27. Listopad, 2016

Wraz z początkiem Adwentu, w niedzielę 27 listopada, w Kościele w Polsce rozpoczął się nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Na ten rok Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski przygotowała Program Duszpasterski Kościoła katolickiego w Polsce pod hasłem „Idźcie i głoście”.

rok-duszpasterski-2016-2017

Tematyka – Świadectwo – misja
Hasło – Idźcie i głoście
Symbol – olej – namaszczenie

Program na rok 2016/2017 będzie skoncentrowany wokół sakramentu chrztu. Duszpasterzom przyświecają cztery cele, które zamierzają realizować: cel ewangelizacyjny, inicjacyjny, formacyjny i społeczny. Cele te polegają odpowiednio na:
– pogłębieniu osobistej więzi z Chrystusem,
– uświadomieniu otrzymanej łaski,
– kształtowaniu postaw duchowych i moralnych,
– podjęciu odpowiedzialności za kształcenie ducha wiary w rodzinie, społeczeństwie, grupie zawodowej.
Chodzi o to, aby wierni uświadomili sobie wagę i znaczenie sakramentu chrztu! Celem podstawowym programu jest podjęcie działań zmierzających do ukształtowania w wiernych duchowości chrzcielnej, która winna w nas dojrzewać i rozwijać się na drodze dorosłego życia, po przyjęciu chrztu.

Proponowany program w roku 2016/2017 jest czwartym, ostatnim rokiem realizacji cyklu: „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa.”
Potrzebna jest kontynuacja działań z lat poprzednich, czyli:
– dalszego przeprowadzania rekolekcji kerygmatycznych w parafiach,
– biblijnego ożywiania duszpasterstwa oraz prowadzenia rozszerzonej i pogłębionej katechezy dorosłych przed chrztem dziecka,
– dążenia do dojrzałości we wierze przez nawrócenie w wymiarze osobistym i społecznym oraz życie w radości i nadziei.
Dalej należy odkrywać duchowość chrzcielną i żyć nią w codzienności.

Ostatni etap Programu Duszpasterskiego będziemy przeżywać pod szczególnym patronatem Matki Bożej Fatimskiej, w związku z 100. rocznicę objawień. Odczytujemy ten znak jako wezwanie, by głosić w naszej Ojczyźnie, w naszych diecezjach i parafiach przesłanie Fatimy.
Wyzwaniem staje się dla nas także Rok Świętego Brata Alberta, ogłoszony przez Konferencję Episkopatu Polski w związku z 100. rocznicą śmierci „Brata naszego Boga”.

więcej o Programie Duszpasterskim w roku 2016/2017

rok-duszpa_2016_2017_baner-idzcie-i-gloscie-wzor-01