Historia Parafii

Parafia pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku erygowana została 28 czerwca 1957 r. dekretem Kurii Ordynariatu w Gorzowie, a w jej skład weszły miejscowości: miasto Zbąszynek, PGR Bronikowo i przysiółek Zieleniec, nazywany również Nowy Gościniec. Do 28 czerwca 1957r. Zbąszynek był filią parafii Kosieczyn, ale po II wojnie światowej Proboszczowie rezydowali zawsze w Zbąszynku i tu mieli swoją siedzibę.

Mówiąc czy pisząc o historii parafii Zbąszynek, w żadnym wypadku nie można pominąć lat 1945-1957 (mimo braku opisu wydarzeń w życiu religijnym miasta z tego okresu), gdyż nie byłby to pełny obraz i efekt bezpośredniego powstania parafii Zbąszynek.

16 kwietnia 1945 r. na rampie kolejowej w Zbąszynku pojawił się duży transport wysiedlonych z byłego województwa tarnopolskiego: około 85 rodzin ze wsi Trościaniec Wielki z Podhajec i około piętnastu rodzin z powiatu podhajeckiego. Przesiedleńcom z Podhajec przewodniczył ksiądz Jan Pipusz – proboszcz parafii w miasteczku Wiśniowczyk.

ks. Jan Pipusz 1945 r. fot. archiwalna

Ks. Jan Pipusz na kilka miesięcy przed wysiedleniem ratował się ucieczką do pobliskiego miasta Podhajce, dokąd wypędziły go krwawe czystki etniczne nacjonalistów ukraińskich.

Ksiądz Pipusz wraz ze swoimi ziomkami i swoim bratem, byłym kierownikiem PUR, osiadł w Kosieczynie. Skupiają oni w jedno ognisko duchowe repatriantów ze wschodu i organizują życie religijne parafii Kosieczyn.

Niemiecki poprzednik na kosieczyńskiej parafii, ksiądz Herbert Abendroth, odjechał wraz ze swoimi wiernymi do Niemiec 28 stycznia 1945 r. Ks. Pipusz był także pierwszym polskim kapłanem w Kosieczynie i okolicy od czasów Księstwa Warszawskiego.

Ksiądz Jan Pipusz 18 kwietnia 1945 r. na polecenie Dziekana ks. Karola Meissnera z Babimostu obejmuje duszpasterską placówkę Kosieczyn z przyległym Zbąszynkiem oraz z wsiami: Kręcko, Chlastawa, Brudzewo i Nowa Wieś. Z początkiem maja Administracja Apostolska Kamieniecka, Lubuska i Prałatura Pilska oficjalnie mianuje ks. Jana Pipusza wikariuszem-substytutem parafii rzymskokatolickiej w Kosieczynie.

Zakładając w kwietniu 1945 r „Kronikę parafialną Kosieczyn-Zbąszynek od chwili odzyskania Ziem Zachodnich” ks. Jan Pipusz na samym jej wstępie zapisał słowa ks. dr Edmunda Nowickiego Administratora Apostolskiego w Gorzowie Wlkp, który skierował wówczas do kapłanów: „ … W dziejach narodu naszego po raz wtóry przeżywamy wiekopomne chwile na tych kresach. Oto przed wiekami pierwsi Piastowie ustalają suwerenność Polski nad Pomorzem Zachodnim i przyłączają do Państwa Polskiego teren etnicznie doń należący. Równocześnie dociera z Polski na Pomorze wiara chrześcijańska.

Lecz przedziwne są drogi Opatrzności Bożej. Bo oto dziś ów pierwszy etap dziejowy się powtarza. I znowu odrodzona Polska dąży do zapewnienia suwerenności swojej nad Pomorzem. Po tych wiekach ręka Boża prowadzi lud polski z powrotem na te starodawne dziedzictwo polskie i oto Wam pierwszym dane jest zgotować od nowa na tej ziemi Królestwo Sercu Jezusowemu, zbudować tron Królowej Korony naszej, zapalić od nowa płomyk wiecznej lampki w Świątyniach Pańskich”… zaś w orędziu do wiernych ks. Edmund Nowicki pisze… „ Po długich wiekach przedziwne drogi Opatrzności Bożej prowadzą znowu nas z powrotem na to rozległe dziedzictwo praojców naszych stanowiące kiedyś wiekowy dowód wspaniałości i potęgi Rzeczypospolitej. Jak niegdyś jedność religijna i organizacja władzy duchowej i świeckiej przyczyniły się do scalenia ziem polskich aż po Bałtyk, tak i dziś w momencie kiedy państwo polskie w znojnym trudzie wykuwa tu zręby i swoje ofiary Polsce (…) Oto za pośrednictwem Prymasa Polski ustanawia się naszą rodzinną, katolicką organizację kościelną, by ta wnosząc prawdziwą wiarę i błogosławieństwo Boże wsparła skutecznie wysiłki Narodu i zarazem była tą spójnią jedności, która jest podstawą wielkiej siły i mocy. Cały obszar ziemi lubuskiej udzielonej prałatury polskiej i Pomorza Zachodniego złączony jest w jedną kościelną jednostkę administracyjną pod nazwą Administracji Apostolskiej”.

Każdego tygodnia do Zbąszynka napływało coraz to więcej ludności. Według szacunkowych danych z października 1945r. w mieście osiedliło się 347 osób z sąsiedniego województwa poznańskiego, 149 osób z dawnych kresów wschodnich, 42 osoby z innych regionów kraju i około 22 osoby z pobliskiej Babimojszczyzny.

W tej sytuacji ks. Jan Pipusz zaczął czynić starania, by dla mieszkańców miasta otworzyć nową świątynię, poza kościołem pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła, i przejąć kościół ewangelicki, który był nieczynny. Po pewnym czasie otrzymał stosowne zezwolenia Ordynariusza L.170/45 z dnia 06.X.1945 r., Urzędu Pełnomocnika Rządu RP Nr 3335/45 50-1/2 z dnia 28.09.1945 r. i zezwolenie Zarządu Gminnego Nowy Zbąszyń L.325/45 z dnia 14.05.1945

Kościół parafialny z 1945 od strony południowej

Po otrzymaniu tych zezwoleń w niecały miesiąc później 21 października 1945 r. odbyła się wielka uroczystość poświęcenia przez ks. Jana Pipusza ewangelickiego zboru na kościół katolicki w Zbąszynku i nadania mu tytułu Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny.

Ks. Jan Pipusz podczas swojej krótkiej działalności w parafii Kosieczyn-Zbąszynek przystosowuje wszystkie świątynie do służby Bożej wedle przepisów kościoła katolickiego.

Pamiątkowe zdjęcia z uroczystości poświęcenia kościoła katolickiego przez ks. Jana Pipusza w listopadzie 1945 r.

Ks. Jan Pipusz z ministrantami w szpalerze powstałego oddziału Służby Ochrony Kolei w Zbąszynku XI.45r.
fot. Florian Wojciechowski
Ks. Jan Pipusz w rozmowach z parafianami przed wejściem do kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła XI.45r. fot. Florian Wojciechowski

Stosownie do zarządzeń Administracji Apostolskiej w Gorzowie Wlkp. przekazuje on prowadzenie parafii ks. Janowi Wysockiemu, który oficjalnie obejmuje parafię, według zapisów w Kurii, w dniu 10 października 1945 r.

Do roku 1945 parafia Kosieczyn posiadała rezydencję proboszcza w Kosieczynie, gdyż w Zbąszynku było około od 80 do 100 wiernych, a w Kosieczynie ich większa liczba. Po wojnie sytuacja się zmieniła na korzyść Zbąszynka, który uzyskał przez repatriację około 2000 wiernych katolickich. Z konieczności, więc rezydencją parafii stał się Zbąszynek. Zagospodarowaniem plebanii zajął się ks. Jan Pipusz, a po jego odejściu – jego następca ks. Jan Wysocki.

Ks. Proboszcz wraz z parafianami ostro zabrał się do pracy. Najpilniejszym remontem była naprawa dachu części uszkodzonych na kościele pw. Macierzyństwa NMP.

Figura Matki Bożej w roku 1946
Figura Matki Bożej w roku 1946
fot. archiwalna

W tym czasie tez zakupiono chorągiew Matki Boskiej Ostrobramskiej i figurę Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny. Figura, która do dziś zdobi świątynię ustawiono we wnęce ołtarza na miejsce dawniejszej ambony, która służyła przedtem do głoszenia kazań wedle ceremoniału wyznania ewangelickiego.

Ważnym wydarzeniem w życiu parafii, z inicjatywy ks. Proboszcza Jana Wysockiego na przełomie kwietnia i maja 1946 r. rozpoczyna swoją działalność pierwsze przedszkole w Zbąszynku. Ks. Proboszcz przeznacza pomieszczenia będące własnością parafii łączące łączące się z kościołem, na placówkę opiekuńczą dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Ks. Jan Wysocki realizując swój zamiar- zgłasza do Oddziału Caritas w Międzyrzeczu Wlkp. i rejestruje ochronkę- przedszkole.

1945r. obiekty kościelne przeznaczone na przedszkole ”Caritas” (foto ze zbioru: Sławomir Nowak)

Pierwsze przedszkole w Zbąszynku otwiera swoje podwoje pod nazwą Przedszkole Caritas w Zbąszynku i tak funkcjonuje do końca 1948 r. mimo, że toczył się spór o to czy jest to przedszkole państwowe czy kościelne. Caritas cały czas wspierało przedszkole rzeczami materialnymi a w szczególności produktami żywnościowymi.

1 grudnia 1946 r. ks. Proboszcz Jan Wysocki zostaje przeniesiony do Klenicy, a duszpasterstwo obejmuje ks. Franciszek Wyszatycki.

Ks. Franciszek Wyszatycki na samym początku swej działalności realizował zadanie związane z urządzeniem kościoła i przystosowaniem go do obrzędów wiary katolickiej i przepisów tejże wiary. Organy, które znajdowały się nad ołtarzem zostały przeniesione na druga stronę a więc na chór znajdujący się nad przedłużeniem nawy. Należało ku temu znaleźć fundusze, by tę operację przeprowadzić, uzyskano więc je z tzw. wówczas daniny parafialnej. Przeniesienia organów, ich rekonstrukcji i uzupełnienia piszczałek dokonał Józef Kureczka organista tutejszej parafii, który z wielką ofiarnością wykonał tę pracę i wziął tylko cześć zapłaty.

Poświęcenie organów odbyło się 6 lipca 1947 r. Poświęcenia dokonał ks. Proboszcz Franciszek Wyszatycki, a po tej uroczystości odbył się koncert muzyki kościelnej.

Maj 1948 roku nie był przychylny dla parafii, na skutek przewlekłych deszczów rozmokło otynkowanie pod balkonem, co spowodowało osunięcie się tynkowanej ocementowanej warstwy. Spadające bloki od strony zachodniej zniszczyły tak mocno dach, że powstała jedna wielka otwarta luka. W tej sytuacji woda, wskutek dalszych częstych opadów deszczu, zalała cały sufit od strony wschodniej. Z sufitu sączyła się woda na piszczałki organowe, a z chóru spływała na posadzkę nawy. Trzeba było najpierw zabezpieczyć resztę dachu od strony północnej, a tego dokonać można było po usunięciu starych otynkowań dookoła całej wieży. Trzeba było postawić wiszące rusztowanie i na nim dokonywać prac murarskich. Dzięki ofiarności parafian pod kierunkiem pana Koleśnika zadania zostały wykonane pomyślnie, a i dzięki ofiarności parafian koszty z tym związane, wynoszące wówczas ponad 100 tys. złotych, zostały całkowicie pokryte. Następnie, po wykonaniu otynkowaniu wieży, przystąpiono do pokrycia luk w dachu. Prace te związane z pokryciem dachówek wykonali wynajęci dekarze przy pomocy parafian.

W czerwcu 1948 r. wielkim wydarzeniem w życiu parafii było przeprowadzenie akcji osobistego poświęcenia się Najsłodszemu Sercu Jezusa. Posłużyły do tego zakupione obrazy Serca Jezusa oraz wydane przez Kurię obrazki Serca Jezusowego z tekstem poświęcenia oraz miejscem wolnym na umieszczenie imiennego podpisu. Akcja ta miała być wstępnym epizodem przygotowawczym do przyszłego poświęcenia Narodu Polskiego Sercu Pana Jezusa. Stosownie do zarządzeń Kurii akcję powyższą przeprowadzono pomyślnie dla dobra wiernych. W niedzielę po Zielonych Świątkach .

W czerwcu 1949 r. poświęcono ambonę wykonaną przez pana Maciszewskiego artystę malarza oraz jego współpracowników stolarzy. Piękną ambonę, która stanęła po lewej stronie przed prezbiterium, upiększyły namalowane postacie ewangelistów: św. Marka, św. Mateusza, św. Łukasza i św. Jana.

02 lutego 1951 r. ks. Proboszcz, dziekan Franciszek Wyszatycki dostaje zgodę z Kurii na dokonanie aktu poświęcenia obrazów Stacji Drogi Krzyżowej i erygowanie Drogi Krzyżowej. Po dokonaniu aktu poświęcenia i homilii uroczyście zostały zawieszone obrazy Drogi Krzyżowej. Obrazy są fundacją parafian, a namalował je artysta malarz Ludwik Maciszewski ze Świebodzina.

Na koniec swojego pobytu w parafii Kosieczyn (z siedzibą w Zbąszynku) ks. Proboszcz tak podsumował ten okres w kronice parafialnej: ” Okres 5-letniej pracy duszpasterskiej Proboszcza i Dziekana ks. Wyszatyckiego Franciszka … był okresem organizowania życia religijnego na Ziemiach Odzyskanych scaleniem na zasadach Chrystusowej nauki osiadłych ze wschodu i centralnej Polski repatriantów różnych charakterach i zwyczajach w jedną rodzinę Bożą! Przy ofiarnej pomocy parafian został przystosowany kościół do nabożeństw katolickich przez sprawienie paramentów, sprzętu liturgicznego; wzrosło przywiązanie do Domu Pańskiego frekwencją w nabożeństwach i ofiarność na cele kultu religijnego. Praca duszpasterska i obsługa 4 kościołów w parafii nadwyrężyła zdrowie, siły osłabły tak, że nie mogąc podołać obowiązkowej pracy zmuszony byłem prosić władzę o zwolnienie z zajmowanej placówki duszpasterskiej i obowiązków dziekana dekanatu Babimost…”.

Efektownie wyglądające prezbiterium po żmudnych pracach ks. Proboszcza Franciszka Wyszatyckiego i parafian – rok 1951 fot. archiwalna
Ks. Proboszcz Franciszek Wyszatycki z dziećmi po procesji Oktawy Bożego Ciała, 1950 r. fot. Czesława Wieczorek

Po odejściu ks. Franciszka Wyszatyckiego ponownie rozpoczął pracę w parafii Kosieczyn z rezydencją w Zbąszynku 21 listopada 1951r. Ks. Jan Pipusz. Z tego czasu zachowały się niewielkie zapiski z działalności parafii, gdyż nie były one dokładnie zapisane w kronice.

Ks. Proboszcz Jan Pipusz na ambonie fot. Tadeusz Wiatrek

Z dniem 01 lipca 1955 r. obowiązki wikariusza w naszej parafii objął ks. Władysław Deryng.

Był to pierwszy wikariusz w parafii Kosieczyn z rezydencją w Zbąszynku. Powojenni parafianie doskonale pamiętają reżyserowane spektakle religijne przez ks. Władysława Derynga prezentowane w kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła, a w szczególności „Mękę Pańską” a także „Pieśń o Bernadecie”.

Ks. Proboszcz J. Pipusz w lipcu 1956 roku, po kompromitujących wydarzeniach w Zbąszynku, został wezwany przez Kurię Biskupią w Gorzowie Wlkp. skąd do parafii już nie powrócił. W czasie nieobecności pod koniec kadencji ks. Proboszcza Jana Pipusza, Kuria wyznaczała na krótki czas wikariuszy z powierzeniem pełnienia przez nich i realizowania zadań należących do obowiązków proboszcza parafii.

W tym czasie w parafii Kosieczyn z rezydencją w Zbąszynku pracowali następujący kapłani: od lipca do grudnia 1956r. ks. Feliks Kurczewski, od sierpnia do października 1956 r. ks. Ferdynand Najnarowski, od października do grudnia 1956 r. ks. Marian Klekot, od grudnia 1956 r. do czerwca 1957 r. ks. Józef Dulak i od maja 1957 r. do lipca 1957 r. ks. Henryk Dworak.

Okres pracy duszpasterskiej w Zbąszynku nie był łatwy dla ks. Proboszcza Jana Pipusza w l. 1951-1956, a który był przecież pierwszym organizatorem życia religijnego w naszym miasteczku po zakończeniu wojny.

Jak wynika z materiałów archiwalnych kurii i opowiadań starszych parafian, był to czas narastających konfliktów pomiędzy ludnością zamieszkałą w Zbąszynku, a tą która napłynęła z różnych stron Polski. Konflikty te, często przenosiły się na grunt życia parafialnego i wielce utrudniały pracę duszpasterską pracujących tu kapłanów. Łagodzenie tych konfliktów i próby wygaszania ich, wymagało niezwykłej dyplomacji ze strony ks. Proboszcza Jana Pipusza, ale też i wyraźnie nadwyrężało jego zdrowie.

Bezspornym pozostaje fakt, jak wiele dobrego uczynił ks. Proboszcz Jan Pipiusz dla Parafii Kosieczyn z rezydencją w Zbąszynku i jak bardzo dbał on o rozwój duchowy powierzonej mu owczarni.

Po odejściu ks. Jana Pipusza obowiązki Proboszcza w parafii i Dziekana Dekanatu Babimost obejmuje ks. Edmund Malich, pełni je oficjalnie od 01 grudnia 1956r. do 14 lipca 1957 r. To właśnie za jego kadencji została podjęta decyzja o powołaniu w Zbąszynku samodzielnej parafii.

02 maja 1957 r. Kuria Biskupia w Gorzowie Wlkp. zwróciła się pismem L.dz. B XII-13-307/57 do Proboszcza ks. Edmunda Malicha o skonkretyzowanie i przedstawienie na piśmie istniejących warunków w Zbąszynku, by można było podjąć decyzję o erygowaniu nowej parafii.

Ks. Proboszcz Edmund Malich w punktach precyzuje swoje stanowisko w sprawie formalnego erygowania parafii w Zbąszynku. W piśmie z dnia 15 maja 1957 r. argumentuje w następujący sposób:

„… 1. W Zbąszynku jest plebania i mieści się przy ul. Długiej 11. Wspomniana plebania służy w tej chwili na siedzibę księży parafii Kosieczyn. W posiadaniu parafii jest dom parafialny, w którym mieszka organista oraz czynne jest Miejskie Przedszkole, a nadto mieszka kilku lokatorów.
2. Do nowo erygowanej parafii Zbąszynek należałyby miejscowości Zbąszynek, Osada Zieleniec i majątek Broniowo. Razem 2700 dusz.
3. Jako kościół parafialny służyłby kościół poewangelicki w Zbąszynku p.w. Macierzyństwa NMP, przy którym koncentruje się obecne całe życie parafialne parafii Kosieczyn z rezydencją w Zbąszynku. Kościół ten jest dostateczny pod względem pojemności i wyposażony w naczynia i sprzęt liturgiczny.
4. Tabernakulum nie jest pancerne, ale z drzewa i silnie zbudowane. Najświętszy Sakrament jest stale przechowywany.
5. Za erygowaniem parafii w Zbąszynku przemawia to, że Zbąszynek jest osadą kolejową, posiada dwa kościoły na miejscu i obecnie w Zbąszynku mieści się siedziba Proboszcza parafii Kosieczyn.
6. Zbąszynek nie posiada ziemi parafialnej, lecz w posiadaniu parafii są dwa piekne ogrody o łącznej wielkości ok. 0,50 ha.
7. Zbąszynek posiada swój cmentarz grzebalny.
8. Wierni nie składali wniosku do Kurii w sprawie utworzenia parafii, gdyż Zbąszynek od 1946 r. służy za siedzibę parafii, ze szkodą dla kanonicznie parafii Kosieczyn.

W kronice parafialnej tak odnotowano fakt utworzenia parafii: „N.b. W r. 1957.06.28 dekretem Najprzewielebniejszej Kurii Ordynariatu w Gorzowie została erygowana parafia rzymskokatolicka w Zbąszynku, w skład której wchodzą miejscowości: Zbąszynek, PGR Bronikowo i przysiółek Zieleniec. Miejscowości te do r. 1957 wchodziły w skład parafii rzymskokatolickiej w Kosieczynie. Znak dekretu: B.XII. 13-576/57”

28 czerwca 1957 roku Ordynariusz Ordynariatu Gorzowskiego ks. Biskup Teodor Bensch dokonał erygowania parafii rzymskokatolickiej w Zbąszynku. Jest to najdonioślejsze wydarzenie w dziejach miasta Zbąszynek.

Ks. Biskup Teodor Bensch Ordynariusz Ordynariatu Gorzowskiego w latach 1954- 1958, który erygował Parafię pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku 28 czerwca 1957 r.
Pierwsza strona Dekretu o erygowaniu Parafii Zbąszynek
Kopia oryginalnego Dekretu o erygowaniu Parafii Zbąszynek w 1957 r. strona 2

Pierwszym Proboszczem nowo erygowanej parafii zostaje Ks. Władysław Faron, który według zapisów kurii oficjalnie podjął pracę w parafii 15 lipca 1957 r. (wg zapisu kroniki parafialnej objął on parafię 04 lipca 1957 r.).

Z rocznej pracy w parafii nie ma żadnych zapisków, jedynie ks. Proboszcz sam zredagował następującą notatkę w kronice parafialnej „… Wyjaśnienie w sprawie kroniki parafialnej. Ponieważ pisanie kroniki przerwali kapłani poprzedni– i nic nie ma wspomniane o ks. Kurczewskim, ks. Najranowskim, ks. Klekocie, ks. Deryngu- i odejściu ks. Pipusza, a powrocie ks. Derynga– o ks. dziekanie Malichu, ks. Dulaku i ks. Dworaku– przeto pisanie dalsze kroniki zostało zahamowane. Ks. Władysław Faron objął parafię Zbąszynek dnia 04 lipca 1957 r. a opuścił dnia 11 lipca 1958 roku. Ks. wikariusz Stanisław Augustyńczyk był wikariuszem od 15 lipca 1957 r. do końca lutego 1958 r., zaś po nim nastał ks. Marian Borowiec. Zbąszynek, dnia 11 lipca 1958 r. Podpis i pieczątka Proboszcz Parafii Rz.-Kat.”.

W archiwach Kurii Biskupiej w Zielonej Górze znajduje się niewiele materiałów z okresu kadencji ks. Proboszcza Władysława Farona, wynika jedynie z nich, że nie była to łatwa praca w okresie jednego roku sprawowania przez Niego urzędu proboszcza. Jednym z pism, jakie śle ks. Proboszcz Władysław Faron to informacja do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Międzyrzeczu –Wydział Finansowy „…W odpowiedzi na pismo z dnia 16 pażdziernika 1957 r. Nr:Fs.111-5/86/57 w sprawie podziału parafii Kosieczyn-Zbąszynek i ilości parafian wyjaśniam – Parafia została podzielona dekretem Prześwietnej Kurii z dnia 28 czerwca 1957 r… Parafia Zbąszynek obejmuje miasto Zbąszynek-parafian czynnych czyli praktycznych około 1.900 dusz, PGR Broniowo sześć czy siedem rodzin około 30 dusz i ossada Zieleniec dwa domki, w których mieszka kilka osób. Parafia więc Zbąszynek liczyć będzie około 2000 dusz. Mieszkańców jest znacznie więcej, ale te są martwe dusze… Specjalnie do Kurii: Podobno sam Zbąszynek liczy około 2650 mieszkańców, ale ponad 200 rodzin odpadło od kościoła – co wraz z członkami sekty Jehowy i innymi…wypadnie, że około 800 dusz odpadło w ciągu dwóch lat walki w Zbąszynku, od kościoła”.

Ks. Proboszcz Władysław Faron na własną prośbę, dekretem Kurii Biskupiej z dnia 23 czerwca 1958 r., został przeniesiony na stanowisko Proboszcza w Szczecinie-Dąbiu.

Ks. Proboszcz Władysław Faron i wikariusz ks. Marian Borowiec po procesji Bożego Ciała VI. 1958r. fot. Teresa Kanduła

Drugim Proboszczem w historii Parafii Zbąszynek zostaje ks. Prałat Jan Palica. Dekretem Kurii zostaje mianowany Proboszczem dnia 23 czerwca 1958 r., a podejmuje tu pracę 11 lipca 1958r.

Z początkiem lipca 1959 r. ks. Proboszcz Jan Palica podjął trudu prac adaptacyjnych w prezbiterium. Za ołtarzem znajdowały się pomieszczenia przeznaczone na zakrystię i komórki. Prace związane z przesunięciem ołtarza w miejsce wymienionych wykonał mistrz murarski z Wolsztyna Piotr Cukier wraz ze swoimi parafianami. Pomagali również chętni tutejsi parafianie: przy zdemontowaniu ołtarza murowanego, obłożonego płytkami ze sztucznego marmuru oraz przy uprzątnięciu gruzu i czyszczeniu cegieł. Po wykonaniu tych prac w stanie surowym rozpoczęto malowanie wnętrza kościoła, które zakończono 10 listopada. Kościół wymalowali bracia Rutkowscy z Wolsztyna.

W tym czasie wykonano również prace związane z naprawą instalacji elektrycznej, przerobiono tablicę rozdzielczą, naprawiano urządzenia instalacyjne a miejscowi fachowcy, po godzinach swojej pracy, wykonali niezbędne prace stolarskie i ślusarskie.

Uroczystym zakończeniem tych prac było poświęcenie nowo sporządzonej nawy, wykonanej przez Spółdzielnię Stolarską w Babimoście oraz nowego tabernakulum pancernego.1959 6.XII.59przebudowane prezbiterium przez ks. J.Palice06.12.1959r. wygląd przebudowanego prezbiterium przez ks. Jana Palicę

14 lutego 1960 r. w naszej parafii odbyła się również bardzo ważna uroczystość religijna. Dokonano poświęcenia figury św. Franciszka z Asyżu oraz obrazu przedstawiającego chrzest Pana Jezusa w Jordanie, który umieszczono nad chrzcielnicą. Uroczystego poświęcenia tych przedmiotów, na mocy upoważnienia Kurii Biskupiej w Gorzowie, dokonał o. Norbert Franciszkanin z Poznania.

Nowy rok szkolny 1960/1961 rozpoczął się bez nauki religii w szkole, gdyż Inspektor Oświaty odmówił zgody na zatrudnienie księży jako nauczycieli religii w szkole. Z konieczności wiec kapłani zorganizowali nauczanie religii poza szkołą. Część dzieci uczyło się religii w kaplicy Św. Antoniego przy kościele parafialnym ( na lewo w kruchcie), a klasy VI i VII gromadziły się na nauczaniu w kościele p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła. Wszystkie oddziały szkoły podstawowej miały zapewnioną naukę po 2 godz. w tygodniu, 2 godz. tygodniowo – młodzież ze szkoły kolejowej, jak i dojeżdżająca do różnych szkół pozamiejscowych, ponadto 2 godz. w tygodniu – dzieci przedszkolne. Trzeba więc było zabezpieczyć 40 godz. tygodniowo, a księży było dwóch. Lekcje religii jednak odbywały się.

06 listopada 1960 r. przed Sumą odbyło się uroczyste poświęcenie figury Matki Bożej z Lourdes, którą ustawiono na dziedzińcu kościelnym, w miejscu gdzie kiedyś był wykopany dół i szpecił ten plac. Po jego zasypaniu, wyrównaniu i zasianiu trawy ustawiono tam na środku figurę o wysokości 1,35 m na cokole kamiennym w dwóch stopniach (ogółem wysokość wynosi 3,60 m). Figurę ufundowała parafianka Zofia Woźna.Poświęcenie figury Matki Bożej z Lourdes przez ks. Jana PalicęPoświęcenie figury Matki Bożej z Lourdes przez ks. Jana Palicę
fot. archiwalna

Ważnym wydarzeniem w życiu parafii jest fakt, że 1 lipca 1961 roku pracę w naszej parafii, przy kościele i plebani objęły Siostry Jezusa Chrystusa Miłosiernego Odkupiciela w składzie 3 osób: s. Bernadetta od Jezusa– Teresa Sopoćko, która pełniła funkcję katechetki i zakrystianki, s. Salezja od Bożego Serca-Marta Poznańska – przełożona domu i gospodyni księdza, s. Kinga od radości Bożej-Lucyna Szymczak – katechetka. Siostry zamieszkały na plebani na parterze w dwóch pokojach oddzielonych od reszty pomieszczeń i stanowiących klauzurę. Rozpoczęły one pracę i posługiwały w naszej parafii wykonując, odpowiedzialne prace i czynności tak bardzo niezbędne w parafii. Dotyczyły one przede wszystkim nauczania religii w przedszkolu i szkole, prowadzenia plebanii i zakrystii, Domu sióstr, kaplicy Getsemanii, organizowania zajęć z dziećmi na terenie parafii itp. Spośród pracujących sióstr zawsze była wyznaczona ich przełożona.

16 grudzień 1962 r. to historyczny dzień w naszej parafii. W tym dniu o godz. 16,30 przybyła kopia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, która nawiedzała wszystkie polskie Diecezje, mimo niesamowitych utrudnień stawianych przez władze państwowe. Uroczystość tę w parafii poprzedziły 3-dniowe Rekolekcje Maryjne oraz długie przygotowania dekoracji Kościoła na zewnątrz i wewnątrz. Obraz przybył z Trzciela, a na powitanie przybyły niezliczone tłumy tutejszych jak i obcych parafian.Nawiedzenie parafii przez cudowny obraz Matki Bożej Jasnogórskiej 16.XII.1962Nawiedzenie parafii przez cudowny obraz Matki Bożej Jasnogórskiej 16.XII.1962
fot. Zofia Ślozowska

Pod koniec czerwca 1967 r. ks. Proboszcz Jan Palica podjął wielkie wyzwanie wybudowania nowej zakrystii. Budowa ta, choć niewielka, z powodu różnych trudności w nabywaniu niektórych materiałów i znalezieniu odpowiednich robotników, nastręczała wiele problemów. Do października 1967 r. wybudowano mury, strop żelbetonowy, pokryto dach dachówką paloną, osadzono drzwi i okna oraz wylano posadzkę. W 1968 r. wymalowano i urządzono zakrystię. W dniu 07 lipca 1968 r. dokonano uroczystego poświęcenia i oddania do użytku parafii nowo wybudowanej zakrystii. Poświęcenia dokonał przed Sumą o godz. 10,00 ks. Proboszcz ks. Jan Palica, twórca tak bardzo potrzebnego pomieszczenia, którego brakowało od 1959 r., kiedy to przeniesiono Wielki Ołtarz z nawy kościoła do prezbiterium.

Było to ostatnie dzieło materialne, jakie wykonał niezmiernie pracowity ks. Proboszcz Jan Palica. Dekretem Kurii Biskupiej w Gorzowie z dnia 27 czerwca 1968 r. na własne życzenie zwolniony został z obowiązków Proboszcza parafii w Zbąszynku.

Ks. Prałat Jan Palica po 6 latach pobytu na zasłużonym odpoczynku umiera w dniu 25.04.1975r. wieku 79 lat. Zostaje on pochowany na cmentarzu parafialnym w Zbąszynku.

14 lipca 1968 r obejmuje duszpasterstwo w naszej parafii Ks. Kanonik Andrzej Czechowicz, w wieku 67 lat. Rezygnuje on z dużej parafii w Międzyrzeczu i zgodnie z decyzją Kurii obejmuje funkcję Proboszcza w Zbąszynku. Jednak jego kadencja nie trwała długo. 8 czerwca 1969 roku ks. Proboszcz Andrzej Czechowicz wyjechał z parafii na badania do szpitala w Międzyrzeczu, ponieważ źle się czuł. Niestety, do parafii już więcej nie powrócił. Zmarł 18 czerwca 1969 roku.

18 czerwca 1969r. na polecenie Kurii w parafii Zbąszynek w charakterze zastępcy proboszcza podjął pracę Ks. Prałat Józef Ferensowicz. Po śmierci ks. Andrzeja Czechowicza dekretem Kurii z dniem 21 czerwca 1969r. rozpoczyna oficjalnie pracę jako Proboszcz parafii Zbąszynek.

W czerwcu 1969 r. i w czasie wakacji wykonano też prace, które warto odnotować. Został naprawiony dach na kościele filialnym oraz studnia na cmentarzu. Przeprowadzono gruntowny remont wieży oraz dachu na kościele parafialnym. Zainstalowano zakupiony piec c.o. oraz skonstruowano i naprawiono całą instalację centralnego ogrzewania. Odmalowano salkę katechetyczną oraz 3 pokoje na plebani.

Prezb. 1974 Nr 2

Rok 1972 był rokiem, w którym zmieniło się wnętrze kościoła parafialnego. W marcu ks. Proboszcz Ferensowicz zaprosił ks. Romana Kosłynowicz by dokonał wizji lokalnej w kościele w związku z zaplanowanym remontem i malowaniem. Remont wewnętrzny świątyni został zaprojektowany przez s. Małgorzatę Majorską. Od czerwca do końca listopada trwały prace, m.in. zamurowano okna w ścianie frontalnej w celu uzyskania jednolitej płaszczyzny, usunięto boczne ołtarzyki przy ołtarzu głównym, w prezbiterium umieszczono kryte punkty oświetleniowe za łukiem tęczowym, na osi głównej założono 4 żyrandole, zawieszono 4 małe żyrandole po obu stronach nad balkonami, zlikwidowano ołtarzyk boczny, zostawiając jedynie obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, wykonano malowanie całego kościoła techniką wapienną modyfikowaną. Ponadto zabezpieczono i pomalowano rusztowania na dzwony, odmalowano salkę katechetyczną, parter plebani i okna oraz wyremontowano dach kaplicy cmentarnej i wymalowano jej wnętrze. Dodatkowe, nieplanowane, prace wykonano również w kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła. W czerwcu 1972 r. wymieniono całą blachę na dachu, ponieważ okazało się, że stara była całkowicie zniszczona, wymieniono także blachę na samym szczycie wieży pod samym krzyżem, wszystko to bardzo poważnie podniosło koszt remontu.

Prezbiterium 1974 (Arch Par Nr 3

1 września 1972 r. ks. Proboszcz Józef Ferensowicz odprawił pierwsza Mszę św. w odremontowanym i odmalowanym kościele. Przypadał wtedy Dzień Kolejarza, więc jak zwykle Msza św. była odprawiana w intencji kolejarzy.

1974 Prezbiterium 1974 Arch.Par

04.02.1973 r.  Ks. Biskup Wilhelm  Pluta  dokonał poświęcenia  wyremontowanego prezbiterium 1980r. wymalowana nadstawa płtarzowa1980r. wymalowana nadstawa ołtarzowa

20 kwietnia 1980 r. rozpoczęły się prace remontowe przy głównym ołtarzu w kościele parafialnym. Celem ich było zabudowanie ściany ołtarzowej. Prace wykonał, według projektu zatwierdzonego przez Kurię, Krzysztof Kabał – plastyk z Torunia. Prace te zostały ukończone 18 czerwca. Nad ołtarzem zawieszono olbrzymie obrazy przedstawiające pośrodku Chrystusa ukrzyżowanego, po lewej stronie Matki Najświętszej i św. Maksymiliana Kolbe, a po prawej stronie św. Jana i św. Andrzeja. Obrazy zostały namalowane techniką ikonograficzną.

W roku 1982r. ks. Prałat Józef Ferensowicz podjął się kolejnego wielkiego wezwania – budowy salki katechetycznej za budynkiem kościelnym. Powodem budowy były coraz to gorsze i trudne warunki w prowadzeniu katechizacji dzieci i młodzieży. Wzrastający wyż demograficzny, mała salka katechetyczna w przedsionku kościoła, brak dodatkowych salek m.in. spowodowały podjęcie tej karkołomnej decyzji w dobie braku czegokolwiek Polsce po wprowadzeniu stanu wojennego. Był to czas walki każdego Polaka o każdy towar, którego po prostu nie było bądź był on reglamentowany. Ale jak nie ufać pomocy Boskiej w takich sytuacjach?

14 kwietnia 1982 r. rozpoczęły się konkretne prace przy budowie salki. Ogromną pomocą służyli parafianie, którzy m.in. wykopali fundamenty. Budowę domu ukończono w sierpniu, by potem prowadzić prace wykończeniowe, które trwały do października. Wybudowanie takiego dzieła wydawało się nierealne z uwagi na wielkie trudności materiałowe. Dzięki wybudowaniu Domu Katechetycznego dzieci i młodzież nareszcie miała godne warunki do nauki religii.

W czerwcu 1987 r. nastąpiło uroczyste pożegnanie ks. Prałata Józefa Ferensowicza, po 18 latach Jego owocnej, żmudnej i wytrwałej pracy w naszej parafii. Była to niezwykle wszechstronna działalność umiejętnie połączona z troską o rozwój duchowy parafii i rozwój materialny obiektów sakralnych parafii, zaplecza i obiektów kościelnych. Ks. Prałat Józef Ferensowicz wyjechał ze Zbąszynka i zamieszkał do końca swojego życia w Kapłańskim Domu Emerytów w Gorzowie. ks. Prałat Józef Ferensowicz zmarł 10 grudnia 1999 r. w Gorzowie Wlkp zmarł w sześćdziesiątym roku swojego kapłaństwa.

Uroczystości pogrzebowe, którym przewodniczył Ordynariusz naszej diecezji ks. Biskup Adam Dyczkowski, odbyły się 13 grudnia 1999 r. w Zbąszynku w kościele parafialnym. Zgromadziły one najbliższą rodzinę, wielu kapłanów i przyjaciół, delegacji oraz zbąszyneckich parafian. Ks. Prałat Józef Ferensowicz został pochowany na placu przy kościele parafialnym w Zbąszynku.

Po odejściu Ks. Prałata Józefa Ferensowicza na zasłużony odpoczynek obowiązki Proboszcza Parafii z dniem 25 czerwca 1987 r. powierzono Ks. Prałatowi Kazimierzowi Dziedziakowi, profesorowi Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu.

W czerwcu 1990 r. odbyła się I Piesza Parafialna Pielgrzymka do Rokitna, do naszego Diecezjalnego Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej. Pielgrzymki te są organizowane bez przerwy, co roku, w miesiącu czerwcu.

14 grudnia 1991 r. naszą parafię nawiedził obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Kopia tego cudownego obrazu przebywała w świątyni cała dobę. Na to wielkie wydarzenie cała parafia przygotowała się odświętnie, dekorując przepięknie całe miasto flagami państwowymi i maryjnymi.14.12.1991 Nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej14.12.1991 Nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

Na początku roku 1992 powstał komitet odnowienia i wyremontowania kościoła parafialnego. Podjęto szeroki zakres prac i wymieniono całkowicie podłogę ze starych płytek na nowe. Płytki, które przypominają mozaikę marmuru o różnych kształtach, wymieniono także w prezbiterium i na całej posadzce kościoła. Postawiono także nowy stół pański i boczną ambonkę wykonaną z płytek, wymalowano kościół oraz zakupiono nowe lampy. Wymieniono także stare ławki na nowe, które z desek były wykonywane przez naszych parafian. Drzewo na ławki było pozyskane z wycinki drzew na cmentarzu.

Dokonano też wycinki starej posadzki w kościele parafialnym odpowiednim do tego sprzętem. Stare płytki z kościoła parafialnego udało się położyć na posadzkę w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła.

1994 krzyz w parku Nr 13

3 maja 1994 r. w święto Królowej Polski w naszej parafii miała miejsce podniosła uroczystość. W parku między ul. PCK i ul. Wojska Polskiego został poświęcony przez ks. Proboszcza Kazimierza Dziedziaka duży krzyż ufundowany przez grupę emerytów i rencistów naszego miasta. Przy krzyżu została odprawiona uroczysta Msza św. Licznie uczestniczyli w niej parafianie.

W czerwcu 1994 r., decyzją sióstr przełożonych Zgromadzenia Miłosiernego Zbawiciela, kończy swoją działalność w naszej parafii działający przez 33 lata (założony w 1961 r.) Dom Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego.

W marcu 1995 r. Kuria przekazała w użyczenie (bezpłatnie) na 10 lat pomieszczenia w Domu Parafialnym dla Urzędu Miasta i Gminy. Do domu przeniósł się i przez wiele lat tam funkcjonował Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z tzw. Domem Dziennego Pobytu.

07 czerwca 1996 r. do naszej parafii przybyła Matka Boża Fatimska w Znaku Jej Figury, która pielgrzymowała po naszej Ojczyźnie, odwiedzając diecezje i parafie.

To wielkie wydarzenie poprzedziły kilkudniowe rekolekcje maryjne, które poprowadził ks. Władysław Kulka, Proboszcz z Parafii pw. Św. Józefa w Żaganiu. Z uwagi na wielką frekwencję parafian oraz liczne przystąpienie do Sakramentu Pojednania i przyjęcia Komunii św. można mówić o owocach tychże rekolekcji.7.VI.1996r.Figura Matki Bożej Fatimskiej w świątyni parafialne, nabożeństwo prowadzi ks. Proboszcz K. Dziedziak7.VI.1996r.Figura Matki Bożej Fatimskiej w świątyni parafialne, nabożeństwo prowadzi ks. Proboszcz K. Dziedziak

23 sierpnia 1997 r. odbyła się uroczystość pożegnania ks. Prałata Kazimierza Dziedziaka, który po 10 latach pełnienia urzędu Proboszcza w naszej parafii, na własną prośbę i stan zdrowia, przeszedł na emeryturę. 8 marca 2005 r. ks. Prałat odchodzi do Domu Ojca i pochowany zostaje na cmentarzu w rodzinnym Grybowie.

Dekretem ks. Biskupa Adama Dyczkowskiego z dnia 24 czerwca 1997 r. nowym Proboszczem naszej parafii zostaje mianowany ks. kanonik Andrzej Szewciw.

W czasie wakacji 1997 r. wykonano sporo prac remontowych i porządkowych, także przy udziale wielu parafian. Należy tu wymienić m.in.:

 • zabezpieczono dachy na wszystkich obiektach przynależnych do parafii, dokonując ich renowacji, umacniano dachówki i gonty, wymieniono przeciekające rynny,
 • uporządkowano teren wokół kościoła parafialnego w formie karczowania krzewów, a od strony północnej zrobiono nowe skarpy, ułożono nowy chodnik, wykonano zejścia oraz przywieziono 60 wywrotek ziemi i zniwelowano teren. Te ciężkie prace wykonali emeryci, renciści a także powodzianie z parafii Przyborów
 • ułożono na nowo chodniki i położono 320 m2 polbruku przed wejściem do kościoła parafialnego oraz od wejścia z zakrystii do plebani,
 • dokonano izolacji fundamentów plebani,
 • od strony zachodniej posesji uporządkowano teren oraz wykonano nowy parking wraz z drogą dojazdową do garaży, ok. 250 m2 powierzchni utwardzonej,
 • wykonano także kapitalny remont plebani w formie wymiany instalacji elektrycznej, CO i podłogi, renowacji i malowania ścian, wyremontowano 3 pokoje mieszkalne i łazienki, kuchnię i sanitariaty, zakupiono nowe meble do pokoi i kancelarii,
 • porządkowano pomieszczenia piwniczne odgrzybiając ściany, wymieniając instalację elektryczną, rury oraz izolację a także położono nowe tynki na ścianach,
 • porządkowano Dom Parafialny, w którym mieszkały siostry zakonne,
 • zasadzono krzewy na terenach przykościelnych,
 • mieszkańcy ul Kościelnej ufundowali do kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła nową radiofonizację,
 • w kościele filialnym w Chlastawie zamontowano elektroniczny system antywłamaniowy i przeciwpożarowy. Wykonano także tabernakulum, zakupiono nową puszkę i wykonano gonty na bramie przykościelnej zwanej popularnie dzwonnicą.

We wrześniu 1999 r. zamontowano jako pierwszy w dolnej części okna w kościele parafialnym przy kaplicy chrztu witraż symbolizujący ten Sakrament. Witraż wykonał nasz parafianin Zdzisław Lisek. W kolejnych latach jego dziełem było wykonanie witraży w dolnych częściach okien obrazujących pozostałe Sakramenty: Eucharystii, Pokuty, Bierzmowania, Kapłaństwa, Małżeństwa i Namaszczenia Chorych.

W dniach od 14- 28 października 1999 r. trwały prace upiększające naszą świątynię, które polegały na wyłożeniu ścian bocznych marmurem i poszerzeniu ołtarza głównego na wysokość 2,5 m poprzez wyłożenie go również płytami marmurowymi. Płyty marmurowe przywieziono z Włoch z Travertino Nawona.

Urządzono także w bocznej części kościoła po prawej stronie, w miejscu dotychczasowego ołtarzyka Matki Bożej Nieustającej Pomocy, kaplicę chrztu. Ścianę wyłożono płytami marmurowymi, wykonano podwyższoną podłogę, która została wyłożona również marmurem. Na niej ustawiono chrzcielnicę, a na ścianie wyłożonej płytkami zawisł duży obraz przedstawiający Chrzest Pana Jezusa, którego udziela św. Jan w Jordanie.

Ważnym wydarzeniem w życiu parafii był fakt sprowadzenia z Włoch, w 1999 r. przez ks. Proboszcza Andrzeja Szewciwa, Relikwii Błogosławionego o. Pio.1999r. Relikwie Bł. o.Pio przywiezione przez ks. Proboszcza Andrzeja Szewciwa z Rzymu1999r. Relikwie Bł. o.Pio przywiezione przez ks. Proboszcza Andrzeja Szewciwa z Rzymu

25 października 2000 r. podczas Wieczoru Modlitw Wspólnoty Królowej Pokoju po raz pierwszy w naszej parafii uczczono relikwie błogosławionego o. Pio. Po Mszy św. ks. Krzysztof Kwaśnik prowadzący Wieczór Modlitw odczytał modlitwę o uzdrowienie duszy i ciała. Po tej modlitwie ks. Krzysztof odmówił koronkę do Najświętszego Serca Jezusa, którą kiedyś modlił się o.Pio. Po ich zakończeniu wszyscy zgromadzeni w świątyni wierni podchodzili do ołtarza i całowali relikwie o. Pio. Był to bardzo wzruszający moment i wiara zgromadzonych, że nowy patron naszej parafii, czczony w tej formie, będzie wstawiał się przed tronem Bożym w prośbach modlących się.

W okresie Wielkiego Postu 2001 r. Proboszcz parafii ks. Kanonik Andrzej Szewciw zakupił także do świątyni parafialnej nowe stacje Drogi Krzyżowej.

26 kwiecień 2001 r. zapisał się złotymi zgłoskami w historii naszej parafii. W tym dniu ks. Biskup Paweł Sochadokonał poświęcenia pomnika Chrystusa Odkupiciela z okazji Jubileuszu 2000 lat chrześcijaństwa.2001r. wybudowany pomnik Chrystusa Odkupiciela z okazji Jubileuszu 2000 lat Chrześcijaństwa2001r. wybudowany pomnik Chrystusa Odkupiciela z okazji Jubileuszu 2000 lat Chrześcijaństwa

Pominik Chrystusa Odkupiciela stanął na placu kościelnym – kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła. Został on postawiony w 10 miesięcy od podjęcia decyzji budowy.

29 czerwca 2001 r. w święto Apostołów św. Piotra i Pawła w małym kościółku odbyło się pożegnanie Proboszcza ks. Kanonika Andrzeja Szewciwa. Po 4 latach pracy duszpasterskiej w naszej parafii ks. Andrzej Szewciw został przeniesiony na Białoruś do Witebska, gdzie pomagał miejscowemu biskupowi.

01 lipca 2001 r. podczas niedzielnej Sumy o godzinie 11,00 został powitany i przedstawiony przez ks. Dziekana Antoniego Srokę, nowy Proboszcz naszej Parafii ks. kan Jerzy Kordiak, który tą funkcję pełni do dnia dzisiejszego.

Od lipca 2001 r.: do końca roku wykonano następujące prace:

 • do celów liturgicznych zakupiono 12 ornatów, 2 kapy, bursę i 3 naczynka do udzielania Komunii Św. chorym, 7 alb, 2 Mszały do kościoła parafialnego i kościoła filialnego, zakupiono Mszał i lekcjonarz Maryjny, uzupełniono lekcjonarze we wszystkich kościołach, nowe księgi Modlitwy Wiernych,
 • dokonano renowacji 2 kielichów, 4 puszek oraz zakupiono 2 obrusy na ołtarz, komplet ampułek kryształowych, nowy obraz Jezusa Miłosiernego oraz nowy krzyż na tabernakulum
 • odmalowano figurę Matki Bożej na placu kościelnym,
 • naprawiono i odmalowano płoty, drzwi przy kościele oraz przy budynkach należących do kościoła,
 • pomalowano i wymieniono rynny dachowe oraz wymieniono gąsiory i dachówki na salce katechetycznej,
 • naprawiono i odmalowano gzymsy na wieży kościelnej,
 • naprawiono i uzupełniono wskazówki zegara na wieży,
 • wymieniono stare lampy podbalkonowe na lampy kinkietowe,
 • na plebani pomalowano pokoje, położono panele podłogowe w pokoju ks. wikariusza oraz wymieniono częściowo rury instalacji ogrzewczej i wymieniono zawory grzejnikowe na termostatyczne regulatory na grzejnikach,
 • w kaplicy cmentarnej założono instalację elektryczną,
 • w kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła założono na wieży i dachu papę zgrzewczą, wymalowano ogrodzenia wokół kościoła, założono linoleum na podłodze na chórze kościelnym.

Przez okres wakacji 2002 r. kościół parafialny przeszedł gruntowny remont. Wszystkie nabożeństwa w tym czasie odbywały się w kościółku Św. Apostołów Piotra i Pawła. W ramach remontu i odnowienia prezbiterium została usunięta nadstawa obrazowa, a na jej miejscu zamontowany został duży podświetlany krzyż. Wymalowano całe prezbiterium, boczną nawę, sklepienia, drzwi i kruchtę. Wykonano złocenia na balustradach, wymieniono żyrandole na nowe oraz założono boczne kinkiety. Świątynia po gruntownym remoncie wygląda okazale i przepięknie.2002r. Widok na wyremontowane prezbiterium w kościele parafialnym2002r. Widok na wyremontowane prezbiterium w kościele parafialnym

W dniach 11- 12 marca 2003 r. naszą parafię nawiedziły Relikwie Pierwszych Męczenników Polski Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna. Do przyjęcia Relikwii Pięciu Braci Męczenników parafia przygotowywała się od 05 marca tj. od Środy Popielcowej poprzez rekolekcje parafialne.

Relokwie 5 Braci Mecz. 11.03.03 (ar.par) Nr 6
Zlamamny krzyz na wiezy 29.10.02 (ar.par) Nr 7

29 października 2002 r podczas wichury stary Krzyż na wieży kościoła parafialnego, na skutek silnej już korozji na odcinku mocowania na maszcie rurowym wraz z tym odcinkiem uległ głębokiemu zgięciu. W wyniku zgięcia krzyża uszkodzone zostało zwieńczenie dachu z blachy miedzianej, końcówka masztu oraz sam krzyż. Maszt rurowy musiał być usunięty nieomal do połaci dachowej. Głównym Fundatorem nowego krzyża został Zbigniew Szostak nasz były parafianin, obecnie mieszkaniec Zielonej Góry. To on sporządził całą dokumentację i kierował pracami organizacyjnymi przy wymianie krzyża. Krzyż wykonała, jako kolejny fundator, firma „Alcatraz” Zakład Kowalstwa Artystycznego Dariusz Matecki z Zawady k/Zielonej Góry.13 kwietnia 2003 r. nowy krzyż został poświęcony przez Proboszcza Parafii ks. Jerzego Kordiaka przed Sumą o godz. 11,00. Natomiast 26 kwietnia 2003 r. został zamontowany na wieży.

W styczniu 2005 r. rozpoczął pracę w naszej parafii drugi organista Rafał Rzeszuto, który był inicjatorem, za przyzwoleniem ks. Proboszcza, naprawy oryginalnych organów w kościele parafialnym. Dzięki przeprowadzonemu remontowi od stycznia 2005 r. można było już grać na wyremontowanych organach. Grali na nich nasi organiści: Beata Lisek i Rafał Rzeszuto.

19 marca 2005 r. w święto św. Józefa Oblubieńca w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej Górze Biskup Paweł Socha promował dla naszej diecezji 40 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św. Wśród promowanych znalazło się 3 nadzwyczajnych szafarzy z naszej parafii: Jerzy Ganecki, Mariusz Graczyk i Krzysztof Krzywak.

W ramach obchodów Roku Eucharystii, ogłoszonego przez śp. Ojca Św. Jana Pawła II, w 8- 9 czerwca 2005 r. w naszej parafii odbyły się dekanalne obchody tego wydarzenia. Na wspólne modlitwy 09 czerwca 2005 r. przyjechali wierni z parafii Dekanatu Babimojskiego. Po nabożeństwie czerwcowym o godz. 17,00 wyruszyła ulicami miasta procesja do kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła. Na jej czele parafianie z poszczególnych parafii dekanatu nieśli swoje sztandary i chorągwie. Na placu przed kościołem Św. Apostołów Piotra i Pawła została odprawiona uroczysta Msza św. , której przewodniczył ks. Biskup Paweł Socha.

30 czerwca 2005 r. Ojciec Św. Benedykt XVI mianował naszego parafianina i misjonarza werbistę o. Krzysztofa Białasika biskupem Diecezji Oruro w Boliwii. Diecezja ta liczy 400 tys. mieszkańców, wśród których pracuje zaledwie 40 kapłanów. Jest to wielkie wydarzenie dla naszej parafii, a jednocześnie wielki zaszczyt i łaska Boża.

2005 rok, był także rokiem, w którym wykonano wiele prac m.in.: zamontowano wieszaki do ławek, dokonano renowacji puszek do komunikantów, zakupiono dwa stojaki pod kwiaty, odnowiono figurę Matki Bożej na dziedzińcu przy kościele, pomalowano murek przy plebani, wymalowano główną kruchtę, naprawiono płot, zamontowano silnik elektryczny do organów, wymieniono uszkodzone linki stalowe przy dzwonach, wymalowano okna w pomieszczeniu przy organach i w budynku plebanijnym, wymieniono w kościele żarówki zwykłe na energooszczędne, wymieniono uszkodzone dachówki na dachu kościelnym, wykonano prace remontowe na wieży i zakonserwowano metalowe drabiny na wieży kościelnej, pomalowano oratorium, naprawiono podłogi w pomieszczeniach Caritas, zamontowano nowe drzwi do kotłowni, naprawiono daszek w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła.2006 r. Widok na kościół parafialny od strony południowej (foto ze zbioru: Zdzisława Nowaka)2006 r. Widok na kościół parafialny od strony południowej (foto ze zbioru: Zdzisława Nowaka)

W czasie wakacji 2006 r. został gruntownie odnowiony kościół Św. Apostołów Piotra i Pawła. Podczas remontu wykonano następujące prace: wymalowano całe wnętrze kościoła wraz z ławkami, a o kolorystyce zadecydował wyłącznie konserwator. Odnowiono złotem ramy obrazów oraz stacje Drogi Krzyżowej, pomalowano całą zakrystię oraz założono nowoczesne nagłośnienie, którego koszty w całości pokryły władze samorządowe.

SONY DSC
SONY DSC
Uroczysta Msza Jubileuszowa 28.062007_small1

27 czerwca 2007r. uroczyście obchodzono 50-lecie powstania parafii. Z tej tez okazji w salce w kruchcie kościoła przygotowano wystawę zatytułowaną „50 lat parafii”. Została również wydana książka pt. ”50 lat parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku”, której autorem jest Jerzy Ganecki. Odbył się również festyn parafialny na placu przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła. Były konkursy, kiermasz, zabawy sprawnościowe i rozmaitości kulinarne. Wystąpiły zespoły muzyczne. W Urzędzie Miejskim 

2007 r. okładka książki napisanej przez Jerzego Ganeckiego na 50-lecie powstania parafii

odbyła się sesja, podczas której podjęto uchwałę dotyczącą parafii. Kulminacyjnym punktem obchodów jubileuszu parafii była uroczysta Msza św. której przewodniczył Ordynariusz diecezji Bp Adam Dyczkowski. Mszę św. celebrowali parafianin ze Zbąszynka- Ordynariusz diecezji Oruro w Boliwii bp Krzysztof Białasie oraz powołani i kapłani, którzy pracowali w naszej parafii. Ks.Bp Krzysztof Białasik ofiarował parafii w prezencie figurę św. Michała Archanioła wykonanej przez boliwijskich Indian. Uroczystości jubileuszowe zakończyła wspólna agapa, która odbyła się w zbąszyneckim Domu Kultury.

2007 r. Figura św. Michała Archanioła przywieziona z Boliwii przez Biskupa Krzysztofa Białasika jako dar dla Parafii na 50-lecie jej powstania

2007 r. Figura św. Michała Archanioła ofiarowana na 50-lecie powstania parafii przez ks. Bp Krzysztofa Białasika z Boliwii2007r. Folder wydany przez Zdzisława Nowaka na 50-lecie powstania parafii2007r. Folder wydany przez Zdzisława Nowaka na 50-lecie powstania parafii

29 grudnia 2007r. Papież Benedykt XVI mianował ks. Bp Stefana Regmunta (ur.20.06.1951r.) Ordynariuszem Diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Bp Stefan Regmunt Ordynariusz DZG_small
herb-bp-stefan-regmunt-large_small

Zastąpił on na tym stanowisku ks. Bp Adama Dyczkowskiego, który przeszedł na emeryturę. Uroczysty ingres odbył się 19 stycznia 2008 w katedrze gorzowskiej oraz 26 stycznia 2008 w konkatedrze zielonogórskiej.

W grudniu 2008r. z inicjatywy parafian: Macieja Jundziłła i Jerzego Ganeckiego została otwarta parafialna strona internetowa www.parafiazbaszynek.pl

W 2008r. przeprowadzono następujące remonty: dokonano remontu ścian i wykonano nowe odwodnienie w kościółku w Chlastawie (pomoc władz miasta, Bractwa Kurkowego i dofinansowanie właściciela Wilii Cztery Pory Roku), pomalowano ławki i ściany boczne pod chórem w kosciele parafialnym, naprawiano mur wokół kościoła przez Benedykta Lankiewicza, naprawiono zegar na wieży, wymalowano wieżę kościoła p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła, przeprowadzono remont mieszkania ks. wikariusza, kaplicy cmentarnej i oranżerii na plebani.

Dokonano również zakupów: ornaty (3 fioletowe, złoty, zielony, biały oraz czerwony jako dar od bierzmowanych), nowe kołnierze dla ministrantów (wszystkie kolory), obrus biały, 2 obrusy bożonarodzeniowe na boczne ołtarze w Kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła, bieliznę kielichową do kościołów, kapę złotą (dar dzieci pierwszokomunijnych), zakupiono wzmacniacz i mikrofon do kościółka w Chlastawie, eliminator szumów, dokonano renowacji puszek, kustodium, kielicha, zakupiono gong trzystopniowy i dzwonki.

W dniach 15-16.03.2009r. odbyła się wizytacja kanoniczna naszej parafii przez ordynariusza Diecezji ks. Bp. Stefana Regmunta. Uroczyste powitanie ks. Biskupa odbyło się podczas Sumy o godz. 11,00. Na początku Mszy ks. Proboszcz Jerzy Kordiak złożył sprawozdanie z działalności parafii w minionych 5-latach. Mszy św. przewodniczył ks. Bp Stefan Regmunt, a w koncelebrze uczestniczyli: pochodzący z naszej parafii Ordynariusz Diecezji w Oruro w Boliwii Bp o. Krzysztof Białasik, Proboszcz Parafii ks. Jerzy Kordiak i wikariusz ks. Mariusz Żurawicz oraz diakon Marcin Majewski. Ks. Bp Stefan Regmunt wygłosił homilię (homilie wygłosił również podczas Mszy św. o godz. 8,15 w kościele p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła oraz w Chlastawie podczas Mszy św. o godz. 14,00). Na koniec Mszy św. Bp Krzysztof Białasik przekazał ks. Biskupowi stułę jako dar z Boliwii. O godz. 16,30 grupy parafialne złożyły ks. Biskupowi sprawozdanie ze swojej działalności. Na zakończenie spotkania ks. Biskup wręczył nagrody zwycięzcom internetowego konkursu wiedzy o św. Pawle.

W drugim dniu wizytacji ks. Bp Stefan Regmunt spotkał się z dziećmi i młodzieżą oraz nauczycielami z Przedszkola, Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Zespołu Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku. O godz. 17,00 ks. Biskup spotkał się z Radą Parafialną.

SONY DSC
SONY DSC

03.05.2009r. przed godz. 16,30 do Dekanatu Babimost w parafii Zbąszynek przybyła Kopia Obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej Cierpliwie Słuchającej. Peregrynacja obrazu we wszystkich dekanatach naszej diecezji ma miejsce w związku z 20 rocznicą koronacji cudownego obrazu Matki Bożej w Rokitnie. Obraz powitano na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego, Krótkiej i Wąskiej, poczym procesyjnie wniesiony został przez strażaków do świątyni parafialnej.
Po powitaniu obrazu rozpoczęła się uroczysta Msza św. której przewodniczył ks. Bp Paweł Socha. Następnie przedstawiciele wspólnot, młodzieży i wierni z Dekanatu adorowali obraz. O północy została odprawiona Pasterka Maryjna w intencji kapłanów i o powołania kapłańskie w naszej diecezji. W drugim dniu peregrynacji, przed Mszą św. poranną, o godz. 6,30 odśpiewano Godzinki. Od godz. 8,30 rozpoczęła się adoracja dzieci, młodzieży i dorosłych z Dekanatu.
Nabożeństwo pożegnania i Msza św. rozpoczęła się o godz. 15,00. Kopia obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej odjechała do Dekanatu Sulechów.

03.05.09 Obraz MBR 007
SONY DSC
12.06.09 20 Piesza Piel. do Rokitna 026_small

12.06.2009r. wczesnym rankiem sprzed kościoła parafialnego wyruszyła Jubileuszowa XX Piesza Pielgrzymka do Rokitna. Pielgrzymka zbiegła się z uroczystościami 20-rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej. W pielgrzymce udział wzięło ok. 40 osób, a opiekunem duchowym był wikariusz ks. Mariusz Żurawicz. Pielgrzymi przeszli pieszo w jednym dniu 45 km, by podziękować Matce Bożej Rokitniańskiej za licznie otrzymane łaski. W pielgrzymce uczestniczyła również parafianka Ewa Zwiernik, która uczestniczyła we wszystkich 20 pielgrzymkach. Organizatorami pielgrzymki byli od wielu lat bracia Adam i Tomasz Frąckowiakowie i Edward Hajduk.

13.06.2009r. w godzinach porannych wyruszyła autokarem parafialna pielgrzymka do Sanktuarium w Rokitnie. Nasi pielgrzymi brali udział w uroczystościach związanych z 20 rocznicą koronacji obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej – Cierpliwie Słuchającej.

O godz.12,00 pielgrzymi z naszej diecezji wzięli udział w uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem przewodniczącego Episkopatu Polski Arcybiskupa Józefa Michalika, który do zgromadzonych wygłosił homilię.

Relikwie sw.o Pio IX.2009_small

23.09.2009r. Mszę św. wieczorną ks. Proboszcz rozpoczął wniesieniem relikwii św. o. Pio. Są one darem dla parafii Proboszcza ks. kanonika Jerzego Kordiaka z okazji 25-lecia jego kapłaństwa. Po Mszy św. odbyło się nabożeństwo do św. o. Pio zakończone ucałowaniem przez licznie zgromadzonych wiernych relikwii św. o. Pio.

26.09.2009 r. odbyła się doniosła uroczystość z okazji 25-lecia kapłaństwa Proboszcza naszej parafii ks. Kanonika Jerzego Kordiaka. Dostojny Jubilat obchodził również 50-lecie swojego życia. W uroczystości wziął udział parafianin pochodzący ze Zbąszynka Ordynariusz Diecezji Ouro w Boliwii ks. Bp Krzysztof Białasik oraz ponad 30 kapłanów związanych z życiem Jubilata, członkowie rodziny, przyjaciele i parafianie.

26.09.09 IMG_9173

W 2009 roku zakupiono:
15 ornatów, Nowy Mszał Rzymski, rytuał do ślubów, nowy trybularz

W 2009roku wykonano następujące prace:

 • zakupiono i zamontowano nową dmuchawę do organów,
 • kontynuowano prace remontowe przy wieży kościoła parafialnego,
 • naprawienie muru wokół kościoła parafialnego,
 • malowanie elewacji Kościoła Św. Apostołów Piotra i Pawła,
 • remont zewnętrzny murów Kościoła w Chlastawie,
 • wymiana 8 okien w Domu Katechetycznym i jednego okna na plebanii,
 • remont klatki schodowej u ks. wikariusza,
 • remont przedsionka między kościołem a plebanią,
 • odrestaurowanie schodów na plebanii,
 • odnowienie częściowe muru na cmentarzu, położenie kolejnych z polbruku alejek.
04.03.10 Koncert Edward Lubaszenko 025_small1

04.03.2010r. o godz.19,15 w kościele parafialnym odbył się koncert „Droga Krzyżowa – muzyczne impresje i obrazy” w wykonaniu znanego polskiego aktora Edwarda Lubaszenko i zespołu De Profundis. Przedstawiona współcześnie brzmiąca muzyka inspirowana była filozoficznymi tekstami ks. Jana Twardowskiego, które recytował Edward Lubaszenko. Koncert prezentowany był podczas wizyty Ojca Św. Jana Pawła II w czerwcu 2001r., a także w Stockholmie-2002r., Londynie-2003r., Sevilli-2004r. i Chicago-2005r. Po koncercie można było kupić płyty CD z nagraniem koncertu, otrzymać autografy aktora i zrobić z nim pamiątkowe zdjęcie.

19.06.10 25lecie Bp Bialasika 163_small

19.06.2010r. w sobotę o godz. 11.00 podczas uroczystej Mszy św. świętowaliśmy 25-lecie kapłaństwa i 5-lecie sakry biskupiej naszego parafianina ks. Bp Krzysztofa Białasika, który od 1985r. pracuje na misjach w Boliwii i jest Ordynariuszem Diecezji Oruro. Dostojny Jubilat był głównym celebransem Mszy św., a w koncelebrze uczestniczyli licznie przybyli kapłani z kraju oraz ks. Bp Stefan Regmunt Ordynariusz naszej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i Proboszcz naszej parafii ks. kan. Jerzy Kordiak. Na początku Mszy św. delegacje parafialne złożyły Jubilatowi życzenia oraz dar od parafii – piękny ornat. Ks. Bp Krzysztof Białasik wygłosił homilię na temat swej drogi kapłańsko-misyjnej. Animację Mszy św. przygotowali przedstawiciele grup parafialnych. Pod koniec Mszy św. ks. Bp Stefan Regmunt złożył Jubilatowi na dalszą drogę kapłańsko-biskupią, życząc nowych powołań misyjnych i ofiarował 4 ornaty.

19.06.10 25lecie Bp Bialasika 293_small

Na zakończenie Mszy św. Biskupi udzielili zebranym parafianom błogosławieństwa. Wychodzący z kościoła wierni otrzymali pamiątkowe obrazki. Po Mszy św. odbyła się w sali Domu Kultury agapa podczas której władze Miasta i Gminy wręczyły Jubilatowi Uchwałę Rady Miejskiej w Zbąszynku o nadaniu Jemu tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zbąszynek.

27.06.10 II Festyn Paraf. 023_small

27.06.2010r. w godz. 14,30-20,00 na placu przy Kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła przy pięknej pogodzie odbył się II Festyn Parafialny połączony ze Świętem Ulicy Kościelnej. Głównym celem spotkania była integracja mieszkańców Zbąszynka i zbiórka pieniędzy na odnowienie i konserwację figury Chrystusa Króla. W sumie zebrano 3500 złotych.
Przybyli parafianie mogli złożyć swój dar serca, składając do puszek datki przy stoiskach z fantami, z pieczywem, pomiaru ciśnienia, koła fortuny, „malowaniem twarzy”, masażem i punktem strzeleckim. Spożywając smaczne pieczywo i kiełbaski, radując się wygranymi można było obejrzeć tańczące dzieci, wystawy drobiu ozdobnego, modeli samolotów, obrazów, zdjęć, kupić tanią książkę katolicką i posłuchać występów zespołów muzycznych. Wręczono również nagrody „Fundacji Spieszmy się”.

Otwarcia Festynu dokonał Proboszcz Parafii ks. kan. Jerzy Kordiak. Nad przygotowaniem i przebiegiem Święta Parafii czuwali pracownicy Domu Kultury i parafianie działający w różnych wspólnotach przykościelnych.

21.11.10 Przeg pios relig 056_small

21.11.2010r. w przeddzień święta św. Cecylii, patronki śpiewu kościelnego, odbyła się w kościele parafialnym CECYLIADA. Otwarcia II Przeglądu Piosenki Religijnej Proboszcz Parafii ks. kan. Jerzy Kordiak rozpoczął modlitwą do św. Cecylii. W przeglądzie udział wzięła młodzież i dzieci z naszego dekanatu:Schola dziecięca z parafii św. Wawrzyńca w Babimoście, zespół muzyczny ADORAMUS z Dąbrówki Wlkp., zespół wokalno-muzyczny ICHTIS z Trzciela, Schola dziecięca SZACHAR z naszej parafii oraz z Dekanatu Sulechów – zespół dziecięcy z Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Sulechowie. Uczestnicy otrzymali dyplomy i zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Podczas przeglądu Dziekan naszego babimojskiego dekanatu ks. kan. Zdzisław Przybysz podzielił się z zebranymi swoją twórczością wokalno-muzyczną.

21.11.10 Przeg pios relig 016_small

Na zakończenie wszyscy uczestnicy wykonali piosenkę finałową, a prowadzące dziewczyny podziękowały wszystkim uczestnikom przeglądu, opiekunom grup i tym, którzy przyczynili się do zorganizowania CECYLIADY.

R O K 2010:
chrzty – 45, śluby – 35, pogrzeby – 46, I-Komunia św. – 54, Bierzmowanie – 48
rozdzielono Komunii św. – 80 000, średni udział wiernych w Mszach św. 1620 (udzielonej Komunii św. – 833)

Zakupiono:
4 ornaty, nowy Mszał, nowe mikrofony bezprzewodowe, lampa grzewcza do Kościoła Apostołów Piotra i Pawła, figury do żłóbka, bieliznę kielichową, piec gazowy.

W 2010r. wykonano następujące prace:

 • czyszczenie marmuru w prezbiterium kościoła parafialnego,
 • malowanie zakrystii kościoła parafialnego i sufitów pod balkonami,
 • malowanie prezbiterium kościoła Apostołów Piotra i Pawła,
 • naprawa murów przy Kościele Apostołów Piotra i Pawła,
 • umycie pomnika Chrystusa Króla,
 • wyłożenie nowych alejek polbrukiem na cmentarzu,
 • założono nowe drzwi do chłodni w kaplicy cmentarnej ,
 • malowanie korytarza na plebani.

31.12.2010r. o godz. 17,00 na zakończenie starego 2010r. roku została odprawiona uroczysta Msza św. dziękczynno-błagalna, a przed północą o godz. 23,00, tradycyjnie od kilku lat, Wspólnota Królowej Pokoju prowadziła Różaniec, a o 23,30 adorowano Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. O godz. 0,00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. w intencji parafii na rozpoczęcie Nowego 2011 Roku, którą celebrował Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak.

15.03.11 Rejonowe spotk AK Zbaszynek 032_small

15.03.2011r. w naszej parafii odbyło się spotkanie Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej (POAK) Rejonu Sulechów. W spotkaniu udział wzięli członkowie POAK: z Nowego Kramska, Sulechowa i Zbąszynka, a prowadziła je prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej (DIAK) – Urszula Furtak z Zielonej Góry. Podczas spotkania przedstawiono plan działania AK w 2011r., omówiono sprawy bieżące, a prezes AK przy naszej parafii Jan Greczycho nakreślił zakres działania POAK. Spotkanie poprzedziła Msza św., której animacje przygotowali członkowie AK z naszej parafii.

09.04.11 Zakoncz misji 031_small

W dniach od 02-09.04.2011r. w naszej parafii odbyły sie Misje święte pod hasłem „W Komunii z Bogiem”. Misje prowadzili ks. Antoni Miciaka CM i ks. Piotr Kwiecień CM ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo oraz pomagały im w pierwszych dniach siostry szarytki: s. Monika i s. Małgorzata ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Każdy dzień misji miał określony temat. Nauki misyjne odbywały się w kościołach parafii, a modlitwy również na cmentarzu parafialnym. W piątek 08.04. 2011r. ulicami miasta, późnym wieczorem odbyła się Droga Krzyżowa. W ostatnim dniu Misji św. podczas Mszy św. z nauką misyjną małżonkowie odnowili Przyrzeczenia Małżeńskie.

09.04.11 Zakoncz misji 059_small

Na pamiątkę odbytych Misji św. w parafii, na krzyżu misyjnym przed kościołem parafialnym zawieszono specjalną tablicę.

01.05.2011 r. Bł. Jan Paweł II

01.05.2011r. na placu św. Piotra w Watykanie Papież Benedykt XVI beatyfikował Ojca Świętego Jana Pawła II. Na uroczystość przybyło około miliona wiernych oraz przedstawicieli urzędów kościelnych i państwowych z całego świata.

W miesiącu październiku 2011 roku , nastąpiła awaria pieca CO w naszej świątyni. Dzięki ofiarności naszych parafian i miejscowych sponsorów został zakupiony i zamontowany w piwnicy nowy piec CO. Wszystkim ofiarodawcom za zakup nowego pieca serdeczne Bóg zapłać!

ROK  2011:
chrzty – 42, śluby – 22, pogrzeby – 41, I-Komunia św. – 63, Bierzmowanie – 83, rozdano 85 000 Komunii św.

Zakupiono:
9 nowych ornatów, nowy Mszał, nowe nagłośnienie przenośne, lampy grzewcze do kościołów filialnych.
Chlastawa: ornat, tacka do obrączek, stuła ślubna.

W 2011r. wykonano następujące prace:

 • zakończono remont wieży kościelnej kościoła parafialnego
 • przeprowadzono remont tarcz zegarowych
 • naprawiono schody wejściowe do kościoła i schody od wejścia do ks. Wikariusza
 • położono płytki na balkonie plebanijnym
 • uzupełniono opierzenie balkonu oraz elewację balkonową
 • pomalowano drzwi między kościołem a plebanią i drzwi garażów
 • naprawiono instalację elektryczną w kościele i na plebani
 • został wymieniony piec CO w kościele
 • pomalowano pomieszczenia piwniczne na plebanii.

Utrzymanie kościoła, plebanii, wszystkie opłaty, zakupy, ogrzewanie, remonty, kwiaty, sprzątanie – to wszystko dzięki ofiarności Parafian poprzez ofiary na tacę i do kopert. Ks. Proboszcz złożył gorące podziękowania tym wszystkim parafianom, którzy tą drogą utrzymują nasze kościoły.

Wielkim wydarzeniem w życiu każdej parafii jest Uroczystość Ciała i Krwi Pana Jezusa. W 2012r. w dniu 07.06. procesja przeszła następującymi ulicami naszego miasta, oddając hołd Chrystusowi: ul. Krótka, Wąska, Kilińskiego – (I ołtarz przy nr 50, 52), ul. Klubowa (II ołtarz przy nr 1), Wojska Polskiego, Targowa, Rynek, ul. Topolowa – (III ołtarz przy nr 19) i ul. Mała, Krótka – kościół parafialny (IV ołtarz).

SONY DSC

Tradycją w naszej parafii od kilkunastu lat są organizowane, w pierwszą sobotę miesiąca, w okresie od maja do października, wyjazdy pielgrzymkowe na Noce Fatimskie do diecezjalnego Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Wyjazdy pod patronatem Parafialnego Żywego Różańca organizuje główna zelatorka PŻR Grażyna Matysiak.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

01.12.2012r. w odpowiedzi na wezwania Matki Bożej Fatimskiej, aby przez pięć pierwszych sobót miesiąca modlitwą wynagradzano zniewagi Jej wyrządzone przez ludzkość, wierni z naszej parafii modlili się w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Do Rokitna nasi parafianie udali sie wspólnie autokarem z wiernymi z Kosieczyna i Kręcka z ks. Dziekanem oraz z Rogozińca, Chociszewa i Lutola Suchego.Oprócz pielgrzymów z naszej parafii modlili się wierni z całego Dekanatu Babimojskiego.
O godz. 10,00 odśpiewano Godzinki i wysłuchano historii kultu Maryjnego w Rokitnie.Następnie o godz. 11,00 wierni uczestniczyli we Mszy św. koncelebrowanej przez kapłanów z Dekanatu Babimost pod przewodnictwem Dziekana ks. Zdzisława Przybysza, Proboszcza Parafii pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie. O godz. 13,00 odmówiono z rozważaniami modlitwę różańcową. Na zakończenie modlitw zawierzono się bł. Janowi Pawłowi II i ucałowano Jego relikwie.

23.10.13 powit_obrazu (12)

W dniach 23-27.10.2013r. naszą parafię nawiedził Obraz Jezusa Miłosiernego, który rozpoczął Peregrynację w naszym Dekanacie Babimost.
Od godz. 16,45 parafianie wraz z ks. Bp Stefanem Regmuntem Ordynariuszem naszej diecezji, Proboszczem ks. kan. Jerzym Kordiakiem i Wikariuszem ks. Damianem Kołodziejem, Dziekanem ks. kan. Zdzisławem Przybyszem i przybyłymi kapłanami z naszego dekanatu pod przewodnictwem Księży Palontynów oczekiwali u zbiegu ul. Krótkiej i Wojska Polskiego na przyjazd w ikonie Jezusa Miłosiernego.
Ks. rekolekcjonista Paweł Zawada SAC prowadził śpiewy i Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
O godz. 17,00 specjalnym samochodem przywieziono ikonę Jezusa Miłosiernego, którą przedstawiciele OSP w Zbąszynku w asyście kapłanów, Proboszcza z Dąbrówki Wlkp. ks. Stanisława Jedlińskiego, przekazującego obraz, służby liturgicznej, chorągwii i parafian uroczyście wnieśli do kościoła parafialnego.

23.10.13 powit_obrazu (55)

Przedstawiciele dzieci, młodzieży, Róż Różańcowych i ks. Proboszcz powitali Jezusa Miłosiernego. Następnie pod przewodnictwem ks. Biskupa w koncelebrze przybyłych kapłanów została odprawiona uroczysta Msza św.
Homilię wygłosił Pallotyn ks. Piotr Zawada, który mówił o historii obrazu, o pełnym zawierzeniu Jezusowi Miłosiernemu w każdej sytuacji.
Oprawę liturgiczną przygotowały grupy parafialne, a muzyczną chór parafialny Milenium pod kierunkiem p. Mariana Dobaka.
Na zakończenie Mszy św. ks. Biskup Stefan Regmunt zawierzył Jezusowi Miłosiernemu całą naszą diecezję.
Po Mszy św. do Apelu Jasnogórskiego Wspólnota Królowej Pokoju prowadziła dwie części Różańca św. z wykorzystaniem fragmentów z Ewangelii i Dzienniczka Św. Siostry Faustyny. O godz. 21,00 ks. rekolekcjonista Piotr Zawada prowadził Apel Jasnogórski.
W trakcie Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego w naszej parafii odbywały się dla dzieci, młodzieży i dorosłych rekolekcje, które prowadzli Księża Pallotyni – ks. Piotr Zawada i ks. Ireneusz Najdek.Zakończenie Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego w naszej parafii. Błogosławieństwo ks. rekolecjonisty Piotra Zawady.Zakończenie Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego w naszej parafii. Błogosławieństwo ks. rekolecjonisty Piotra Zawady.

SONY DSC

 07.05.2013 r. w kościele filialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła ukończono zakładanie nowego ogrzewania. W miejsce starego poniemieckiego zamontowano nowe, funkcjonalne i energooszczędne ogrzewanie elektryczne ławkowe. Ogrzewanie wykonane przez firmę Termo-Technika ze Świdnicy charakteryzuje się znamionowym napięciem zasilania 230 V i o mocy znamionowej 100 W na 1 m długości siedziska ławki. Temperatura obudowy ogrzewacza wynosi max 55C i umiejscowiona jest pod siedziskiem ławki, a czas osiągnięcia pełnej zdolności ogrzewczej wynosi około 10 minut (przy temperaturze otoczenia +5C). Iwestycja ta mogła być zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta i Gminy w Zbąszynku, dzięki sponsorom i wpłatom indywidualnym naszych parafian.

09.06.13 konc_w _chlastawie (11)

Ciekawym wydarzeniem artystycznym w naszej parafii w naszej parafii, W ramach projektu kulturalno-muzycznego „Kulturowy Most na Odrze”, w dniu 09.06.2013 r. w filialnym kościółku naszej parafii pw. Narodzenia NMP w Chlastawie był Koncert Muzyki Dawnej zespołu „Capella Vitalis Berlin”.Artyści zaprezentowali dzieła wczesnego baroku włoskiego. W skład zespołu „Capella Vitalis Berlin” wchodzą: Monica Monteiro – wokal,  Almut Schlicker – skrzypce i Matthew Cellan Jones – gra na włoskiej i francuskiej teorbie oraz XVII- wiecznej gitarze.

02.06.13 pielgrz powol_zmn (5)

 Dnia 02.06.2013 roku odbyła sie IX Diecezjalna, piesza pielgrzymka powołaniowa do Rokitna do Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej.
Z naszej parafii wyruszyły 54 osoby. Trasa wiodła z Pardyża do Rokitna i wynosiła 30 km. Opiekunem duchowym podczas całej trasy był ks. kleryk Michał Płończak, który przebywał u nas na praktyce duszpasterskiej.
Na zakończenie pielgrzymki wszyscy uczestniczyli we Mszy Św. w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchajacej, której przewodniczył ks. Bp Tadeusz Lityński, a Mszę św.celebrowali wszyscy księża, którzy przybyli z grupami pielgrzymów.

ROK  2013
zakupiono:
nowy kielich, tron pod monstrancję, 7 nowych ornatów, nową kosiarkę elektryczną do kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła, nowe wstęgi do dekoracji kościoła, nowy biały materiał na stelaże do ołtarzy na Boże Ciało, banery na okresy liturgiczne.
wykonano następujące prace:
* odnowienie prezbiterium w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła,
* zainstalowanie ogrzewania ławkowego w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła,
* uporządkowanie terenu przy kościele i plebanii – posadzenie krzewów, założenie nowych krawężników,
* malowanie okien na plebanii, odnowienie pomieszczeń plebanijnych,
* założenie nowej posadzki w kuchni,
* odnowienie krzyża misyjnego,
* malowanie płotu przy plebanii.

Zgodnie z przewidzianym terminem w połowie lipca 2014r. zostały zakończone prace z malowaniem kościoła parafialnego wewnątrz. Prace malarskie sprawnie wykonała Firma PPHU Richter ze Zbąszynka. Pomalowano w całym kościele: ściany, sufity, balkon, filary i drzwi. Za kadencji Proboszcza ks. kan. Jerzego Kordiaka po raz drugi został odmalowany gruntownie kościół parafialny, który prezentuje się czysto i schludnie.lipiec 2014r. wymalowane wnętrze kościoła parafialnegolipiec 2014r. wymalowane wnętrze kościoła parafialnego

24.09.14 po remocie ul. Krotkiej 001a

 W miesiącu czerwcu 2014r. rozpoczęła się planowa modernizacja ul. Krótkiej. Prace rozpoczęły się przy ulicy Długiej wykonaniem miejsc parkingowych i przełożeniem kostki brukowej. Następnie rozpoczęły się prace remontowe ulicy Krótkiej od strony kościoła parafialnego do ulicy Wojska Polskiego.
W trakcie tych prac, które trwały do połowy września utworzono dwa ciągi jezdne jednokierunkowe: wjazd na ul. Krótką odbywa się z ul. Wojska Polskiego i wyjazd z tego pasa na ul. Długą w kierunku ul. Sportowej, a druga jezdnia to wjazd na ul. Krótką z ul. Długiej i wyjazd z niej na ul. Wojska Polskiego.
Obie jezdnie rozdziela wybudowana po środku ul. Krótkiej droga dla pieszych, na której ustawiono ławki, posadzono drzewka i zamontowano nowe lampy oświetleniowe. Przebudowa ul. Krótkiej dała znakomite efekty i zmieniła całkowicie wygląd tej ulicy.
Pięknie prezentuje się widok na ulicę wiodącą do naszego kościoła parafialnego i nastąpiła znaczna poprawa w parkowaniu samochodów parafian, którzy przyjeżdżają na modlitwy do kościoła samochodami.

28.09.14 Koronka przy pomniku (7)

 28.09.2014r. o godz. 15,00 wierni naszej parafii po raz pierwszy zebrali się przed figurą Chrystusa Odkupiciela naszej parafii jednocząc się ze wszystkimi wiernymi w Polsce i na świecie, którzy (po raz siódmy) odpowiadając na zaproszenie Chrystusa przekazane za pośrednictwem św. Siostry Faustyny i bł. Michała Sopoćki, modlili się o Miłosierdzie Boże nad światem.
Modlitwy w naszej parafii prowadził Wikariusz ks. Norbert Lasota, który dokonał wprowadzenia do modlitwy. Później przedstawicielki grup działających w parafii odmówiały, a schola wyśpiewała Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

25.10.14 wymiana dachu Chlastawa (4)

 20.05.2014r. rozpoczęła się realizacja projektu dotyczącego prac zabezpieczających i ratunkowych przy pokryciu dachowym zabytkowego Kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chlastawie pochodzącego z XVII wieku. Natomiast we wrześniu 2014 r. zaczęły się wieloetapowe prace konserwatorskie tegoż kościoła filialnego. Drewniana świątynia w Chlastawie wraz z dzwonnicą i cmentarzem stanowią unikatowy zabytkowy zespół sakralny.
W I etapie prac, w dniu 15.10.2014r. zostały wykonane prace polegające na wymianie zdegradowanego pokrycia dachowego z klepki na łupany gont.
Prace przy wymianie dachu wykonywali górale z Nowego Targu. Efekt wykonanych prac jest znakomity! Inwestycja była dotowana z budżetu państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz (Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury), Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Urzędu Miasta i Gminy Zbąszynek oraz ze środków naszej parafii.

SONY DSC

 W dniach 18.10.-20.10.2014r. w naszej parafii została przeprowadzona wizytacja kanoniczna przez ks. Biskupa Pawła Sochę. W pierwszym dniu wizytacji ks. Biskup udzielił Sakramentu Bierzmowania 37 młodym naszym parafianiom, a drugiego dnia głosił homilie do zgromadzonych wiernych podczas niedzielnych Eucharystii: o godz. 9,30 i 11,00 w kościele parafialnym, o godz. 8,15 i 12,15 w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła i o godz. 14,00 w kościele w Chlastawie.
20.10.14r. ks. Biskup przed południem w kolejności odwiedził: Szkołę Podstawową im. II Armii Wojska Polskiego, I Gimnazjum, Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II oraz Niepubliczne Przedszkole „Pod Muchomorkiem”.Po południu w Domu Parafialnym w Domu Parafialnym odbyło się spotkanie ks. Biskupa z członkami Rady Parafialnej. W spotkaniu uczestniczył Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak i Wikariusz ks. Norbert Lasota.
O godz. 17,45 w kościele parafialnym przedstawiciele grup i wspólnot działających w parafii złożyli ks. Biskupowi informacje na temat ich historii i działań. Kolejno sprawozdania składali: Parafialny Żywy Różaniec, Wspólnota Królowej Pokoju, Parafialna Akcja Katolicka, Ruch Domowy Kościół, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Chór Parafialny „Milenium” i Parafialny Zespół „Caritas”. Po czym ks. Biskup Paweł Socha podzielił się krótką refleksją na temat usłyszanych sprawozdań.
O godz. 18,30 rozpoczęła się uroczysta Msza św. na zakończenie 3-dniowej wizytacji kanonicznej w naszej parafii, którą w koncelebrze z ks. Proboszczem Jerzym Kordiakiem i Wikariuszem ks. Norbertem Lasotą sprawował ks. Biskup Paweł Socha. Eucharystia była sprawowana głównie w intencji całej parafii oraz grup i wspólnot parafialnych. Ks. Biskup wygłosił również homilię na temat miłosierdzia i pozytywnie ocenił działalność duszpasterzy i wiernych w naszej parafii.

ROK 2014
zakupiono:
nową puszkę do Kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła, 3 ornaty, nowy Mszał, podgrzewacz do wody, nowe żarówki ledowe do kościołów, stojaki do kwiatów przy ołtarzu.
wykonano następujące prace:
* pomalowanie wnętrza kościoła parafialnego,
* nowy dach drewniany na kościele w Chlastawie,
* odnowienie pokoi na plebani i u ks. Norberta,
* posprzątanie pomieszczeń po starym przedszkolu,
* pomalowanie głównej salki katechetycznej,
* odnowiono i naprawiono słupki i ogrodzenie wokół terenu plebanii,
* wykonano nowe drzwi wejściowe na balkon wieży kościelnej,
* uporządkowano teren przy kościele i plebanii, posadzono nowe krzewy.

12.04.15 Koncert w kosci (1)

 12 kwietnia 2015r. w kościele parafialnym pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku odbyło się wielkie wydarzenie artystyczne. Została wykonana „Wielka Msza Jan Paweł II”, współczesnego austriackiego kompozytora Geralda Spitznera, w której partie solowe zaśpiewała wybitna polska sopranistka Grażyna Zielińska, od lat zamieszkała w Wiedniu, przy akompaniamencie: Błażej Kociuban – skrzypce i Wojciech Żdżarski – organy. Zostały także wykonane fragmenty ”Mszy ku Bożemu Miłosierdziu” pt. „Św. Siostra Faustyna”.
Grażyna Zielińska Występowała w krajach Europy: m.in. Polsce, Czechach, Słowacji, Francji, Włoszech, Niemczech i Austrii, pozwalając publiczności poznać swoje wybitne walory wokalne. Choć jej repertuar obejmuje wiele partii operowych, to najchętniej wykonuje muzykę sakralną.
Celem Koncertu było przede wszystkim oddanie hołdu Naszemu Wielkiemu Rodakowi św. Janowi Pawłowi II.

SONY DSC

 12.05.2015r. w naszej parafii odbył sie finał parafialnego konkursu dla dzieci ze szkoły podstawowej pod hasłem „Ojczyzna ma”. Eliminacje do finału poprzedził test pisemny przeprowadzony w szkole, w wyniku którego do finalu zakwalifikowało się 10 uczniów szkoły podstawowej. Zwycięzcami konkursu w naszej parafii zostali: I miejsce – Marcel Prążyński, II miejsce – Jakub Rucioch, III miejsce – Maria Cegielska. Zwycięzcy reprezentowali nas na szczeblu diecezjalnym.
Konkurs przygotował Parafialny Oddział Akacji Katolickiej, a prowadził go Prezes Parafialnego Oddziału AK Jan Greczycho.

11.07.15 sluby wiecz_s.Laury (2)

 11.07.2015r. Sześć sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego a wśród nich siostra LAURA KACZMAREK – nasza parafianka złożyło na ręce Matki Generalnej Joanny Kwiatkowskiejwieczystą profesję w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Mszy św. ślubnej o godz. 11,00 przewodniczył ks. Biskup Pawła Socha w koncelebrze z licznie przybyłymi kapłanami, a wśród nich był Proboszcz naszej parafii ks. kan. Jerzy Kordiak.
Leżąc krzyżem przed Majestatem Boga, przywołując wstawiennictwa świętych, siostry całkowicie oddały swoje życie Chrystusowi – Jedynemu Oblubieńcowi, wyrażając pragnienie dążenia do doskonałej miłości, uwielbienia oraz głoszenia i wypraszania łaski Miłosierdzia Bożego i służby Jezusowi w bliźnich. Ślubowały Panu Bogu na zawsze: czystość, ubóstwo i posłuszeństwo.

27.07.15 Claret Gospel (41)

 27.07.2015 r. o godz. 17,00 w kościele parafialnym odbył się Koncert Ewangelizacyjny Grupy Ewangelizacyjnej Misjonarzy Klaretynów „CLARET GOSPEL” z Wybrzeża Kości Słoniowej.
Na początku koncertu Misjonarz Ojciec Roman Woźnica CMF przedstawił młodych chrześcijan z afrykańskiego Wybrzeża Kości Słoniowej, którzy zakochani w Chrystusie pięknym śpiewem i tańcem uwielbiają Boga. Ojciec Roman przekazał licznie zgromadzonym na koncercie parafianom informację o działalności Fundacji „Zostaw Ślad” ustanowionej przez Zgromadzenie Misjonarzy Klaretynów. Chór Gospel rozpoczął swój koncert pięknymi pieśniami wielbiącymi Boga w swoim języku, francuskim i angielskim. Między pieśniami o. Roman przekazywał informacje o podróżach i działalności ewangelizacyjnej „Claret Gospel”, o sytuacji Chrześcijan w świecie i o działaniach Fundacji.
Na koniec koncertu goście w podziękowaniu za przyjęcie w parafii podarowali ks. Proboszczowi m.in. ręcznie malowany obraz na płótnie nawiązujący do ewangelicznego połowu ryb. Było to niezwykłe artystyczne wydarzenie w naszej parafii, podczas którego zebrani parafianie żywiołowo i radośnie przeżywali śpiewy młodych chrześcijan z Wybrzeża Kości Słoniowej.

23.11.2015 r. Ojciec Święty Franciszek mianował  bp. Tadeusza Lityńskiego biskupem diecezjalnym na skutek ciężkiej choroby i rezygnacji z pełnienia dalszych obowiązków Ordynariusza naszej diecezji ks. bp Stefana Regmunta.
Ingres ks. bp Tadeusza Lityńskiego do katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wielkopolskim miał miejsce 05.012016 r.
28.04.2012 roku Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. Tadeusza Lityńskiego biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Cemeriniano, a konsekracja biskupia miała wówczas miejsce 16.06.2012 roku.

ROK  2015:
chrzty – 33,  śluby – 14,  pogrzeby – 44,  I-Komunia św. – 55,  Bierzmowanie – 50,  rozdano 79 000 Komunii św.

Zakupiono:
4 szt. okryć na kielichy, 1 ornat fioletowy, 1 stułę fioletową, komplet ampułek.

W  2015 r. wykonano następujące prace:

 • napis na wieży kościoła parafialnego AVE MARIA,
 • posadzono krzewy i kwiaty wokół kościoła,
 • naprawa dachu po zimie,
 • odnowiono: gong, dzwonki, pateny, wieczne lampki przy ołtarzu, lichtarze, podstawę pod krzyż przy ołtarzu, dzwonek przy wejściu do prezbiterium,
 • wymiana drzwi wejściowych na plebani i zakrystii,
 • naprawa i malowanie okien i parapetów: w zakrystii, na plebani, w kościele, salce ministranckiej, piwnicach,
 • konserwacja ogrodzenia plebani,
 • generalny remont łazienki i zakup nowych mebli do mieszkania ks. Wikariusza,
 • czyszczenie rynien,
 • kontynuowanie prac remontowych w kościele w Chlastawie: remont wieży kościelnej, kładzenie nowych tynków wewnątrz świątyni, umacnianie kamieniami fundamentu kościoła.

25.02.2016 r. w naszej parafii przeżywany był czas szczególnej łaski, związany z peregrynacją Symboli Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 r.  Światowe Dni Młodzieży decyzją Ojca Świętego Franciszka odbyły się w Krakowie w dniach od 26.-31.07.2016.  O godz. 10:00 do Zespołu Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku przywędrowały z Technikum Leśnego w Rogozińcu Symbole: Krzyż i Ikona Matki Bożej „Salus Populi Romani”. Zgromadzona na sali gimnastycznej młodzież ZST i Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków, wraz ze swoimi nauczycielami, przeżyła czas radosnego spotkania, włączając się w ten sposób w ogólnopolski okres duchowego przygotowania do Święta Młodych… czytaj więcej

05.03.2016 r. po 22 latach zdjęto stary krzyż, który znajduje się w centrum cmentarza parafialnego, a w jego miejsce 24.03.2016 r. postawiono nowy. Krzyż został wykonany z kształtownika stalowego o wymiarach 150×150 w kwadracie. Został on pospawany w wysokości 6,5 metra od ziemi, a od wewnątrz i zewnątrz został ocynkowany oraz pomalowany metodą proszkową w kolorze brązu. Krzyż został wykonany przez Zakład Ślusarski Marcina Merdy ze Zbąszynia… czytaj dalej

Dnia 16.04.2016 r. grupa naszych parafian wzięła udział w obchodach Jubileuszu 1050 Rocznicy Chrztu Polski, które odbyły się na stadionie INEA w Poznaniu. Tego dnia na uroczystości przybyło ok. 35 000 pielgrzymów z Polski i zagranicy, a także i z naszej parafii. Spotkanie otworzył metropolita poznański abp Stanisław Gądecki, a o godz. 14:00 odbyła się się Eucharystia, której przewodniczył Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej ks. kard.Parolin. W czasie homilii został odczytany list od  Papieża Franciszka, który przekazał swoje gratulacje i błogosławieństwo wszystkich Polakom… czytaj dalej

Diecezjalne obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski odbyły się 18.06.2016r. w Sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu, a uroczystość przebiegała pod pod  hasłem „Gdzie chrzest, tam nadzieja”. Na uroczystość tą pojechali również wierni z parafii Kosieczyn i Zbąszynka z duchowym opiekunem Dziekanem babimojskim, Proboszczem Kosieczyna ks. kan. Zdzisławem Przybyszem… czytaj dalej

28.07.2016 r. grupa młodzieży z naszej parafii (Adrianna Wachowska, Agnieszka Chwałkowska, Milena Ratajczak, Zuzanna Trypucka, Maksymilian Chwałkowski, Damian Kański, Grzegorz Stasiński, Mikołaj Sagan, Szymon Jędrzejczak, Dawid Młodystach, Kufel Wiktoria) oraz z Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu pod przewodnictwem naszego Wikariusza ks. Norberta Lasoty oraz ks. Damiana Dropa udała się na spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem z okazji ŚWIATOWYCH  DNI MŁODZIEŻY, które odbywały się w Krakowie… czytaj dalej

Pod koniec sierpnia 2016r. rozpoczęto budowę drogi na terenie przykościelnym. Był to odcinek od strony garaży do bramy wyjazdowej długości ok. 100 m, który był  wypełniony ubitym żużlem. Droga ta została wyłożona polbrukiem, która bardzo ładnie się prezentuje, a przede wszystkim jest wygodne przejście. Wymieniono również obok drogi chodnik ze starych płytek także na polbruk. Przez tą drogę przechodzi zawsze procesja z Najświętszym Sakramentem w czasie różnych świąt i uroczystości kościelnych.

25.11.2016 r. w kościele parafialnym z okazji obchodów Dnia Kolejarza celebrowana była uroczysta Msza Święta oraz odsłonięcie i poświęcenie pomnika św. Katarzyny  Aleksandryjskiej, patronki kolejarzy. Po Mszy Świętej utworzył sie pochód, który pomaszerował pod pomnik św. Katarzyny Aleksandryjskiej, stojącym na rondzie Jej  imienia na Placu Dworcowym. Po salucie pocztów sztandarowych, modlitwie w intencji kolejarzy oraz po chwili refleksji i zadumy, ks.Dziekan Zdzisław Przybysz i ks. Proboszcz Jerzy Kordiak poświęcili pomnik. Następnie złożono kwiaty, czcząc w ten sposób pamięć tych wszystkich kolegów kolejarzy, którzy w bardzo trudnym i niebezpiecznym okresie, podjęli trud odbudowy, po zniszczeniach wojennych, kolei na Ziemiach Zachodnich. Pomnik zaprojektował i wykonał rzeźbiarz Robert Sobociński z Poznania… czytaj dalej

19.11.2016 r. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach dokonano Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Uroczystość ta była polskim zwieńczeniem obchodów Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia ogłoszonego w 2015 r. przez Ojca św. Franciszka oraz Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski. W naszej parafii od 10.11.2016 rozpoczęła sie Nowenna dziękczynna przygotowująca nas do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. W dniu 20.11.2016r. w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata na Mszach świętych kapłani w raz z zgromadzonymi parafianami dokonywali Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Panaczytaj dalej

ROK 2016:
– chrzty – 34,  śluby – 18,  pogrzeby – 43,  Bierzmowanie – 42,  rozdano 79 000 Komunii św.

Zakupiono:
5 ornatów, stułę czerwoną, sukienkę na puszkę, welon złoty, nagłośnienie na cmentarz, nowy dywan do kancelarii, nowe panele, 7 szt. świec na okres Bożego Narodzenia.

W 2016r. wykonano następujące prace:

 • posadzono krzewy i kwiaty wokół kościoła,
 • założono nową bramę i płot na betonowych murkach przy plebani od strony ul. Małej,
 • ułożono polbruk na drogę procesyjną,
 • zamontowano nowe umywalki i sedesy w salce parafialnej,
 • pomalowano kancelarię, okona w salce Getsemani i na plebani,
 • wymurowano nowy śmietnik.

W marcu 2017 r. wymieniono główne drzwi wejściowe do kościoła parafialnego.

17.06.2107r. w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie odbyły się Diecezjalne Dni Młodzieży, w których uczestniczyła grupa młodzieży z naszej parafii z ks. klerykiem Mateuszem Topolskim. Głównym punktem spotkania była Msza św., którą odprawił ks. Biskup Paweł Socha. Do Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej przyjechało ok. 700 osób.

30.06.2017r. z inicjatywy Stowarzyszenia Wspólnota Polska Koło w Gryfinie przybyła do Zbąszynka dość liczna grupa pielgrzymów z tego miasta i okolic, aby uczcić pamięć księdza Prałata Jana Palicy, pierwszego proboszcza Gryfina w latach 1945 – 1955.  Pielgrzymi, wśród których byli także włodarze miasta i powiatu Gryfina, pragną w swoim środowisku poszerzyć zakres wiedzy o pionierach z Kresów Wschodnich, którzy odbudowywali Ziemie Zachodnie i organizowali tu życie oraz pielęgnowali polskość, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej… czytaj dalej

W okresie od marca do końca maja 2017 r. dokonano rozbudowy cmentarza parafialnego w kierunku zachodnim na obszarze 0,5 ha . Brak miejsc na cmentarzu spowodowało konieczność rozbudowy istniejącego cmentarza. Cały projekt rozbudowy i jego finansowanie realizował nasz Urząd Miasta i Gminy w Zbąszynku, który będzie zarządzał tą częścią cmentarza. W wyniku dynamicznej budowy w ciągu 3 miesięcy wydzielono miejsca grzebalne i miejsce pod kolumbarium na 36 miejsc na urny. Kolumbarium ma charakter modułowy, co w przyszłości, w razie konieczności,daje możliwość dobudowania segmentów.

W miesiącu lipcu 2017r. w kościele parafialnym przeprowadzono konserwację organów. Prace te poprzedziła akcja zwalczenia kornika, który od wielu lat niszczył drewno w organach. Zastosowano sposób zniszczenia kornika specjalnym gazem, który wpuszczono do szczelnie zamkniętych organów oraz wszystkich ławek znajdujących się na balkonach w świątyni. Prac tych podjął się pan Sebastian Tomczykorganista z parafii pw. św. Franciszka z Zielonej Góry, który prowadzi Studium Muzyczne „TONIKA” w Zielonej Górze.

Pierwsze posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego przy Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku odbyło się 05. 10.2017r., w którym udział wzięło 17 jej członków, na 23 wchodzących w skład PZS.
Na początku posiedzenia Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak wyjaśnił, że trwa okres przygotowawczy do I Synodu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Na ten czas Duszpasterska Rada Parafialna została przemianowana na Parafialny Zespół Synodalny (PZS). Jest to grupa doradcza poszerzona o wszystkich katechetów, nadzwyczajnych szafarzy oraz innych wiernych zaangażowanych w życie parafii. Podczas zebrań będą rozmowy na wskazane tematy, odpowiadające tematyce poszczególnych niedziel synodalnych. Każda Niedziela Synodalna ma poprzedzać spotkanie parafialnej grupy synodalnej. W jego trakcie członkowie grupy będą dyskutować nad pytaniami przesłanymi do parafii, a wnioski wypracowane na spotkaniu będzie przekazywać do Diecezjalnego Sekretariatu Synodu Jerzy Ganeckiczytaj więcejCzłonkowie Parafialnego Zespołu Synodalnego

14.12.2017 r. czwartkową adoracją Najświętszego Sakramentu i Mszą św. zainaugurowano w naszej parafii działalność Wspólnoty Przyjaciół Paradyża.  Adorację prowadził inicjator i założyciel Wspólnoty Przyjaciół Paradyża ks. kleryk Mateusz Topolski, który odbywał w naszej parafii praktykę duszpasterską. Mszę św. celebrował Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak w koncelebrze Wikariusza ks. Jakuba Świątka, który został opiekunem duchowym Wspólnoty… czytaj dalej

ROK 2017:
chrzty – 48, śluby – 17, pogrzeby – 50, I-Komunia św. – 60, Bierzmowanie – 39, rozdano 73 000 Komunii św.

Zakupiono:
6 ornatów (2 fioletowe, 2 wielkanocne, 1 ornat biały Matki Bożej Rokitniańskiej ze stułą, 1 ornat zielony),
2 klosze czerwone do lampek wiecznych, projektor multimedialny ze statywem, nowe drzwi główne wejścia do kościoła parafialnego, tablice ogłoszeń przed kościołem,
zakupiono nowe oświetlenie prezbiterium i lampki oświetlenia obrazów, nowe talerze do salki parafialnej.

W 2017 r. wykonano następujące prace:

 • posadzono krzewy i kwiaty wokół kościoła,
 • konserwacja organów (gazowanie korników i ławek na chórze) w kościele parafialnym,
 • wymiana opierzenia przy oknie i naprawa dachu nad wejściem na chór,
 • nowe oświetlenie prezbiterium,
 • odnowienie mieszkania ks. Wikariusza,
 • odnowienie pomieszczeń archiwum,
 • kontynuowanie prac remontowych w kościele w Chlastawie.

Dnia 5 lutego 2018 rParafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Zbąszynku świętował swój Jubileusz 15–lecia działalności. Obchody rozpoczęła uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Asystenta Diecezjalnego Akcji Katolickiej ks. kan. Zbigniewa Samociakaczytaj więcejCzłonkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej z kapłanami

28.04.2018r.  po raz trzeci do naszej parafii pielgrzymowali parafianie z Gryfina i okolic, aby uczcić pamięć księdza Prałata Jana Palicy, pierwszego proboszcza Gryfina w latach 1945 – 1955, a w naszej parafii ks. Prałat był proboszczem w latach 1958 – 1968. Celem przyjazdu było przywiezienie i ofiarowanie naszej parafii, jako daru, kopii obrazu Matki Bożej Królowej Polski. Oryginał tego obrazu przywiózł ze sobą z kresów wschodnich do Gryfina w 1945r.  ks. Prałat Jan Palica wyjeżdżając z grupą parafian z Kałusza na Ziemie Zachodnie… czytaj dalej

19.05.2018r. Wigilię przed Zesłaniem Ducha Świętego w Parafii pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Trzcielu odbyło się Dekanalne Czuwanie Modlitewne. Parafianie Dekanatu Babimojskiego wspólnie ze swymi duszpasterzami na czele z Dziekanem ks. kan. Zdzisławem Przybyszem wielbili Pana… czytaj więcej

23.06.2018r.  po raz XVI na szlak pomiędzy Gnieznem a Magdeburgiem wyruszyła Polsko-Niemiecka Pielgrzymka Ekumeniczna Szlakiem Ottona III. Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa zaczerpnięte z 61. rozdziału Księgi Proroka Izajasza: „…Pan mnie namaścił”. Na tym szlaku pielgrzymi z Polski i Niemiec 26.06.2018r. zatrzymali się w naszym filialnym drewnianym drewnianym kościółku w Chlastawie pw. Narodzenia NMP… czytaj więcej

08.09.2018r.  we wsi Rogoziniec odbyły się Gminne Dożynki. Przed obchodami uroczystości dożynkowych w kościele filialnym pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Rogozińcu została odprawiona uroczysta Msza św., w której dziękowano Panu Bogu za tegoroczne plony.  Podczas uroczystości Burmistrz Miasta Zbąszynek Wiesław Czyczerski wręczył tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zbąszynek, który Uchwałą Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30.08.2018r. nadano Proboszczowi naszej parafii  ks. kan. JERZEMU KORDIAKOWI .ks. Proboszcz Jerzy Kordiak z przewodniczącym Rady Miejskiej Janem Mazurem i Burmistrzem Wiesławem Czyczerskim

14.09.2018 r. w święto Podwyższenia Krzyża zostały sprowadzone do naszej parafii z Rzymu Relikwie drzazga z Krzyża św. z 1835 r., na którym umarł Pan Jezus. Relikwie sprowadził  nasz  parafianin Ojciec Rafał Szczepaniak, Paulin.  W tym dniu na zakończenie Mszy św. po raz pierwszy parafianie mogli zobaczyć i ucałować Relikwie drzazga z Krzyża… czytaj więcej i foto

11.11.2018 r. w naszej parafii uroczyście obchodzono  100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczysta Suma  o godz. 11:00 sprawowana była w intencji Ojczyzny, którą  zamówił  Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku Jan Mazur. W Eucharystii  uczestniczyło  12 pocztów sztandarowych ze szkół, organizacji pozarządowych i instytucji Gminy Zbąszynek. Po wyjściu z kościoła przy dźwiękach kapeli koźlarskiej z Dąbrówki Wlkp. wierni, władze samorządowe i kapłani ulicami miasta przeszli na skwer Niepodległości pod Pomnik Chrystusa Odkupiciela. Darem parafian na to święto była rozbudowa Pomnika Chrystusa Odkupiciela poprzez postawienie, po obu stronach pomnika pamiątkowych tablic na dwóch bocznych kolumnachczytaj więcej i foto

ROK 2018:
– chrzty – 37, śluby – 13(5lic), pogrzeby – 59, I-Komunia św. – 85, Bierzmowanie – 48, rozdano 77 565 Komunii św.

Zakupiono:
3 ornaty (2 fioletowe i maryjny),  nowy mszał, lekcjonarze,  komże i alby,  tacka na obrączki,  wkłady do świec olejowych na ołtarz,  poduszki na procesje Bożego Ciała,  futerał do paten, krzyż procesyjny na cmentarz,  oświetlenie na dzwony ozdobne na Boże Narodzenie.

W 2018 roku wykonano następujące prace:

 • remont salki parafialnej,
 • wyłożenie nowej wykładziny w prezbiterium kościoła Apostołów Piotra i Pawła,
 • odnowiono pokoje dla Rezydenta  ks. Dariusza,
 • odnowiono figurę Matki Bożej na placu kościelnym.

W dniach 22-27.01.2019 r. odbyły się   34. Światowe Dni Młodzieży Panama 2019 w

państwie Ameryki Środkowej w stolicy tego kraju Panamy. W święcie młodzieży wziął udział Ojciec św. Franciszek, a z Polski uczestniczyło ponad 3,5 tys. osób, w tym 12 biskupów. W tym wielkim wydarzeniu udział wzięła Aleksandra Górka z naszej parafii, która pojechała do Panamy z grupą KARP, czyli duszpasterską wspólnotą młodzieżową działającą przy klasztorze benedyktynów w Tyńcu… czytaj więcej i foto

05.02.2019 r. nasza parafia przeżywała wielką uroczystość – 25 lecia powstania grupy modlitewnej Wspólnoty Królowej Pokoju. Wspólnota powstała jako grupa modlitewna w parafii 01. lutego 1994 r. na skutek wydarzeń związanych z objawieniami Matki Bożej, jakie miały miejsce w Medjugorje w Bośni i Hercegowinie 24 czerwca 1981r. i trwających do chwili obecnej. Założycielami Wspólnoty, przy pełnej akceptacji Proboszcza śp. ks. Prałata Kazimierza Dziedziaka, byli Państwo Mikulscy i Jerzy Ganecki  obecny nadzwyczajny szafarz do udzielania Komunii św. Opiekunem duchowym od 2002r. do chwili obecnej jest Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak... czytaj więcej i foto

06.04.2019r. w sobotnie popołudnie o godz. 17:45 przybył, z parafii w Kargowej, do naszej parafii obraz św. Józefa z narodowego sanktuarium w Kaliszu, któryod 07 marca peregrynuje po naszej diecezji. Ojcowie z Parafialnego Żywego Różańca z Róży św. Józefa procesyjnie wnieśli obraz do świątyni, który został postawiony w przygotowanym miejscu przed ołtarzem. Obraz św. Józefa na drugi dzień 07.04.2019 r.  opuścił naszą parafię, a kolejnym etapem peregrynacji była Parafia pw. Podwyższenia Krzyża w Sulechowie… czytaj więcej i galeria zdjęć

W 2019 roku mija 90 lat od budowy organów piszczałkowych w kościele parafialnym pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku. Organy po ponownym uruchomieniu w 2004 r. służyły Parafianom przez 15 lat. Jednak stan techniczny instrumentu pogorszył się do tego stopnia, że już nie nadawał się do towarzyszenia podczas liturgiiWobec powyższego podjęto decyzję o zakupie organów sakralnych – cyfrowych marki DEXIBELL model CLASSICO L3. Włoski instrument dysponuje brzmieniem organów klasycznych, symfonicznych, romantycznych, barokowych, a także pozytywem organowym. Razem do dyspozycji są 74 registry, tzn. 74 głosy – brzmienia wirtualne piszczałek organowych… czytaj więcej i foto

08.08.2019 r. na placu przed kościołem parafialnym ustawiono nową figurę Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Figurę Matki Bożej z Lourds, która dotychczas tam stała przeniesiono na plac parafialny przy plebanii.

21.09.2019 r. podczas uroczystej Mszy św. o godz. 11:00 dziękowaliśmy Panu Bogu za dar 35 lat posługi kapłańskiej i 60 lat życia naszego Proboszcza ks. kan. Jerzego Kordiaka.  Głównym celebransem był zacny Jubilat, który w asyście kapłanów obecnie pracujących i tych, którzy współpracowali w okresie 18 lat Jego posługi Proboszcza w Zbąszynku, kapłanów-kolegów z kursu, z naszego dekanatu i zaprzyjaźnionych duchownych…  czytaj więcej i galeria zdjęć

28.09.2019 r. w kościele parafialnym została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Chóru Parafialnego „Milenium” z okazji 30 rocznicy jego powstania. Mszy św. przewodniczył Proboszcz parafii ks. kan. Jerzy Kordiak. Na zakończenie Eucharystii ks. Proboszcz Jerzy Kordiak podziękował członkom chóru za ich uświetnianie przez tyle lat liturgii oraz różnych uroczystości na terenie parafii.  Na ręce dyrygenta Mariana Dobaka przekazał list gratulacyjny od ks. Bp Tadeusza Lityńskiego z życzeniami sukcesów w dalszej drodze artystycznej… czytaj więcej i foto

08.11.2019 r.  W X Jubileuszowym diecezjalnym konkursie patriotycznym „Ojczyzna Ma” w Zielonej Górze, organizowanym przez Akcję Katolicką Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej wzięło udział trzech uczniów naszej szkoły podstawowej (i parafii): Adam Zienkowicz, Szymon Olender i Kacper MintaADAM ZIENKOWICZ zajął PIERWSZE miejsce i uzyskał tytuł LAUREATA(trzeci z lewej)  Laureat konkursu Adam Zienkowicz

ROK 2019:
– chrzty – 32, śluby – 12, pogrzeby – 43, I-Komunia św. – 15, Bierzmowanie – 81, rozdano 73 393 Komunii św.

Zakupiono:
nowe organy kościelne z głośnikami, 30 krzeseł, bieliznę kielichową, obrus na ołtarz, nowe lekcjonarze, grzejniki do zakrystii kościoła parafialnego i Apostołów Piotra i Pawła, lampa na schody wejściowe na chór.

W 2019r. wykonano następujące prace:

 • naprawa pieca ogrzewania kościoła parafialnego,
 • przykręcono ławki do posadzki na chórze,
 • nowa metalowa wycieraczka w kruchcie kościoła parafialnego,
 • odnowiono krzyż misyjny przy kościele,
 • naprawiono schody przed głównym wejściem do kościoła,
 • odmalowano zakrystię i kuchnię plebani,
 • wymiana blatów stołów w salce parafialnej,
 • wymiana skrzynki elektrycznej i licznika w kościele Apostołów Piotra i Pawła,
 • uprzątnięto teren wokół kościoła Apostołów Piotra i Pawła, naprawiono chodniki,
 • odnowiono i wyczyszczono figury Apostołów Piotra i Pawła,
 • zamontowano oświetlenie przy zakrystii i przy wejściu głównym kościoła Apostołów Piotra i Pawła.

Pierwszy kwartał 2020 roku niezwykle zmienił świat, który dotychczas znaliśmy. 4 marca 2020 roku w Polsce odnotowano pierwszy przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Epidemia COVID-19 wywołana wirusem z Wuhan w 2019 r. została uznana w świecie za pandemię. Wśród wielu obostrzeń wprowadzonych również w Polsce były i takie, które zmieniły nasz codzienny sposób funkcjonowania. Koronawirus stał się wyzwaniem dla współczesnego społeczeństwa, a pandemia wpłynęła niemal na każdy element naszego życia.

Z chwilą rozwoju pandemii rozpoczęły się również obostrzenia w kościołach jak i w naszej parafii. Wprowadzano limity wiernych podczas Mszy św., nabożeństw oraz ceremonii pogrzebowych. Nie odbywały się rekolekcje adwentowe i wielkopostne. Wiele osób z parafii umarło, a wśród nich śp. ks. Józef Białasik, misjonarz w Boliwii, który przyjechał do parafii na urlop i zmarł w szpitalu 26.10.2020 r. Więcej o przebiegu pandemii koronawirusa również w parafii można poczytać w pisanych kronikach parafialnych i na stronach internetowych parafii z lat 2020 – 2022.

ROK 2020:

chrzty – 31, śluby – 18, pogrzeby – 67, I-Komunia św. – 49, rozdano 38 119 Komunii św.

Zakupiono:

lekcjonarz Męki Pańskiej, poręcze przy wejściu bocznym, dmuchawę do liści, dozowniki do mycia rąk, pulpit do mszału w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła.

W 2020 roku wykonano następujące prace:

 • remont pokoi gościnnych,
 • konserwacja gzymsów wieży kościelnej, odnowienie elementów przy obrazie Jezusa Miłosiernego, Matki Bożej Nieustającej Pomocy, balaski, ambona, ołtarz , dzwonki, gong, lampki wieczne,
 • odnowiono płot,
 • przeprowadzono remont domu katechetycznego (wymiana papy, opierzenie, rynny, parapety na zewnątrz, zdjęto eternit na daszkach nad garażami i wykonano nowe zadaszenie).

11 czerwca 2021 r., w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, podczas Mszy św. o godz. 18.00 w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie miał miejsce Akt poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w 100. rocznicę tego wydarzenia. Mszy św. przewodniczył abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, który dokonał odnowienia tegoż aktu.

Akt poświęcenia się Narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w naszej parafii odbył się także 11.06.2021 (piątek) podczas nabożeństwa czerwcowego o godz. 18:00. Aktu dokonał Proboszcz ks. kan Jerzy Kordiak… czytaj więcej

01.07.2021 r. została odprawiona uroczysta dziękczynna Msza św. w intencji 20 lat posługi w naszej parafii Proboszcza ks. kan. Jerzego Kordiaka. Jubileuszowej Mszy św. przewodniczył Jubilat w koncelebrze z zaproszonymi kapłanami – Dziekanem dekanatu babimojskiego ks. Markiem Bednarkiem. Homilię w czasie Mszy św. wygłosił pierwszy Wikariusz kandencji ks. Proboszcza z lat 2001- 2003 ks. kan. Zbigniew Nosal, aktualnie Proboszcz w Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Świebodzinie. W czasie Mszy św. przedstawiciele grup parafialnych animowali Eucharystię poprzez czytanie lekcji, śpiewania psalmu i zanoszenia modlitwy powszechnej …. czytaj więcej i galeria zdjęć

 06.09.2021 r. w naszym kościele filialnym pw. Narodzenia NMP w Chlastawie została  przeprowadzona fumigacja, której celem było zwalczenie korników, które znajdują się w drewnianym kościółku. Fumigacja jest przeprowadzana za pomocą substancji chemicznych w formie gazu. Substancje te nazywane są fumigantami. Główną zaletą fumigacji jest wysoka skuteczność w zwalczaniu szkodników drewna oraz neutralność procesu dla odkażanego materiału… czytaj więcej