5. Czerwiec, 2018

05.06.2018r. w naszej parafii odbyła się Uroczystość obchodów 25 rocznicy święceń kapłańskich naszego parafianina Ks. prof. Dariusza Śmierzchalskiego-Wachocza.  Uroczystą Mszę św. poprzedziło o godz. 18:00 Nabożeństwo Czerwcowe z procesją wokół kościoła z Najświętszym Sakramentem.

FOTOGALERIA  Z  PRZEBIEGU  UROCZYSTOŚCI

Procesja z Najświętszym Sakramencie wokół kościoła po Nabożeństwie Czerwcowym

O godz. 18:30 rozpoczęła się Msza św. w intencji ks. Jubilata, w której dziękowano Panu Bogu za wszystkie otrzymane łaski w minionym czasie posługi kapłańskiej i modlono się o potrzebne łaski, obfite Boże Błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata kapłaństwa. Mszy św. przewodniczył Jubilat ks. prof. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz w koncelebrze z Dziekanem ks. kan. Zdzisławem Przybyszem, Proboszczem ks. kan. Jerzym Kordiakiem, Wikariuszem ks. Jakubem Świątkiem, ks. prof.  Janem Radkiewiczem, wykładowcą teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie – Paradyżu i w Instytucie Filozoficzno – Teologicznym im. Edyty Stein w Zielonej Górze, a także naszym byłym
Wikariuszem w latach 1977-1979 oraz w asyście ks. kleryka Mateusza Topolskiego.

Na początku Eucharystii dzieci ze scholi złożyły życzenia ks. Dariuszowi, a następnie delegacja parafialna i ministranci.

Homilię do Zgromadzonych wiernych wygłosił ks. Proboszcz Jerzy Kordiak, który przedstawił drogę kapłaństwa w minionym 25 leciu, podkreślając Jego wielki dorobek naukowy w tych latach oraz wielkie zaangażowanie w pracach całej naszej diecezji jako wykładowca w WSD w Paradyżu i na Uniwersytecie Szczecińskim.

Liturgię Eucharystii uświetniła animacja parafian poprzez: – czytanie lekcji:  Teresa Płachta

– zanoszenie modlitwy powszechnej:  Grażyna Matysiak, Alicja Łukaszewska, Irena Trypucka, Gabriela Raczyńska, Elżbieta Mazurek i Elżbieta Chromińska.

– śpiew:  Schola Młodzieżowa i organista Rafał Rzeszuto

Na zakończenie Mszy św. ks. Jubilat podziękował wszystkim za udział w modlitwie i wszelką współpracę oraz udzielił zebranym kapłańskiego błogosławieństwa.

FOTOGALERIA  Z  PRZEBIEGU  UROCZYSTOŚCI

Foto: Zdzisław Nowak


 

Przebieg drogi kapłańskiej  ks.prof. Dariusza Śmierzchalskiego-Wachocza i Jego dorobek naukowy:

Ks. prof. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz urodził się 25.03.1968r.

05 czerwiec 1993 r. zostaje wyświęcony w Katedrze Gorzowskiej z rąk Ks. Biskupa dra Pawła Sochy. Następnego dnia tj. 06 czerwca 1993 r. ks. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz odprawił swoją Mszę prymicyjną w naszym parafialnym kościele.

Ks. Dariusz jest także absolwentem miejscowego Technikum Kolejowego w Zbąszynku, po zdaniu tam matury, od października 1987 r. rozpoczął naukę w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu. Seminarium ukończył w 1993 r. i obronił pierwszą pracę magisterską na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Przez dwa lata był wikariuszem w parafii Wniebowzięcia NMP w Żaganiu. W 1995 roku rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które zostały uwieńczone drugim magisterium obronionym w 1996 r.

Od 2000 roku jest wykładowcą w zielonogórsko-gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu-Gościkowie, gdzie prowadzi wykłady z zakresu historii Kościoła, historii sztuki sakralnej oraz patrologii. Ks. Dariusz w 2001 r. obronił na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pracę doktorską. Od 2004 r. jest adiunktem na wydziale teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest także wykładowcą w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym im. Edyty Stein w Zielonej Górze. Jest członkiem Trybunału Beatyfikacyjnego Sługi Bożego Bp. Wilhelma Pluty oraz promotorem ponad 80 prac magisterskich.
Od 2004 r. zajmuje się najnowszą historią Kościoła w Polsce, historią polityczną oraz politologią religii i właśnie w tym roku wydał książkę pt.„Partia komunistyczna wobec przejawów wiary katolickiej w swoich szeregach na Środkowym Nadodrzu 1945-1970.”

13 marca 2006 r. ks. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz został powołany w skład pięcioosobowej Metropolitalnej Komisji Historycznej, która obejmuje diecezję szczecińsko-kamieńską, koszalińsko-kołobrzeską i zielonogórsko-gorzowską. Celem tej komisji jest badanie zasobów IPN, a owocem poszukiwań będzie publikacja o walce reżimu komunistycznego z Kościołem gorzowskim oraz praca na potrzeby biskupa.  W 2007 r. wydał drugą książkę pt.„Partia komunistyczna wobec Kościoła i przejawów wiary katolickiej w swoich szeregach na przykładzie Środkowego Nadodrza w latach 1945-1989” i obronił pracę doktorską.

26 lutego 2015 r. w Sali Dębowej zielonogórskiej książnicy odbyły się się Lubuskie Wawrzyny 2014.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie przyznały po raz 21. Lubuski Wawrzyn Literacki, 10. Wawrzyn Naukowy i 2. Lubuski Wawrzyn Dziennikarski.
Książka ks. dr hab. Dariusza Śmierzchalskiego-Wachocza „Duchowieństwo rzymskokatolickie na Pomorzu Zachodnim, Środkowym i Ziemi Lubuskiej w świetle dokumentów państwowych z lat 1945-1989” została nominowana do Lubuskiego Wawrzynu Naukowego 2014.
Powyższa książka, która została wydana w 2014 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego jest poświęcona historii księży na Ziemiach Zachodnich, m.in. inwigilacji duchowieństwa jako przykładu walki z Kościołem Katolickim w Polsce.
Autorowi powyższej książki, będącej jego pracą habilitacyjną, 10.03.2015 r. nadano tytuł doktora habilitowanego nauk historycznych, na Wydziałe Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego na podstawie zebranego dorobku naukowego. Warto podkreślić, że po raz pierwszy w historii Uniwersytetu Zielonogórskiego habilitację świecką na Wydziale Humanistycznym uzyskał kapłan tej diecezji.
Po 24.03.2015 r. ks. dr hab. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz został członkiem Rady Wydziału i Rady Naukowej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego oraz został zgłoszony przez Wydział na członka PAN.
2 grudnia 2015 r. o godz. 12.00 w Auli Uniwersyteckiej w siedzibie Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Licealnej 9 (s. 205, II piętro) odbyła się uroczystość promocji habilitacyjnych i doktorskich. Wśród pięciu doktorów habilitowanych był nasz parafianin ks. dr Dariusz Śmierzchalski-Wachocz, któremu ten stopień nadała Rada Wydziału Humanistycznego w dyscyplinie historia.

Ks. dr hab. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz napisał 32 artykuły do różnych czasopism i wydawnictw, 6 haseł leksykograficznych, 31 publikacji popularyzatorskie i wygłosił 24 referaty biorąc udział w konferencjach krajowych i zagranicznych.
Od 2015r. Współpracuje z Papieskim Uniwesytetem Gregoriańskim w Rzymie publikując dwa artykuły w języku włoskim dot. Komunizmu w Europie Śodkowo-Wschodniej oraz podjął także współpracę z Uniwersytetem Illinois w Chicago.
Jest konsultantem historycznym dla TVP Regionalna i współrealizatorem filmu o Pierwszych Męczennikach Polskich nazywanych Pięcioma Świętymi Braćmi Międzyrzeckimi.
Od 01.04.2016r.  zostaje  głównym kapelanem Zakładu Karnego w Gorzowie.

01.01.2017r.  został nadany ks. dr hab. Dariuszowi Śmierzchalskiemu-Wachoczowi tytuł profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Szczecińskiego. Dekret podpisał Rektor  USz  prof. dr hab. Edward Włodarczyk.

W maju 2018 r. ks. prof. otrzymał zaproszenie  z Biura Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kancelarii Prezydenta RP na VIII debatę historyków  dot. 100-rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę, która odbędzie się 14.06.2018 r.  w Belwederze. Tematem przewodnim debaty jest „Wkład Kościoła w obchody Niepodległej”.