1. Marzec, 2018

Piąte posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego przy Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku odbyło się 26.02.2018r. w którym udział wzięło 14 jej członków, na 22 wchodzących w skład PZS. Na wstępie spotkania Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak przypomniał, że 11 lutego 2018r. odbyła się w naszej parafii V Niedziela Synodalna pod pod hasłem:  „Parafia jako wspólnota miłosierdzia”.


Parafia jako sposób istnienia Kościoła nie może nie być wspólnotą miłości miłosiernej. Istotnym elementem parafii są – jak określa to papież Franciszek – peryferia, tzn. sfery biedy materialnej i duchowej. Synod jest okazją, aby zdiagnozować, gdzie w naszej parafii występują sytuacje wykluczenia i przyjrzeć się temu, jak realizujemy miłość miłosierną wobec tych, których dotknęła bieda materialna i duchowa.

Wnioski, refleksje i oceny wypływające z dyskusji w oparciu o pytania nadesłane przez Kurię do piątej Niedzieli Synodalnej
„Parafia jako wspólnota miłosierdzia”:

1. W naszej parafii działa Parafialny Zespół Caritas (PZC), który został reaktywowany 16.03.1999r. Zespół ten liczy 8 osób.
2. Działalność charytatywna naszej parafii dociera do wszystkich środowisk, gdzie potrzebna jest pomoc głównie przez zaangażowanie Parafialnego Zespołu Caritas. W ramach PZC podejmowane są następujące formy pracy:
– w ramach ogólnopolskiej zbiórki żywności Caritas „Tak Pomagam” co roku przedświąteczne zbiórki żywności w sklepach i ich rozdział dla 61 rodzin oraz dla 115 osób na święta Bożego Narodzenia szczególnie wśród ludzi starszych i samotnych,
– duże zaangażowanie wolontariuszy-młodzieży (48 osób) z naszych szkół w zbiórkę żywności, przygotowaniu paczek i roznoszenia ich dla potrzebujących,
– w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym pomoc otrzymało 136 rodzin i 365 osób (wydano 19.326,35 kg żywności,
– współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie dostarczania żywności oraz prowadzenie szkolenia (26 osób) dot. niemarnowania żywności przez wspomagane osoby,
– działalność szkolnego koła Caritas w CKZiU w Zbąszynku,
– objęcie pomocą w rehabilitacji osób obłożnie chorych oraz pomoc materialna na remont.

3. Środki pozyskiwane na działalność charytatywną pochodzą: 


– od grona 21 osób wspierających ubogich, którzy wpłacają określoną kwotę co miesiąc,
– jednorazowe większe wpłaty od indywidualnych parafian,
– pozyskanie zysków w części za świece CARITAS w grudniu,
– ze zbiórki do skarbony „Mój 1 złoty”,
– ofiary w Tygodniu Miłosierdzia,
– z pozyskiwanych środków 20% jest przekazywane na Diecezjalne Caritas.
UWAGA: pozyskiwane środki są nie wystarczające dla zaspokojenia potrzeb potrzebującym.

4. Niewielka grupa parafian systematycznie angażuje się w materialną pomoc.
5. Zainteresowanie parafian jest większe, gdy prowadzone są jednorazowe akcje np. zbiórka do puszek na hospicjum, pomoc Ukrainie, pomoc misjonarzom itp.

6. Działania charytatywne Parafialny Zespół Synodalny ocenia pozytywnie.
7. Udzielana pomoc materialna dla części osób potrzebujących ma charakter motywujący i przynosi radość szczególnie osobom starszym i samotnym, czują wdzięczność, że się o nich pamięta, część jednak obdarzonych traktuje to jako rzecz, która im się należy.

8. Udzielana pomoc jest szczególnie tym osobom, o których informacje pozyskiwane są na podstawie obserwacji i rozmów z wiernymi.
9. Część pomocy udzielana jest tym, którzy przychodzą i proszą o nią Caritas, kapłanów czy parafian w domach.

10. PZS nie dostrzega nowych obszarów zaangażowania charytatywnego parafii.
11. PZS stwierdza, że duża pomoc potrzebującym niesiona jest także przez organizacje istniejące w mieście np. działanie Opieki Społecznej, Domu Dziennego Pobytu Senior-Vigor.

12. Głoszenie Słowa Bożego przez kapłanów i dawanie świadectwa przez wiernych na temat m.in. czynienia uczynków miłosiernych i miłości bliźniego.
13. Spopularyzować świadomość ludzi, że mogą pomagać sobie nawzajem poprzez wymianę posiadanego sprzętu rehabilitacyjnego bądź ułatwiającego życie (np. łóżka, chodziki, wózki inwalidzkie itp).
14. Udział kapłanów w spotkaniach modlitewnych w Domu Dziennego Pobytu Senior-Vigor.
15. Na stronie internetowej parafii, Parafialnego Zespołu Caritas i Facebook parafii informować o możliwościach wspomagania ubogich z podaniem konta, gdzie można dokonywać wpłat systematycznych i jednorazowych.
16. W sierpniu w ramach Narodowego Programu Trzeźwości zorganizować na terenie parafii spotkania wszystkich organizacji działających w mieście i parafii zajmujących się problemami uzależnień od alkoholu i używek.

Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak poinformował, że Diecezjalna Rada Duszpasterska, dokonała wyboru świeckich uczestników Synodu Diecezjalnego spośród kandydatów przedstawionych przez Parafialne Zespoły Synodalne. Rada wybrała naszego członka PZS Mariusza Graczyka jako przedstawiciela Dekanatu Babimost, który będzie brał udział w pracach I Synodu Diecezjalnego.  Sesja inauguracyjna I Synodu Diecezjalnego odbędzie się 17 marca 2018r. w Zielonej Górze.

Mariusz Graczyk , będzie reprezentował nasz Dekanat Babimost w obradach I Synodu Diecezjalnego