuria Diecezjalna, pl. Powstańców Wlkp. 1, 65-075 Zielona Góra.


MODLITWA SYNODALNA

Potrzebna jest modlitwa całej diecezji i to nie tylko osób bezpośrednio zaangażowanych w prace synodalne, ale wszystkich diecezjan, aby Synod przyniósł dobre owoce.

MODLITWA SYNODALNA
DO PIĘCIU BRACI MIĘDZYRZECKICH

Święci Bracia Męczennicy z Międzyrzecza,
ogarnięci Bożą Miłością
oddaliście życie dla Chrystusa,
świadcząc o prawdzie Ewangelii.
Niech Wasze wstawiennictwo nam wyprosi
dar Ducha i łaskę przemiany,
aby zbawcza moc Chrztu świętego
kierowała naszą służbą w Kościele.
Pomóżcie nam zachować czujność,
wypraszajcie łaskę modlitwy,
i wspierajcie w składaniu świadectwa.
Chcemy służyć Chrystusowi w potrzebujących
i podejmować odpowiedzialność za sprawy publiczne.
Niech Wasza odwaga
pociągnie małodusznych i umocni słabych,
a wszystkich uwolni od lęku
przed mocami ciemności i potęgami tego świata.
Waszemu wstawiennictwu powierzamy
Synod Zielonogórsko-Gorzowskiego Kościoła,
by gorejące pochodnie Męczenników
prowadziły go ku nowym czasom.
Niech Bóg, w swoim wielkim miłosierdziu,
pochyli się nad naszą słabością
i obdarzy łaską nawrócenia,
a zebrany na Synodzie Kościół
zajaśnieje pięknem Oblubienicy Chrystu
sa,
który żyje i króluje na wieki wieków.

Amen.


AKTUALNOŚCI:

05.03.2020 Szóste posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego

Parafialny Zespół  Synodalny przy Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku rozpoczął II fazę prac synodalnych.
Szóste posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego odbyło się  05.03.2020r. Wzięło w nim udział 12 Jego członków, na 24 wchodzących w skład PZS. Szóste posiedzenie związane było z II etapem prac I Diecezjalnego Synodu Zielonogórsko-Gorzowskiego. Po analizie wszystkich otrzymanych ankiet ze wszystkich parafii diecezji i obrad  Komisji „Nawrócenie duszpasterskie w kluczu nowej ewangelizacji” parafie otrzymały III projekty z różnych obszarów kościoła do konsultacji i wydania opinii na poszczególne zagadnienia.
Na wstępie spotkania przewodniczący naszego PZS Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak przedstawił cel spotkania i po kolei przeanalizowano poszczególne projekty wydając poniższe opinie… czytaj dalej


Mariusz Graczyk reprezentantem naszego Dekanatu na I Synod Diecezjalny

Mariusz Graczyk , będzie reprezentował nasz Dekanat Babimost w obradach I Synodu Diecezjalnego

W piątek 23 lutego br. odbyło się posiedzenie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, która dokonała wyboru świeckich uczestników I Synodu Diecezjalnego spośród kandydatów przedstawionych przez Parafialne Zespoły Synodalne. Rada wybrała po jednym przedstawicielu z każdego Dekanatu. Z naszego Dekanatu Babimojskiego wybrano Mariusza Graczyka, członka naszego Parafialnego Zespołu Synodalnego.
Diecezjalna Rada Duszpasterska podczas wyboru przedstawicieli starała się uwzględnić przedstawicieli zarówno miast jak i wsi, a także rozmaite środowiska duszpasterskie, z których pochodzą kandydaci. Ponadto, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia właściwej reprezentacji świeckich na synodzie biskup diecezjalny, korzystając z przysługujących mu uprawnień, postanowił dodatkowo powołać na synod niektóre osoby wskazane przez Parafialne Zespoły Synodalne.
Z nominacji Biskupa diecezjalnego w obradach Synodu Diecezjalnego będzie reprezentował nasz Dekanat także Piotr Kubiak z Babimostu. Sesja inauguracyjna I Synodu Diecezjalnego odbędzie się 17 marca 2018 r. w Zielonej Górze.


26.02.2018r. Piąte posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego

Piąte posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego przy Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku odbyło się 26.02.2018r. w którym udział wzięło 14 jej członków, na 22 wchodzących w skład PZS. Na wstępie spotkania Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak przypomniał, że 11 lutego 2018r. odbyła się w naszej parafii V Niedziela Synodalna pod pod hasłem: „Parafia jako wspólnota miłosierdzia”.
Parafia jako sposób istnienia Kościoła nie może nie być wspólnotą miłości miłosiernej. Istotnym elementem parafii są – jak określa to papież Franciszek – peryferia, tzn. sfery biedy materialnej i duchowej. Synod jest okazją, aby zdiagnozować, gdzie w naszej parafii występują sytuacje wykluczenia i przyjrzeć się temu, jak realizujemy miłość miłosierną wobec tych, których dotknęła bieda materialna i duchowa. Wnioski, refleksje i oceny wypływające z dyskusji w oparciu o pytania nadesłane przez Kurię do piątej Niedzieli Synodalnej „Parafia jako wspólnota miłosierdzia”:

1. W naszej parafii działa Parafialny Zespół Caritas (PZC), który został reaktywowany 16.03.1999r. Zespół ten liczy 8 osób.
2. Działalność charytatywna naszej parafii dociera do wszystkich środowisk, gdzie potrzebna jest pomoc głównie przez zaangażowanie Parafialnego Zespołu Caritas. W ramach PZC podejmowane są następujące formy pracy:
– w ramach ogólnopolskiej zbiórki żywności Caritas „Tak Pomagam” co roku przedświąteczne zbiórki żywności w sklepach i ich rozdział dla 61 rodzin oraz dla 115 osób na święta Bożego Narodzenia szczególnie wśród ludzi starszych i samotnych,
– duże zaangażowanie wolontariuszy-młodzieży (48 osób) z naszych szkół w zbiórkę żywności, przygotowaniu paczek i roznoszenia ich dla potrzebujących,
– w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym pomoc otrzymało 136 rodzin i 365 osób (wydano 19.326,35 kg żywności,
– współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie dostarczania żywności oraz prowadzenie szkolenia (26 osób) dot. niemarnowania żywności przez wspomagane osoby,
– działalność szkolnego koła Caritas w CKZiU w Zbąszynku,
– objęcie pomocą w rehabilitacji osób obłożnie chorych oraz pomoc materialna na remont… czytaj dalej


01.02.2018r. Czwarte posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego

Czwarte posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego przy Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku odbyło się 01.02.2018r. w którym udział wzięło 18 jej członków, na 23 wchodzących w skład PZS. Na wstępie spotkania Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak przypomniał, że 21 stycznia 2018r. odbyła się w naszej parafii IV Niedziela Synodalna pod pod hasłem: „Misyjne powołanie parafii”. 
Współcześnie obraz misji musi ulec poszerzeniu ponieważ działania misyjne nie są związane tylko z pracą w odległych krajach, ale także te działania muszą dotyczyć ludzi ochrzczonych i żyjących wokół nas, a są zagubieni, oddaleni.
Również i w naszej parafii jest spora grupa ludzi, na których nie należy czekać aż sami wrócą do kościoła, ale powinniśmy także sami wychodzić z inicjatywą i szukać zagubionych. Wnioski, refleksje i oceny wypływające z dyskusji w oparciu o pytania nadesłane przez Kurię do czwartej Niedzieli Synodalnej „Misyjne powołanie parafii”:

1. wierni systematycznie praktykujący i prowadzący życie zgodnie z wyznawaną wiarą mają dość wysoką świadomość misyjnego powołania parafii i zdają sobie sprawę, że na każdym
ochrzczonym spoczywa odpowiedzialność za ewangelizację.
2. Parafia podejmuje następujące inicjatywy ewangelizacyjne:
– comiesięczna gazetka liturgiczna w przedsionku kościoła,
– wykorzystanie strony internetowej parafii: komentarze do czytań, Ewangelii,
– Godzina Dawida
– formacja ewangelizacyjna w trakcie spotkań młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania,
– intencje misyjne podczas modlitw różańcowych,
– wieczysta modlitwa „Margaretka” za kapłanów i misjonarzy,
– spotkania z misjonarzami,
– cykliczne seanse filmowe o tematyce religijnej… czytaj dalej


21.01.2018 – IV Niedziela Synodalna  i  01.02.2018 – IV posiedzenie PZS

21 stycznia 2018r. odbędzie się w naszej parafii IV Niedziela Synodalna pod hasłem: „Misyjne powołanie parafii”, a 01.02.2018r. odbędzie się 4 posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego dot. tego zagadnienia.
Wielu katolikom aktywność misyjna kojarzy się jedynie z działaniami, jakie Kościół podejmuje w odległych krajach, wobec osób, które jeszcze nie poznały Ewangelii. Jednak współcześnie ten klasyczny obraz misji musi ulec poszerzeniu. Przecież również wokół nas żyją ludzie, którzy co prawda są ochrzczeni i może nawet sporadycznie praktykują, ale ich życie jest odległe od Ewangelii. Jezus Chrystus nie jest Panem ich życia. Nie może nas to pozostawiać w obojętności. Żadna parafia nie może zadowalać się obecnym stanem rzeczy i koncentrować się jedynie na tych, którzy uczęszczają do kościoła. Nieobecni w świątyni to spora grupa. Trzeba nie tylko czekać na przychodzących, ale samemu wychodzić z inicjatywą i szukać zagubionych. W związku z tym należy zastanawiać się, jakie środki duchowego wzrostu i rozwoju życia chrześcijańskiego oferuje wiernym nasza parafia. Podczas obrad członkowie PZS będą dyskutować i wsuwać wnioski dot. powyższego zagadnienia.


07.12.2017r. Trzecie posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego

Trzecie posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego przy Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku odbyło się 07.12.2017r. w którym udział wzięło 15 jej członków, na 23 wchodzących w skład PZS.Na wstępie spotkania Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak przypomniał, że 19 listopada 2017r. odbyła się w naszej parafii III Niedziela Synodalna pod pod hasłem: „Parafia jako środowisko wzrastania w chrześcijańskim powołaniu każdego wierzącego”. 
Skoro parafia powinna być środowiskiem duchowego wzrostu, to w trakcie spotkania członkowie PZS podjęli głębszą refleksję dot. zagadnienia: jakie środki duchowego wzrostu i rozwoju życia chrześcijańskiego oferuje wiernym nasza parafia? Oceniano i wysuwano wnioski w zakresie podstawowych środków wzrostu duchowego: modlitwy, sakramentów i Słowa Bożego. Wnioski i oceny wypływające z dyskusji w oparciu o pytania nadesłane przez Kurię do trzeciej Niedzieli Synodalnej „Parafia jako środowisko wzrastania w chrześcijańskim powołaniu każdego wierzącego”… czytaj dalej i foto


19.11.2017 – III Niedziela Synodalna i 07.12.2017 – III posiedzenie PZS

19 listopada 2017r. odbędzie się w naszej parafii III Niedziela Synodalna pod hasłem: „Parafia jako środowisko wzrastania w chrześcijańskim powołaniu każdego wierzącego”.
07.12.2017r. odbędzie się 3 posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodlanego.  Skoro parafia powinna być środowiskiem duchowego wzrostu to w trakcie spotkania PZS jej członkowie spróbują wspólnie podjąć głębszą refleksję nad tym zagadnieniem. Zastanawiać się będą, jakie środki duchowego wzrostu i rozwoju życia chrześcijańskiego oferuje wiernym nasza parafia? Podczas obrad członkowie PZS będą dyskutować i wsuwać wnioski dot. powyższego zagadnienia.


09.11.2017r. Drugie posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego

Drugie posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego przy Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku odbyło się 09. 11.2017r. w którym udział wzięło 11 jej członków, na 23 wchodzących w skład PZS.
Na wstępie Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak podziękował ks. klerykowi Mateuszowi Topolskiemu za zredagowanie gazetki poświęconej I Synodowi Diecezjalnemu, która znajduje się w kruchcie kościoła. Przypomniał, że 29 października 2017r. odbyła się w naszej parafii II Niedziela Synodalna pod hasłem „Parafia miejscem doświadczenia Kościoła jako wspólnoty” i w tym dniu obchodziliśmy także rocznicę poświęcenia naszej parafialnej świątyni.
Skoro parafia jest i ma się coraz bardziej stawać przestrzenią spotkania z Chrystusem i Jego Kościołem, to – podobnie jak świątynia parafialna – parafia musi być domem. Ks. Proboszcz przedstawił tematykę spotkania stawiając pytania: Czy parafia jest domem Bożym i czy świeccy czują się odpowiedzialni za to co dzieje się w parafii? Czy wszyscy kroczymy wspólną drogą do Boga?, na które uczestnicy PZS odpowiadali i dyskutowali oraz wyciągali wnioski. Wnioski i oceny wypływające z dyskusji w oparciu o pytania nadesłane przez Kurię do drugiej Niedzieli Synodalnej: „Parafia miejscem doświadczenia Kościoła jako wspólnoty”… czytaj dalej i foto


29.10.2017 – II Niedziela Synodalna i  09.11.2017 – II posiedzenie PZS

29 października odbędzie się w naszej parafii II Niedziela Synodalna pod hasłem „Parafia miejscem doświadczenia Kościoła jako wspólnoty”. W tym dniu obchodzimy także rocznicę poświęcenia naszej parafialnej świątyni.
09.11.2017r. odbędzie się 2 posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodlanego. Skoro parafia jest i ma się coraz bardziej stawać przestrzenią spotkania z Chrystusem i Jego Kościołem, to – podobnie jak świątynia parafialna – parafia musi być domem. Podczas obrad członkowie PZS będą dyskutować i wsuwać wnioski dot. powyższego zagadnienia.Gazetka Synodalna w przedsionku kościoła parafialnego informująca o Niedzielach Synodalnych


05.10.2017r. Pierwsze posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego

Pierwsze posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego przy Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku odbyło się 05. 10.2017r., w którym udział wzięło 17 jej członków, na 23 wchodzących w skład PZS.
Na początku posiedzenia Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak wyjaśnił, że trwa okres przygotowawczy do I Synodu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Na ten czas Duszpasterska Rada Parafialna została przemianowana na Parafialny Zespół Synodalny (PZS). Jest to grupa doradcza poszerzona o wszystkich katechetów, nadzwyczajnych szafarzy oraz innych wiernych zaangażowanych w życie parafii. Podczas zebrań będą rozmowy na wskazane tematy, odpowiadające tematyce poszczególnych niedziel synodalnych. Każda Niedziela Synodalna ma poprzedzać spotkanie parafialnej grupy synodalnej. W jego trakcie członkowie grupy będą dyskutować nad pytaniami przesłanymi do parafii, a wnioski wypracowane na spotkaniu będzie przekazywać do Diecezjalnego Sekretariatu Synodu Jerzy Ganecki.

Hasłem synodu jest: „Przez wiarę i chrzest do świadectwa.”

Synod należy traktować, jako formę aktywności świeckich w Kościele i ma charakter doradczy ludzi świeckich odpowiedzialnych za działanie Parafii, Diecezji. Kościół tworzą kapłani i ludzie świeccy. Każde spotkanie jest rozpoczynane Modlitwą Synodalną.
Członkowie Parafialnego Zespołu Synodalnego na pierwszym spotkaniu zauważyli konieczność zwiększenia udziału grup parafialnych w życiu parafii oraz poświęcenia większej uwagi rodzinie, gdyż tam głównie powinno kształtować się życie religijne, a na tym polu obecnie jest dużo do zrobienia… czytaj więcej i wnioski z posiedzenia PZS05.10.2017r.  pierwsze posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego odbywało się przy wyłączeniu prądu w całej parafii


NIEDZIELE SYNODALNE:

– cykl pięciu katechez, które rozpoczną się 24 września, a zakończą w lutym 2018. Kolejno poruszane będą tematy: Kościół, parafia, osobiste zbawienie, misja, miłosierdzie,
– każdą Niedzielę Synodalną powinno poprzedzać spotkanie Parafialnego Zespołu Synodlanego. W trakcie spotkania członkowie grupy dyskutują nad przesłanymi do parafii pytaniami,
– wnioski z dyskusji będą przekazywane e-mailem sekretariatowi synodu: synod@diecezjazg.pl
– zespół synodalny powinien dzielić się swoimi refleksjami z parafianami, np. w formie świadectwa.
– po zakończonych Niedzielach Synodalnych, wiosną 2018r. odbędzie się sesja inauguracyjna synodu, po której zostaną wyłonione komisje tematyczne.