Strona startowa

 

17 września 2017 r.

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

 

► modlitwa w drodze
► CZYTANIA na dziś
►Mt 18, 21-35   Przebaczenie Boga uwarunkowane przebaczeniem drugiemu człowiekowi

Jezus jednoznacznie odpowiada Piotrowi, że nie wolno powiedzieć krzywdzicielowi: „Już więcej ci nie przebaczę” (w. 22). Czy z pełnym pokojem serca mogę modlić się do Ojca: „Odpuść mi moje winy, jak i ja odpuszczam moim winowajcom”?

Jezus w przypowieści ukazuje mi nieskończoność swojego miłosierdzia (ww. 22-35). Mogę być pewny, że ilekroć wyznaję mu swoją biedę i przewinienia, tylekroć On mówi do mnie z miłością: „Przebaczam ci”. Czy wierzę w Jego przebaczenie? Jak czuję się na końcu każdej spowiedzi, gdy słyszę słowa rozgrzeszenia

przeczytaj więcej: niezbednik.niedziela.pl

sprawdź też: saletyni.pl

 


 

23.09.2017r.   Święto  Św. OJCA  PIO

 

Zapraszamy parafian 23.09.(sobota) w święto św. Ojca Pio na uroczyste Msze św.
w kościele parafialnym o godz.  7:00  i  11:00

O dwie rzeczy powinniśmy ustawicznie błagać naszego najsłodszego Pana:
aby rozwijała się w nas miłość i bojaźń Boża.
Pierwsza bowiem urzeczywistnia nasz lot po drogach Pana,
a druga przyczynia się do tego, że uważamy na to, gdzie stawiamy nogę.
Pierwsza sprawia, że patrzymy na rzeczy tego świata, widząc je takimi, jakimi są;
druga -że staramy się uniknąć wszelkiego zaniedbania.
A następnie, ponieważ miłość i bojaźń Boża idą w parze,
nie jest w naszej mocy pozwolić sobie na uczuciowe przywiązanie do ziemskiej rzeczywistości.
(Epist. f, s.407).

Trzeba kochać, kochać, kochać i nic więcej (GP, s. 292)

 

PIEŚŃ:  PIO, BRAT KTÓRY SIĘ MODLI – Tomasz Kraska 

 


MOŻESZ POMÓC…

W jaki sposób mogę pomóc?

Dostępne są trzy możliwości, wybór należy do każdego z nas:

• „Dołącz do zbiórki dla rodziny” – przez pół roku będziemy wpłacać co miesiąc kwotę

niższą niż miesięczne potrzeby wybranej rodziny. Ktoś inny też się dołączy i w ten sposób

kilku darczyńców „wspólnymi siłami” przez pół roku będzie utrzymywać tę rodzinę. Tez

zbiorowy sposób nie­sie­nia pomocy nazwano „zbiórką”.

• „Zostań patronem rodziny” – podobnie jak „zbiórka”, tyle że darczyńca przez pół roku

będzie utrzymywał biedną rodzinę sam, ponosząc w całości koszty jej utrzymania. Słowo

„patron” oznacza tu kogoś dobrego, będącego w stanie skutecznie pomóc.

• „Gest solidarności” – łatwiejszy sposób. Polega na jednorazowej wpłacie dowolnej kwoty.

W tym przypadku nie mamy możliwości wyboru rodziny, a wpłata zostanie przeznaczona na

uzupełnienie brakujących środków dla rodzin już wspomaganych lub objęcie pomocą

kolejnych poszkodowanych.

Wbrew pozorom wszystko odbywa się bardzo prosto za pośrednictwem strony internetowej

→ www.rodzinarodzinie.caritas.pl. Tam, w sekcji „RODZINY OCZEKUJĄCE NA

WSPARCIE”, wyliczone są trzy powyższe sposoby. Pierwszy (tzn. zbiórka) i drugi (tzn.

patronat) potrzebują wskazania rodziny, której chcemy pomóc. Trzeci sposób (tzn. gest

solidarności) można od razu zrealizować, klikając napisane czerwono końcowe słowo

„tutaj”.

 

ROK  DUSZPASTERSKI  2016/2017

 

rok-duszpasterski-2016-2017

Tematyka – Świadectwo – misja
Hasło – Idźcie i głoście
Symbol – olej – namaszczenie

Program na rok 2016/2017 będzie skoncentrowany wokół sakramentu chrztu. Duszpasterzom przyświecają cztery cele, które zamierzają realizować: cel ewangelizacyjny, inicjacyjny, formacyjny i społeczny. Cele te polegają odpowiednio na:
– pogłębieniu osobistej więzi z Chrystusem,
– uświadomieniu otrzymanej łaski,
– kształtowaniu postaw duchowych i moralnych,
– podjęciu odpowiedzialności za kształcenie ducha wiary w rodzinie, społeczeństwie, grupie zawodowej.
Chodzi o to, aby wierni uświadomili sobie wagę i znaczenie sakramentu chrztu! Celem podstawowym programu jest podjęcie działań zmierzających do ukształtowania w wiernych duchowości chrzcielnej, która winna w nas dojrzewać i rozwijać się na drodze dorosłego życia, po przyjęciu chrztu.

rok-duszpa_2016_2017_baner-idzcie-i-gloscie-wzor-01

Proponowany program w roku 2016/2017 jest czwartym, ostatnim rokiem realizacji cyklu: „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa.”
Potrzebna jest kontynuacja działań z lat poprzednich, czyli:
– dalszego przeprowadzania rekolekcji kerygmatycznych w parafiach,
– biblijnego ożywiania duszpasterstwa oraz prowadzenia rozszerzonej i pogłębionej katechezy dorosłych przed chrztem dziecka,
– dążenia do dojrzałości we wierze przez nawrócenie w wymiarze osobistym i społecznym oraz życie w radości i nadziei.
Dalej należy odkrywać duchowość chrzcielną i żyć nią w codzienności.

Ostatni etap Programu Duszpasterskiego będziemy przeżywać pod szczególnym patronatem Matki Bożej Fatimskiej, w związku z 100. rocznicę objawień. Odczytujemy ten znak jako wezwanie, by głosić w naszej Ojczyźnie, w naszych diecezjach i parafiach przesłanie Fatimy.
Wyzwaniem staje się dla nas także Rok Świętego Brata Alberta, ogłoszony przez Konferencję Episkopatu Polski w związku z 100. rocznicą śmierci „Brata naszego Boga”.

więcej o Programie Duszpasterskim na lata 2016/2017