16. Listopad, 2017

19 listopada 2017r. odbędzie się w naszej parafii III Niedziela Synodalna pod hasłem: „Parafia jako środowisko wzrastania w chrześcijańskim powołaniu każdego wierzącego”.
07 grudnia 2017r. odbędzie się 3 posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodlanego. Skoro parafia powinna być środowiskiem duchowego wzrostu to w trakcie spotkania PZS jej członkowie spróbują wspólnie podjąć głębszą refleksję nad tym zagadnieniem. Zastanawiać się będą, jakie środki duchowego wzrostu i rozwoju życia chrześcijańskiego oferuje wiernym nasza parafia? Podczas obrad członkowie PZS będą dyskutować i wsuwać wnioski dot. powyższego zagadnienia.

Modlitwa

Podstawowym środkiem wzrostu duchowego jest praktykowanie modlitwy osobistej i wspólnotowej.
1. Czy jako parafia posiadamy wiedzę na temat praktykowania modlitwy osobistej przez naszych wiernych? Jak często nasi parafianie się modlą? Jak wygląda ich osobista modlitwa?
Czy jest to zwyczajny pacierz, czy też może praktykują oni również inne formy modlitwy (szczególnie tzw. modlitwę myślną, np. medytację tekstu Pisma św.)?
2. Czy wierni praktykują wspólną modlitwę w rodzinie?
3. W jaki sposób parafia uczy wiernych modlitwy? Czy może zadanie to pozostawia wyłącznie rodzicom, którzy powinni uczyć modlitwy swoje dzieci? Obecnie w wielu rodzinach to zadanie nie jest wypełniane. Czy w związku z tym parafia proponuje jakąś formę szkoły modlitwy dla różnych grup wiernych (dzieci, młodzieży, dorosłych)?
4. Czy nabożeństwa okresowe w parafii (np. nabożeństwa różańcowe w październiku) są wykorzystywane jako środki wychowywania wiernych do praktykowania modlitwy osobistej? Jaka jest frekwencja na tych nabożeństwach? Jeśli jest niezadowalająca, to jak ją poprawić?
5. Czy mamy jakieś pomysły na wprowadzenie w parafii innych narzędzi służących uczeniu wiernych modlitwy?

Sakramenty

Ważnym narzędziem wzrostu duchowego są sakramenty, a szczególnie sakrament pokuty i pojednania oraz Eucharystia. 
1. Jak w parafii wygląda uczestnictwo wiernych we mszy św. w niedzielę i święta? Jaki procent parafian uczestniczy we mszy św. w dni powszednie?
2. Jaki procent parafian przystępuje regularnie do Komunii św.?


3. Czy liturgia, a zwłaszcza liturgia niedzielna i świąteczna, jest w naszej parafii dobrze przygotowana (odpowiednia liczna ministrantów właściwie przygotowanych dopełnienia swojej posługi, lektorzy, kantor, organista i osoba prowadząca śpiew…)? Czy nasi parafianie chętnie angażują się w posługi liturgiczne? Jeśli tak nie jest, to w jaki sposób można by to zmienić?
4. Jaki procent parafian spowiada się regularnie raz w miesiącu? Ilu korzysta ze spowiedzi tylko przed ważniejszymi świętami kościelnymi (1-3 razy w roku)? Ilu spowiada się tylko raz na kilka lat, przy okazji ważniejszych wydarzeń religijnych w rodzinie (ślub, chrzest dziecka, pogrzeb bliskiej osoby itp.)? Ilu parafian w ogóle się nie spowiada?
5. Czy w parafii są zapewnione odpowiednie warunki do godnego sprawowania sakramentu spowiedzi (konfesjonały zapewniające dyskrecję, dogodne dla wiernych godziny sprawowania tego sakramentu…)? Jeśli w tej dziedzinie dostrzegamy jakieś braki, to jakie zmiany proponujemy?

Lektura Pisma św. i przepowiadanie

Do wzrostu wiary konieczne jest regularne karmienie się Słowem Bożym.
1. Czy nasi parafianie czytają Pismo św. (chodzi o lekturę osobistą – poza liturgią)? Jak duża grupa to czyni? Jak można by zachęcić większą grupę wiernych do czytania Pisma św.?
2. Czy homilie głoszone podczas mszy pomagają wiernym w duchowym wzroście? Czy przekazywane treści są przez wiernych uznawane za istotne i pomocne? Jakich treści brakuje? Co należałoby zmienić w tej dziedzinie?
3. Jak oceniamy poziom i skuteczność prowadzonej w szkołach nauki religii? Jej zasadniczym celem powinno być dostarczenie uczniom solidnej wiedzy na temat wiary i Kościoła. Czy szkolne lekcje religii spełniają to zadanie? Co należałoby zmienić w tej dziedzinie, aby ten cel lepiej zrealizować?
4. Jak oceniamy poziom i skuteczność katechezy parafialnej (przygotowanie do sakramentów)? Czy pomaga ona wiernym we wzroście w życiu wiary? Jakie braki dostrzegamy w tej dziedzinie? Co należałoby zmienić?