26. Październik, 2017

29 października 2017r. odbędzie się w naszej parafii II Niedziela Synodalna pod hasłem „Parafia miejscem doświadczenia Kościoła jako wspólnoty”. W tym dniu obchodzimy także rocznicę poświęcenia naszej parafialnej świątyni.
09.11.2017r. odbędzie się 2 posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodlanego. Skoro parafia jest i ma się coraz bardziej stawać przestrzenią spotkania z Chrystusem i Jego Kościołem, to – podobnie jak świątynia parafialna – parafia musi być domem. Podczas obrad członkowie PZS będą dyskutować i wsuwać wnioski dot. powyższego zagadnienia.


Oto  pytania dot. powyższego zagadnienia:
1.Najbliższym środowiskiem życia wiary powinna być chrześcijańska rodzina.
Czy rodziny naszej parafii można rzeczywiście uznawać za chrześcijańskie wspólnoty? Czy w tych rodzinach praktykuje się wspólną modlitwę (nie tylko od czasu do czasu, ale codziennie, a przynajmniej często)? Czy kultywuje się chrześcijańskie zwyczaje (wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w piątki, świętowanie niedzieli, obchodzenie świąt itp.)?

2.Podstawową wspólnotą wiary jest dla większości wiernych parafia.
Czy nasza parafia jest przez wiernych traktowana jako duchowy dom, rodzina, czy może bardziej jako zewnętrzna instytucja, struktura świadcząca usługi religijne?

3.Czy w parafii istnieją grupy duszpasterskie umożliwiające bardziej intensywną formację chrześcijańską? Ile ich jest? Jakie to grupy? Czy grupy te oferują zaangażowanym w nie osobom pogłębioną i systematyczną formację? Jak oceniamy ich żywotność? Czy nie stały się one może nieco zamknięte w sobie i skostniałe? Czy są w stanie przyciągać nowych członków? W czym te grupy niedomagają? Jak można by poprawić ich funkcjonowanie?

4. Parafia nie jest wspólnotą niezależną, stanowi część diecezji.
Czy wierni naszej parafii mają żywą świadomość przynależności do Kościoła lokalnego (diecezji)? Czy ważna jest dla nich więź z biskupem? Czy chętnie uczestniczą w wydarzeniach diecezjalnych (pielgrzymki do sanktuariów, różne wydarzenia organizowane przez diecezję)? Jeśli nie, to jakie mogą być naszym zdaniem, powody takiego stanu rzeczy? W jaki sposób można by pogłębić tę świadomość przynależności do Kościoła diecezjalnego? Jaką rolę mógłby tu odegrać synod diecezjalny?

Oczekiwania wobec Synodu Diecezjalnego i jakimi kwestiami powinien się on zająć?
Przyjrzyjmy się poniższej liście przykładowych zagadnień. PZS Postara się ocenić ważność każdego z nich w skali od 1 (mało ważne) do 10 (bardzo ważne).
Ponadto, przy każdym temacie PZS może wskazać związane z nim kwestie szczegółowe, które według PZS powinny zostać poruszone na synodzie, ponieważ wymagają specyficznych regulacji lub reform.
Oto lista tematów:
1. Zasady współpracy ekumenicznej.
2. Przepowiadanie i posługa Słowa (homilie, rekolekcje, misje święte itp.).

3. Katecheza parafialna (przygotowanie do sakramentów – struktura, programy, pomoce itp.).


4. Nauka religii w szkole (w tym status nauczycieli religii i ich związek z parafią).
5. Szkoły katolickie.
6. Działalność misyjna.
7. Środki komunikacji społecznej (media) – obecność katolików w mediach, wykorzystanie mediów w duszpasterstwie itp.
8. Liturgia (normy diecezjalne).
9. Parafialna Rada Duszpasterska (jej ustanawianie i funkcjonowanie).
10.Parafialna Rada ds. Ekonomicznych (jej ustanawianie, zakres kompetencji i sposób funkcjonowania).
11.Sprawy finansowe (zobowiązania parafii na rzecz instytucji diecezjalnych, źródła finansowania parafii, w tym ofiary wiernych itp.).