29. Listopad, 2018

Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski opracowała dwuletni program (2018-2019). Celem nowego programu, który wszedł w życie w pierwszą niedzielę Adwentu, jest odkrycie Osoby Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami. Temat ilustrują słowa „Duch, który umacnia miłość”, zaczerpnięte z Drugiej Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania.

 

Hasło Roku Duszpasterskiego 2018/2019 brzmi:

„W mocy Bożego Ducha”

Tematyka: Misja w mocy Bożego Ducha.
Hasło: „W mocy Bożego Ducha”.
Symbol: języki ognia.
Jest on realizacją dwuletniego programu poświęconego Duchowi Świętemu – zatytułowanego „Duch, który umacnia miłość”.

„W mocy Bożego Ducha” to hasło drugiego roku opracowanego na lata 2018-2019 programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce. Nowy rok duszpasterski rozpocznie się w pierwszą niedzielę adwentu tj. 02.12.2019r.

Treści drugiego roku realizacji Programu duszpasterskiego mają doprowadzić wiernych do poznania Kościoła w zupełnie nowym – być może nieznanym jeszcze – świetle. Program zachowuje, zgodnie z przyjętą wcześniej metodologią, podział na cztery zasadnicze cele: ewangelizacyjny, inicjacyjny, formacyjny i społeczny.

– Cel ewangeliczny z jednej strony akcentuje różne formy przepowiadania: głoszenie Słowa Bożego, katecheza, czy rekolekcje ewangelizacyjne lub kerygmatyczne. Z drugiej strony zauważono pilną potrzebę towarzyszenia wierzącym w ich odkrywaniu i rozwijaniu darów Ducha Świętego, wysiłki formacyjne na różnych poziomach życia parafialnego oraz „promowanie środowisk wzrostu i dojrzewania wiary”.

– Cel inicjacyjny programu polegać ma m.in. na ukazywaniu związku miedzy chrztem, bierzmowaniem i Eucharystią, podkreśleniu znaczenia osobistego wyboru Jezusa Chrystusa i odkrywaniu przynależności do Kościoła. Istotne w tym kontekście ma być wskazywanie na rolę świadectwa osób świeckich jako przykładów osobistego przeżywania relacji z Bogiem.

– Cel formacyjny ma być realizowany przede wszystkim przez podejmowanie duszpasterskich wysiłków w parafii na rzecz dalszej formacji osób bierzmowanych oraz przybliżanie wiernym Kościoła jako wspólnoty, którą kieruje i umacnia Duch Święty.

– Cel społeczny nowego programu duszpasterskiego ma być widoczny poprzez ukazywanie wiernym darów Ducha Świętego w różnych dziedzinach troski o dobro wspólne: od pracy charytatywnej po życie polityczne, a także w ramach służby na rzecz wspólnoty parafialnej.

Pomocą w realizacji celów programu mają być zeszyty tematyczne:

– zeszyt teologiczno-pastoralny (zawiera wszystkie teoretyczne założenia programowe, dotykamy w tym zeszycie teologii Ducha Świętego. W tym roku duszpasterskim szczególną uwagę będzie się zwracać na pojęcie misji apostolatu i wiernych działających w mocy Bożego Ducha.)

– zeszyt homiletyczny (poświęcony jest homiliom. To nie są gotowe homilie, ale są to refleksje do homilii w następującym kluczu – liturgia Słowa Bożego, fragment Ewangelii, rozwijany w trzech perspektywach. Pierwsza to wyjaśnienie tekstów świętych i odsłonięcie obchodzonego misterium. Druga perspektywa to rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych i trzecia perspektywa to wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego.)

– zeszyt katechetyczny (w tym zeszycie proponowane są bloki następujących katechez: dla członków parafialnych rad duszpasterskich, katechezy dla dorosłych oraz dla rodziców dzieci przystępujących do bierzmowania. Jeżeli udałoby się w każdej polskiej parafii raz na dwa miesiące zaprosić rodziców kandydatów do bierzmowania i z pomocą scenariuszy katechez – z jednej strony zaproponować elementy formacyjne, a z drugiej elementy modlitewne, to byłby bardzo dobrze. )

– zeszyt liturgiczny (zawiera z kolei gotowe konspekty nabożeństw. Szczególną uwagę zwraca się tu na nabożeństwa rozpoczynające i kończące rok duszpasterski, a także nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.)

– zeszyt maryjny (umieszczono w nim m.in. konferencje maryjne i 5 maryjnych celebracji Słowa Bożego.)

Obecny program duszpasterski adresowany jest przede wszystkim do osób ochrzczonych i bierzmowanych, a jego założenia są odpowiedzią na postulat papieża Franciszka, by uczynić Kościół na wskroś misyjnym. „Człowiek wierzący to uczeń i misjonarz. Uczeń słucha i naśladuje, misjonarz jest świadkiem miłosnej obecności Boga w świecie” – podkreślił członek Komisji Duszpasterstwa KEP. Zwrócił uwagę na konkretne działania, jak formacja chrześcijańskiej postawy dojrzałości i odpowiedzialności za Kościół, za jego przyszłość i rozwój.

więcej o Roku Duszpasterskim 2018/2019 na stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski… czytaj